Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Regulamin Organizacyjny

                                                                             

                                                           Załącznik do uchwały nr 323/10

                                                           Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 16 lipca 2010r.

                                                           w  sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego dla

                                                           Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Chełmży.

 

 

 

 REGULAMIN  ORGANIZACYJNY

 

 Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Chełmży

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia  ogólne

 

§ 1

 

Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chełmży oraz zakresy czynności wykonywanych przez wewnętrzne działy organizacyjne, a także inne postanowienia związane z pracą Placówki.

 

§ 2

 

Placówka działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009,  Nr 175, poz. 1362, ze zm.) i rozporządzeń wynikających z ww. ustawy,
 2. Statutu Placówki,
 3. niniejszego regulaminu organizacyjnego Placówki,
 4. innych ustaw, stosownych rozporządzeń, a także odpowiednich uchwał  i decyzji właściwych organów powiatu obowiązujących w prowadzeniu Placówki.

 

§ 3

 

Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o:

1)„Regulaminie” -     należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chełmży,

     2)„Placówce”       -      należy przez to rozumieć Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczą w Chełmży,

 3)„Dyrektorze”   -      należy przez to rozumieć Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  w Chełmży

   4)„Zarządzie”      -     należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Toruńskiego,

 5)„Rodzinie zaprzyjaźnionej” -  należy przez to rozumieć rodziny obce, których członkowie wspierają działania wychowawcze placówki opiekuńczo-wychowawczej w zakresie życia rodzinnego,

6)„Wolontariuszu” – należy przez to rozumieć osoby pełnoletnie wspierające pracę wychowawców Placówki przez organizowanie kół zainteresowań i rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci.

 

§ 4

 

 1. Placówka jest jednostką organizacyjną Powiatu Toruńskiego powołaną do wykonywania zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej.
 2. W Placówce znajduje się 20 miejsc.

 

ROZDZIAŁ II

 

Organizacja Placówki, podział zadań i kompetencji

 

§ 5

 

 1. Placówką kieruje Dyrektor powoływany przez Zarząd.
 2. Dyrektor kieruje Placówką na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy Placówki.
 3. Dyrektor kieruje Placówką przy pomocy stałego zespołu i głównego księgowego.
 4. Dyrektor organizuje  pracę, kieruje bieżącymi sprawami Placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 5. Dyrektor jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Placówki.
 6. Dyrektor bezpośrednio kieruje działem opiekuńczo-wychowawczym  i działem gospodarczym oraz sprawuje nadzór nad działem administracyjnym.
 7. Dyrektora - w czasie jego nieobecności spowodowanej np. wyjazdem służbowym, urlopem wypoczynkowym – zastępuje wyznaczony przez Dyrektora Placówki pracownik  - w zakresie zadań wskazanych  w pełnomocnictwie.
 8. W przypadku nieobecności Dyrektora spowodowanej jego chorobą Zarząd może powierzyć pełnienie obowiązków Dyrektora innej osobie,  na czas tej nieobecności.
 9. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:
  1. tworzenie warunków do realizacji zadań Placówki określonych ustawami, aktami prawa wydanymi na ich podstawie i niniejszym regulaminem,
  2. nadzór nad przestrzeganiem standardów usług świadczonych przez Placówkę,
  3. zapoznanie dzieci i pracowników z ich uprawnieniami i obowiązkami oraz regulaminami obowiązującymi w Placówce,
  4. określenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej Placówki oraz ustalenie form i metod pracy,
  5. dokonanie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy działami,
  6. realizowanie zasad polityki kadrowej i dbałość o należyty dobór pracowników,
  7. zapewnienie skutecznej kontroli realizacji zadań Placówki i przestrzegania przepisów prawa,
  8. kształtowanie właściwego stosunku personelu do dzieci,
  9. zapewnienie przestrzegania praw osobistych dzieci,
  10.  zapewnienie sprawnego funkcjonowania Placówki, jej wszystkich obiektów i urządzeń oraz dbałość o ich stan techniczny i sanitarny.

 

 1. Do wyłącznej kompetencji Dyrektora należy:
  1. wydawanie zarządzeń wewnętrznych,
 2. realizacja zasad polityki kadrowej i dbanie o należyty dobór pracowników, w tymnawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami Placówki,
 3. reprezentowanie Placówki na zewnątrz, w tym dokonywanie czynności prawnych i składanie oświadczeń woli w imieniu Placówki,
 4. utrzymywanie kontaktów z organami administracji państwowej  i samorządowej.

 

§ 6

 

Do podstawowej działalności Placówki należy między innymi:

 1. stworzenie warunków do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka,
 2. poszanowaniepodmiotowości dziecka, wysłuchiwanie jego zdania  i w miarę możliwości uwzględnianie jego wniosków we wszelkich dotyczących go sprawach oraz informowanie dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach,
 3. zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa,
 4. dbałość o poszanowanie i podtrzymywanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i rodziną oraz zapewnienie dzieciom warunków sprzyjających utrzymywaniu  osobistych kontaktów z rodziną,
 5. uczenie nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych,
 6. poszanowanie potrzeb religijnych dziecka,
 7. uczenie poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej,
 8. uczenie planowania i organizowania codziennych zajęć, w tym organizowania czasu wolnego,
 9. kształtowanie u dzieci nawyków prozdrowotnych,
  1.  przygotowanie dzieci do podejmowania odpowiedzialności za  własne  postępowanie oraz uczenie samodzielności w życiu,
  2. wyrównywanie deficytów rozwojowych dziecka,
  3. uzgadnianie istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami,
  4. przestrzeganie standardów świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych.

 

§ 7

 

 1. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Placówki stanowią:
  1. Dział Opiekuńczo-Wychowawczy,
  2. Dział Administracyjny,
  3. Dział Gospodarczy.

 

 1. Działy, o których mowa w ust. 1, każdy w zakresie określonym  w Regulaminie, podejmują działania i prowadzą sprawy związane                       z realizacją zadań Placówki.
 2. Do wspólnych zadań Działów, o których mowa w ust. 1, należy  w szczególności:
  1. przygotowywanie okresowych sprawozdań, ocen i analiz,
  2. opracowywanie w ramach właściwości Działu materiałów informacyjnych, sprawozdawczości statystycznej  oraz bieżących informacji na określony temat z zakresu swojego działania,
  3. podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej.
 3. Pracownicy Placówki są zobowiązani wykonywać swoje obowiązki w sposób zapewniający sprawną i prawidłową realizację zadań Placówki.

5.  Do obowiązków pracowników należy w szczególności:

 1. należyte wykonywanie zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska,
 2. znajomość obowiązujących na stanowisku pracy przepisów prawa,
 3. sumienne wykonywanie służbowych poleceń przełożonych,
 4. przestrzeganie dyscypliny pracy,
 5. pogłębianie własnej wiedzy i umiejętności oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  1. przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej.

6.W procesie wychowania i opieki uczestniczą wszyscy pracownicy Placówki.   Pracownicy zatrudnieni w Placówce powinni wykazywać należytą postawę  i dawać dobry przykład dzieciom.

 

 

§ 8

 

Dział Opiekuńczo-Wychowawczy

 

