Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Ankieta

Kalendarium

«sierpień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

REGULAMIN SZKOŁY I. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA § 1. Prawa ucznia Uczniowie mają prawo do: 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, 2. poszanowania swojej godności i dobrego imienia, 3. rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce, 4. rozwijania zdolności i zainteresowań, 5. znajomości celów i zadań oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji, 6. pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności, 7. udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej według własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą, 8. kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę, 9. odpoczynku podczas przerw, 10. dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych tj. soboty i niedzieli, z wyłączeniem tych sobót, w które są odpracowywane inne dni robocze, 11. uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości, 12. ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonywać zadania domowe, 13. ukierunkowania przez nauczyciela, jak prowadzić zeszyt, 14. uczestniczenia w działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, 15. uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, 16. uchwalenia regulaminu samorządu uczniowskiego, 17. demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu, 18. pomocy organizacyjnej i merytorycznej od wychowawcy i opiekuna samorządu, szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji. § 2. Obowiązki ucznia Uczniowie mają obowiązek: 1. godnego reprezentowania klasy i szkoły, 2. przestrzegania prawa szkolnego, 3. chronienia własnego życia i zdrowia (uczeń nie pije, nie pali, nie używa środków odurzających), 4. przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia, 5. stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób, 6. dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd, 7. punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia, 8. aktywnego udziału w lekcji i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych, 9. uzupełniania braków wynikających z absencji, 10. pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku, 11. dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe, 12. niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszelkich uszkodzeń sprzętu i pomocy dydaktycznych, 13. przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 14. dbania o kulturę zachowania i języka, 15. zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia, 16. kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały zadane, 17. starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczycieli, 18. starannego i sumiennego odrabiania prac domowych, 19. usprawiedliwienia nieobecności w szkole w ciągu siedmiu dni, licząc od pierwszego dnia obecności ucznia w szkole, 20. usprawiedliwienia spóźnienia w bieżącym lub najdalej następnym dniu, 21. dbać o środowisko naturalne, 22. noszenia stroju odświętnego w dniach uroczystości szkolnych, 23. przed wejściem do sali gimnastycznej zawsze zmieniać obuwie, 24. brać udział, w miarę swoich możliwości, w realizacji zadań podejmowanych przez organa szkoły (Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców), 25. posiadania dzienniczka ucznia lub zeszytu korespondencyjnego, 26. traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby funkcje w nich objęły osoby godne zaufania i odpowiedzialne, 27. respektowania uchwał władz samorządu, lub odwoływania go jeżeli nie spełniłby swoich funkcji. II. REGUŁY WSPÓŁŻYCIA W SZKOLE § 1. Procedury lekcyjne 1. Po dzwonku kończącym przerwę uczniowie ustawiają się na boisku szkolnym klasami. 2. Nauczyciel otwiera klasę. 3. Wszyscy stają przy ławkach i następuje powitanie. 4. Nauczyciel sprawdza listę. 5. Uczeń odpowiada z ławki stojąc, chyba że istnieje powód do wezwania go do tablicy, mapy itp.. 6. Nie je się i nie żuje gumy. 7. Nie trzyma się na ławce butelek, ciastek, itp., nie będących pomocami do danej lekcji – jedyna rzecz dopuszczalna to mała maskotka na szczęście. 8. Posiadacze telefonów komórkowych wyłączają je na czas lekcji. 9. Jeżeli do klasy wchodzi dorosła osoba, wszyscy wstają, siadają ponownie na polecenie nauczyciela. 10. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela. 11. Klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek. Odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni. 12. Dziennik lekcyjny jest pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia. 13. Nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania kartkówki – czyli co najwyżej 15-to minutowego sprawdzianu z trzech ostatnich lekcji. Nie ma ograniczeń co do ilości tych sprawdzianów. Oceny z nich są traktowane na równi z oceną odpowiedzi ustnej. § 2. Procedury inne niż lekcyjne1. Ucznia może zwolnić wychowawca lub nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie zwolnienia pisemnego od rodziców, pielęgniarki szkolnej lub własnej decyzji nauczyciela. 2. Zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie godziny w.f. musi zawierać wyraźną klauzulę o zwolnieniu do domu, w innym przypadku traktuje się je jako zwolnienie z ćwiczeń a nie z lekcji. 3. O każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice. 4. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w ich czasie w świetlicy. 5. Uczeń wita się i żegna z pracownikami szkoły, w tym czasie stoi i nie trzyma rąk w kieszeniach. 6. W stołówce uczeń je najładniej jak umie i nie hałasuje. 7. W szkole nie można nosić nakryć głowy. 8. Nie używa się wulgaryzmów. 9. Nie bije się z kolegami. 10. Dozwolony jest dla dziewcząt dyskretny makijaż i skromna biżuteria (za którą szkoła nie ponosi odpowiedzialności), zabrania się noszenia biżuterii przez chłopców. 11. Nie przynosi się do szkoły żadnych niebezpiecznych zabawek i narzędzi. 12. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej, w planie zajęć ucznia. 13. Za zgodą nauczyciela dyżurującego, uczeń może dokonać drobnych zakupów w sklepie przy szkole. 14. W czasie przerw uczniowie wychodzą na boisko szkolne. W razie niepogody mogą zostać w holu szkoły. 15. Uczniowie mają prawo korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć, o ile znajdują się wtedy pod opieką nauczyciela lub instruktora upoważnionego przez dyrektora szkoły. 16. W czasie trwania zajęć lekcyjnych na terenie szkoły nie wolno przebywać osobom postronnym. 17. Zasady korzystania z biblioteki i świetlicy określa odrębny regulamin. Niniejszy regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 10 października 2000.

Metryka

  • opublikował: Karolina Grabowska
    data publikacji: 2003-10-02 13:16
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-10-02 13:43

Opis strony

Redaguje: Andrzej Wilmański Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży, ul. Wyszyńskiego 7, 87-140 Chełmża telefon (0-56) 675-56-80

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4742
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 1970-01-03 08:38

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji