Ścieżka nawigacyjna

  • REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Treść strony

zm. Zarządzenie nr 15/03 z dnia 25.06.2003 r.
zm. Zarządzenie nr 1/04 z dnia 12.01.2004 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Toruniu
tekst ujednoliconyRozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1

Regulamin Organizacyjny określa zadania, organizację i zasady funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu.

§ 2

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu działa na podstawie przepisów:
1. Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014).
2. Ustawy z dnia 17 maja 1999r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991r. - w sprawie gospodarstw pomocniczych i jednostek budżetowych (Dz. U. Nr 42, poz. 185).

§ 3

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu zwany dalej „Ośrodkiem” jest gospodarstwem pomocniczym Starostwa Powiatowego w Toruniu.

§ 4

1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, rozchody, rachunek wyników środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.
2. Przychody Ośrodka stanowią wpływy z tytułu świadczonych usług i robót.
3. Plan finansowy oraz roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka podlegają zatwierdzeniu przez Starostę Powiatu Toruńskiego.

§ 5

Przedmiotem działalności Ośrodka jest wykonywanie zadań z zakresu geodezji i kartografii, a w szczególności:
1) aktualizację i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2) koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenów,
3) zakładanie osnów szczegółowych,
4) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
5) prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
6) prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
7) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
8) (skreślony)
9) (skreślony)
10) (skreślony)
11) (skreślony)
12) wykonywanie innych zadań z zakresu geodezji i kartografii zleconych przez jednostkę macierzystą lub inne podmioty gospodarcze.


Rozdział II

Struktura organizacyjna Ośrodka


§ 6

W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska pracy:
1. Kierownik Ośrodka,
2. Główna Księgowa.
3. Stanowisko d/s kadrowych, administracyjnych, zaopatrzenia i sekretariatu.
4. Stanowisko d/s nadzoru i kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych oraz osnów.
5. (skreślony)
6. Zespół d/s obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 7

Ośrodek ma swoją siedzibę w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32.


Rozdział III

Zasady wykonywania funkcji kierowniczych


§ 8

Ośrodkiem w Toruniu kieruje Kierownik Ośrodka powołany przez Starostę Powiatu Toruńskiego, który jest Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy oraz przełożonym pracowników.

§ 9

1. Do zadań i kompetencji Kierownika Ośrodka należy:

a) kierowanie Ośrodkiem zgodnie z regulaminem organizacyjnym,
b) planowanie pracy Ośrodka,
c) organizowanie pracy Ośrodka, ustalanie przydziałów czynności służbowych, uprawnień i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk pracy,
d) sprawy kadrowo-osobowe pracowników,
e) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem przez pracowników obowiązków służbowych,
f) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy, przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej oraz przepisów BHP,
g) zabezpieczenie wyposażenia materiałowo-technicznego,
h) zmiana uposażenia pracowników i przyznawanie premii.

2. Kierownik Ośrodka sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością wszystkich stanowisk pracy.


Rozdział IV

Zasady podpisywania pism i dokumentów


§ 10

1. Kierownik Ośrodka podpisuje wszystkie pisma wychodzące z Ośrodka oraz określa warunki umów na udostępnianie danych z zasobu.
2. Dokumenty finansowo-rozliczeniowe podpisuje Kierownik Ośrodka i Główny Księgowy.
3. Do podpisywania niektórych dokumentów i rachunków mogą być upoważnieni przez Kierownika Ośrodka wyznaczeni pracownicy.


Rozdział V

Majątek Ośrodka


§ 11

1. Ośrodek prowadzi działalność na bazie składników majątkowych, w które został wyposażony.
2. Kierownik odpowiada za majątek Ośrodka.

Rozdział VI

Zakresy działania poszczególnych stanowisk pracy


§ 12

Do zakresu działania Głównego Księgowego należy:
1) opracowywanie rocznych projektów planów finansowych Ośrodka,
2) prowadzenie gospodarki finansowo-księgowej,
3) prowadzenie bieżącej rachunkowości,
4) sporządzanie sprawozdań finansowo-księgowych.

§ 13

Do zakresu działania stanowiska d/s nadzoru i kontroli robót geodezyjnych i kartograficznych i osnów należy:
1) kontrola operatów technicznych przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod względem zgodności z obowiązującymi instrukcjami technicznymi, jakości i kompletowości,
2) kwalifikowanie operatów do przeprowadzenia kontroli terenowej,
3) kwalifikowanie operatów odnośnie przyjęcia do zasobu,
4) nadzór, uzgadnianie i odbiór osnów geodezyjnych,
5) kontrola terenowa.

§ 14

Do zakresu działania d/s obsługi technicznej państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego należy:
1) obsługa techniczna zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych oraz zleceń,
2) wykonywanie prac technicznych przy wyłączaniu dokumentów z zasobu
i przekazywanie ich do archiwum państwowego.

§ 15

(skreślony)

§ 16

Do zakresu działania stanowiska d/s kadrowo-socjalnych, zaopatrzenia i obsługi klienta należy:
1) prowadzenie spraw osobowo-kadrowych,
2) prowadzenie spraw socjalno-bytowych,
3) obsługa kasowa,
4) obsługa administracyjno-gospodarcza.


Rozdział VII

Postanowienia końcowe


§ 17

Ośrodek używa pieczątki o treści:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń

§ 18

Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić na wniosek Kierownika Ośrodka
w trybie jakim został nadany.

§ 19

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-28 10:23
  • zmodyfikował: Administrator - Dorota Wróblewska
    ostatnia modyfikacja: 2006-07-05 13:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6978
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-07-05 13:18

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11997140
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-13 08:42

Stopka strony