 1. Do podstawowych zadań Działu należy w szczególności:
  1. organizowanie pracy w grupie dzieci oraz pracy indywidualnej   z dzieckiem,
  2. opracowywanie, modyfikowanie i realizacja zadań wynikających   z indywidualnych planów pracy,
  3. opracowywanie diagnoz i opinii o dzieciach przybywających do Placówki,
  4. prowadzenie zajęć terapeutycznych, kompensacyjnych, socjalizacyjnych, logopedycznych, korekcyjnych i resocjalizacyjnych,
  5. praca z rodziną dzieci,
  6. poradnictwo dla rodziców wychowanków,
  7. pozostawanie w stałym kontakcie z rodziną wychowanków,
  8. utrzymywanie kontaktów z pracownikami instytucji wspierającymi dziecko i jego rodzinę,
  9.  prowadzenie dokumentacji osobistej wychowanka.
 2. W skład Działu wchodzą następujące stanowiska pracy:
  1. wychowawcy,
  2. pedagoga,
  3. psychologa,
  4. terapeuty,
  5. pracownika socjalnego,
  6. opiekunki dziecięcej.
 3.  Działem kieruje bezpośrednio Dyrektor Placówki.

 

§ 9

 

Dział Administracyjny

 

 1. Do podstawowych zadań Działu należy w szczególności :
  1. obsługa finansowo – księgowa,

2) prowadzenie operacji księgowych,

3) obsługa funduszu płac oraz funduszu socjalnego,

4) obsługa kasowa,

5) kontrola finansowa zadań Placówki.

 

 1. W skład Działu wchodzą następujące stanowiska pracy:
  1. główny księgowy,
  2. stanowisko ds. administracyjno-kadrowych,
  3. kasjer/dietetyk,
  4. zaopatrzeniowiec/magazynier.

3. Do zadań głównego księgowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości Placówki zgodnie z obowiązującymi  przepisami,
 2. nadzór nad bieżącym i prawidłowym prowadzeniem księgowości  budżetowej i podatkowej Placówki,
 3. kierowanie pracą Działu zgodnie z niniejszym regulaminem  i innymi regulaminami, wytycznymi Dyrektora oraz zadaniami stojącymi przed Placówką i działami,
 4. organizowanie pracy Działu, w tym zapewnienie właściwego podziału pracy między poszczególne stanowiska,
 5. nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań Działu i przestrzeganie przepisów prawa przez pracowników Działu,
 6. wykonywanie  zadań i poleceń Dyrektora Placówki,
 7. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy oraz przestrzeganiu tajemnicy służbowej i państwowej,
 8. bezpieczeństwo i higiena pracy oraz przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,
 9. prowadzenie kontroli wewnętrznej,
 10. wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów szczegółowych.

4. Do zadań pracownika na stanowisku ds. administracyjno-kadrowych należy  w szczególności:

 1. prowadzenie dokumentacji Placówki zgodnie z instrukcją kancelaryjną  i jednolitym rzeczowym wykazem akt,
 2. prowadzenie akt osobowych pracowników,
 3. przyjmowanie oraz prowadzenie rejestr skarg i wniosków,
 4. prowadzenie archiwum placówki,
 5. wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Placówki  w zależności od potrzeb.

 5. Do zadań pracownika na stanowisku kasjer/dietetyk należy w szczególności:

 1. prowadzenie operacji gotówkowych,
 2. obsługa finansowa  i kasowa Placówki,

     3) prowadzenie spraw związanych ze zbiorowym żywieniem, w tym sporządzanie jadłospisów zgodnych z normami wiekowymi.

 1. Do zadań pracownika na stanowisku zaopatrzeniowiec/magazynier należy  w szczególności prowadzenie prawidłowej gospodarki materiałowo -magazynowej Placówki oraz zaopatrzenie Placówki w artykuły niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania-  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Działem kieruje bezpośrednio główny księgowy Placówki.

 8.  Nadzór nad Działem sprawuje Dyrektor Placówki.

 

§ 10

 

Dział Gospodarczy

 

 1. Do podstawowych zadań Działu należy w szczególności:
  1. przygotowywanie posiłków dla wychowanków,
 2. utrzymanie obiektów i urządzeń w należytym stanie technicznym i stałej sprawności, obejmujące m.in. ich naprawy i konserwacje,               
 3. utrzymanie porządku w Placówce oraz na terenie wokół niej,
 4. ogrzewanie  budynków w sezonie grzewczym.
  1. W Dziale zatrudnione mogą być osoby na stanowisku:
   1. kucharki,
   2. konserwatora,
   3. sprzątaczki,
 5. praczki.  

