Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa,
położonej w obrębie Tylice, Gm. Łysomice

I. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości:
Nieruchomość Skarbu Państwa położna w obrębie Tylice, gm. Łysomice, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 9/3 o pow. 0,1950 ha, zapisana w księdze wieczystej KW TO1T/00000879/2.
II. Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest niezabudowana, stanowi grunty zadrzewione i zakrzewione, część nieruchomości użytkowana jest jako droga nieutwardzona.
III. Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydano dotąd decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice uchwalonym przez Radę Gminy w Łysomicach uchwałą nr XVIII/112/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r., przedmiotowa działka położona jest w obszarze zespołu dworsko pałacowo – parkowego wraz z zielenią parkową w strefie „B1” ochrony konserwatorskiej zespołów dworsko – parkowych.
Ponadto na działce występują granice stref ochronnych obszarów na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii (orientacyjny zasięg izofon 40dB i 45dB).
IV. Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości:
Działka będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
V. Termin zagospodarowania nieruchomości:
Użytkowanie może nastąpić niezwłocznie po podpisaniu aktu notarialnego.
VI. Cena nieruchomości:
16.000,00 zł netto
wadium: 1.600,00 zł
VII. Miejsce i termin składania ofert, informacja o terminie i miejscu części jawnej przetargu:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6 nie później niż do dnia 13 maja 2019 r. do godziny 15.00. Oferty które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może wycofać ofertę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert. W terminie do 15 maja 2019 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Toruniu zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przetargu. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
Część jawna przetargu, w tym publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 maja 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, pok. 106, I piętro.
Koperta powinna zawierać ofertę i pozostałe dokumenty:
- imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz jej siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
- datę sporządzenia oferty;
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
- oferowaną cenę zapisaną liczbowo i słownie, która nie może być niższa od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty;
- kopia dowodu wniesienia wadium.
Na kopercie winna znajdować się nazwa sprzedającego oraz dopisek „OFERTA – SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA – DZIAŁKA NR 9/3 POŁOŻONA W TYLICACH”
VIII. Wadium:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium do dnia 10 maja 2019 r. w kwocie wskazanej w punkcie VI, które winno być wniesione w pieniądzach. Wadium należy wnieść na rachunek bankowy:
Starostwo Powiatowe w Toruniu, Kujawsko – Dobrzyński Bank Spółdzielczy O/Toruń
nr konta 22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

z dopiskiem wadium za nieruchomość położoną w Tylicach działka nr 9/3. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu stanowi część oferty przetargowej przed otwarciem ofert. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Starostwa Powiatowego. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej sumy należności. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
IX. Przeznaczenie do sprzedaży:
Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze przetargowej. Tryb określony przez ustawę z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 t.j.)
X. Informacje dodatkowe:
Z warunkami przetargu można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, I piętro, pok. nr 106 do dnia 13 maja 2019 r. do godz. 15.00. Starosta Toruński zastrzega sobie prawo do odwołania i unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Toruniu od dnia 08.04.2019 r. do dnia 13.05.2019 r., podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.bip.powiattorunski.pl/ menu przedmiotowe>>ogłoszenia i komunikaty>>oferty inwestycyjne.

drukuj (OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM)

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Głowacka
  data wytworzenia: 2019-04-04
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-04-08 09:08
 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Głowacka
  data wytworzenia: 2019-04-04
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-04-08 09:10

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26143
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-29 08:23

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10333758
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-19 14:30

Stopka strony