3. Działem kieruje bezpośrednio Dyrektor Placówki.

 

§ 11

 

W Placówce wskaźnik zatrudnienia pracowników musi być określony  w wymiarze koniecznym do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa                              i indywidualnej opieki oraz uwzględniać wiek dzieci, stan ich zdrowia i rozwoju oraz warunki lokalowe Placówki.

 

§ 12

 

 1. W Placówce zatrudnieni mogą być: wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy,

terapeuci, pracownicy socjalni, opiekunki dziecięce, lekarze i pielęgniarki posiadający odpowiednie wykształcenie - zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201,poz. 1455).

 1. Do zadań wychowawcy Placówki należy organizowanie pracy z grupą dzieci oraz pracy indywidualnej z dzieckiem, kierowanie procesem wychowawczym dziecka (przy czym jeden wychowawca kieruje procesem wychowawczym nie więcej niż 8 dzieci), realizowanie zadań wynikających       z indywidualnego planu pracy oraz pozostawanie w stałym kontakcie z rodziną dziecka i składanie wnioski o przeniesienie dziecka do innej placówki.

3. Pracę wychowawcy wspierają pracownicy, których zatrudnienie wynika  z potrzeby organizowania zajęć terapeutycznych oraz zapewnienia dzieciom prawidłowej opieki i bezpieczeństwa.

4.  Do zadań pedagoga należy przygotowanie diagnozyindywidualnej dziecka, prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz poradnictwo pedagogiczne dla rodziców dzieci przebywających w Placówce.

5.  Do zadań psychologa należy przygotowanie diagnozyindywidualnej dziecka, prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz poradnictwo psychologiczne dla rodziców dzieci przebywających w Placówce.

6.  Do zadań terapeuty należy prowadzenie zajęć terapeutycznych o profilu wynikającym z potrzeb wychowanków.

7.  Do zadań pracownika socjalnego należy praca z rodziną dziecka, rozpoznanie jego sytuacji rodzinnej, utrzymywanie kontaktu z instytucjami wspierającymi tę rodzinę, inicjowanie działań niezbędnych do unormowania sytuacji rodziny i umożliwienia powrotu dziecka do rodziny.

8.  Do zadań opiekun dziecięcego należy opiekowanie się dzieckiem do lat trzech oraz dzieckiem niepełnosprawnym.

9. Do zadań lekarza i pielęgniarki należy realizowanie zadań wynikających z potrzeb zdrowotnych wychowanków.

10. Placówka utrzymuje kontakt z pracownikiem socjalnym ośrodka pomocy  społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka w celu uzyskania informacji o jego sytuacji rodzinnej.

11. Specjaliści pracujący w Placówce udzielają porad byłym wychowankom Placówki w okresie 3 lat po opuszczeniu przez nich Placówki.

 

§ 13

 

 1. Działalność Placówki może być uzupełniona pracą wolontariuszy.

2.   Wymagania oraz zasady świadczenia pracy przez wolontariuszy w Placówce określone zostały w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz.1455).

 

§ 14

 

Działalność Placówki wspomagają również rodziny zaprzyjaźnione, które uczestniczą w życiu społeczności Placówki.

 

§ 15

 

 1. Dzieci przebywające w Placówce mają prawo do poszanowania swobód i wolności wynikających z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Konwencji Praw Dziecka, obowiązujących przepisów prawa oraz innych aktów prawnych.
 2. Zapewnienie przestrzegania praw dziecka realizowane jest poprzez:
  1. zapewnienie zgodnie z potrzebami dziecka opieki i wychowania,
  2. zapewnienie stabilnego środowiska wychowawczego,
  3. utrzymywanie osobistych kontaktów z rodziną,
  4. umożliwienie powrotu do rodziny naturalnej,
  5. traktowanie w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
  6. ochronę przed bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
  7. praktyki religijne, zgodne z wolą rodziców i potrzebami dziecka,
  8. kształcenie, rozwój uzdolnień, zainteresowań i indywidualności jak również poprzez prawo do zabawy i wypoczynku,
  9. pomoc w przygotowaniu do samodzielnego życia,
   1. dostęp do informacji,
   2. umożliwienie wyrażanie opinii w sprawach, które go dotyczą,
   3. ochronę przed poniżającym traktowaniem i karaniem,
   4. wychowanie bez przemocy,
   5. poradnictwo rodzinne,
   6. terapię rodzinną,
   7. pracę socjalną,
   8. zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych tj. zapewnienie schronienia, artykułów żywnościowych oraz  odzieży stosownej do pory roku i wieku dziecka,
   9. tworzenie atmosfery sprzyjającej budowaniu poczucia      bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju dziecka,
   10. zapewnienie czynnego uczestnictwa w procesach tworzenia indywidualnych programów usamodzielnienia, w omawianiu aktualnej sytuacji rodzinnej i tworzeniu warunków życia w Placówce,
   11. przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania społecznego poprzez właściwą edukację.

 

ROZDZIAŁ III

 

Zasady podpisywania pism

 

§ 16

 

Do podpisu Dyrektora zastrzeżone są:

 1. pisma i wystąpienia związane z realizacją zadań Placówki kierowane do organów administracji państwowej i samorządowej oraz kościelnych osób prawnych, stowarzyszeń i fundacji,
 2. zarządzenia wewnętrzne,
 3. umowy o pracę z pracownikami Placówki,
 4. zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla pracowników Placówki.

§ 17

 

Główny księgowy podpisuje:

1) pisma i wystąpienia związane z realizacją zadań działu, którym kieruje,

 1. odpowiedzi na pisma imiennie do niego kierowane.

 

§ 18

 

W czasie nieobecności Dyrektora dokumenty podpisuje wyznaczony przez Dyrektora Placówki pracownik w zakresie zadań wskazanych   w pełnomocnictwiez wyłączeniem dokumentów określonych  w § 16.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Organizowanie działalności kontrolnej

 

§ 19

 

Celem kontroli jest:

 1. zapewnienie Dyrektorowi informacji niezbędnych do efektywnego kierowania Placówką i podejmowania odpowiednich decyzji,
 2. ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności stosowania metod i środków,
 3. doskonalenie metod pracy Placówki.

 

§ 20

 

 1. System kontroli obejmuje kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną.
 2. Czynności kontrolne w ramach kontroli wewnętrznej wykonuje Dyrektor oraz pracownicy zobowiązani do prowadzenia kontroli.
 3. Zakres zadań kontrolnych pracowników określają szczegółowe zakresy czynności.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Postanowienia końcowe

 

§ 21

 

 1. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa „Regulamin pracy” ustanowiony przez Dyrektora w drodze odrębnego zarządzenia.
 2. Zasady funkcjonowania Placówki oraz prawa i obowiązki wychowanków określa „Regulamin wychowanków” ustanowiony przez Dyrektora w drodze odrębnego zarządzenia.
 3. Placówka stosuje odpowiednio instrukcję kancelaryjną obowiązującą organy samorządu powiatu.

 

§ 22

 

Placówka używa podłużnej pieczęci nagłówkowej o treści :

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza  w Chełmży.”

 

§ 23

 

Integralną część Regulaminu stanowi załącznik  - Schemat struktury organizacyjnej Placówki.

 

§ 24

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu następują w trybie i na zasadach właściwych dla jego uzupełnienia.

 

§ 25

 

Niniejszy Regulamin został opracowany w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Marszałkowska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-25 09:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-16 12:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6943
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-16 12:12

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12123566
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-07 13:12

Stopka strony