Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

4. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 05.55.1078    uchwała
Numer:
                                                XXI/147/05
Autor: rada powiatu
Tytuł: Regulamin wynagradzania nauczycieli.
Data aktu:               2005.03.23
Data ogłoszenia:      2005.05.06
Wejście w życie:       2005.05.21
Utrata mocy:            wygaśnięcie z dniem: 2005.12.31

 

 UCHWAŁA Nr XXI/147/05
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 23 marca 2005 r.


w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.


 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i art. 54 ust.7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz 1112,z późn. zm.), w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli

Rada Powiatu Toruńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Toruński zwany dalej regulaminem, który określa:

1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze,
4) wysokość  nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
 
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu oraz dyrektorom szkół.

§ 3.

Traci moc uchwała nr XVI/125/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie przyjęcia regulaminu oraz uchwały wprowadzające zmiany do regulaminu: uchwała nr XVII/142/200 z dnia 15 listopada 2000 r., uchwała nr XXII/171/ z dnia 23 sierpnia 2001 r., uchwała nr XXIX/244/02 z dnia 28 sierpnia 2002 r., uchwały nr XXVII/218/02 z dnia 19 kwietnia 2002 r., uchwała nr II/18/02 z dnia 4 grudnia 2002 r., uchwała nr V/31/03 z dnia 16 kwietnia 2003 r. i nr XII/89/04 z dnia 21 kwietnia 2004 r.


§ 4.

Przepisy uchwały mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2005 r.

 

Załącznik do uchwały Nr XXI/147/05
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 23 marca 2005 r.

 

Regulamin

określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego.


§ 1.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole - należy  przez to rozumieć szkołę lub placówkę albo zespół szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Toruński,
2) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1,
3) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
4) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
5) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,
6) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy,
7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia,
8) wynagrodzeniu bazowym - należy przez to rozumieć wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, o którym mowa w rozporządzeniu,
9) nauczycielu - należy rozumieć przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych,
     o których mowa w pkt 1.


Rozdział I

Dodatek za wysługę lat

§ 2.

1.Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z postanowieniem art.33 ust.1 Karty Nauczyciela oraz rozporządzeniem.
2.Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
3.Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości także za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
4.Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział II

Dodatek motywacyjny
§ 3.

1.Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności :
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne
     i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami
uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d)  prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności, w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e)  aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

§ 4.

1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 30 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.
3.Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 3, ustala dyrektor na podstawie zakładowych kryteriów przyznawania dodatku, a w stosunku do dyrektora Starosta Toruński zgodnie z kryteriami opracowanymi w uzgodnieniu z odpowiednimi strukturami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
4.Wysokość środków finansowych na dodatki motywacyjne w jednostce uzależniona jest od ilości etatów pedagogicznych i wynosi - w odniesieniu do jednego miesiąca i do jednego zatrudnionego nauczyciela bądź dyrektora:
1) dla nauczycieli - co najmniej 3 %  wynagrodzenia bazowego,                    
2) dla dyrektorów - co najmniej 10 % wynagrodzenia bazowego.
5.Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział III

Dodatek funkcyjny

§ 5.

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że :
1) dyrektorowi szkoły liczącej do 8 oddziałów - w wysokości co najmniej 35% wynagrodzenia bazowego,
2) dyrektorowi szkoły liczącej od 9 do 17 oddziałów - w wysokości co najmniej 40% wynagrodzenia bazowego,
3) dyrektorowi szkoły liczącej od 18 do 26 oddziałów - w wysokości co najmniej 50% wynagrodzenia bazowego,
4) dyrektorowi szkoły liczącej od 27 do 35 oddziałów - w wysokości co najmniej
60 % wynagrodzenia bazowego,
5)  dyrektorowi szkoły liczącej 36 i więcej oddziałów - w wysokości co najmniej
70 % wynagrodzenia bazowego,
6) dyrektorowi placówki opiekuńczo - wychowawczej - w wysokości co najmniej 40 % wynagrodzenia bazowego,
7) dyrektorowi poradni psychologiczno - pedagogicznej - w wysokości co najmniej 40% wynagrodzenia bazowego,
8) wicedyrektorowi szkoły - w wysokości od 30% do 35% wynagrodzenia bazowego,
9) kierownikowi szkolenia praktycznego - w wysokości od 20% do 25% wynagrodzenia bazowego,
10) kierownikowi warsztatów szkolnych - w wysokości od 30% do 35%                                  wynagrodzenia bazowego,
11) kierownikowi internatu - w wysokości od 20% do 25% wynagrodzenia                    bazowego,
12) zastępcy kierownika warsztatu szkolnego - w wysokości od 20% do 25%    wynagrodzenia bazowego,
13) kierownikowi  filii poradni psychologiczno - pedagogicznej - w wysokości od 10 % do 20 % wynagrodzenia bazowego.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust.1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala:
1) dla dyrektora - Starosta Toruński,
2) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 7 - 13  - dyrektor szkoły.

§ 6.

1.Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, określony jako % wynagrodzenia bazowego, z tym że nauczycielowi któremu powierzono:
1) wychowawstwo klasy - w wysokości - 2,3 % wynagrodzenia bazowego miesięcznie,
2) funkcję doradcy metodycznego - w wysokości - 30 % wynagrodzenia bazowego  miesięcznie,
3) funkcję opiekuna stażu - w wysokości - 2 % wynagrodzenia bazowego miesięcznie za każdego nauczyciela powierzonego opiece.
2.Nauczycielom zatrudnionym w szkołach ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) za analizę i ocenę pisemnych prac z języka polskiego przysługuje dodatek w wysokości -  2 % wynagrodzenia bazowego.
3.Dodatek wymieniony w ust.2 nie przysługuje nauczycielom zatrudnionym w szkołach dla dorosłych prowadzonych w systemie zaocznym.
4.Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie dodatkowe za kierowanie i ocenę prac dyplomowych z przygotowania zawodowego w szkołach zawodowych - płatne jak za 6 - 10 godzin ponadwymiarowych dla nauczyciela za prowadzenie i ocenę jednej pracy.
5.Nauczycielom informatyki za przygotowanie pracowni komputerowej do zajęć dydaktycznych przysługuje dodatek w wysokości do 30 % wynagrodzenia bazowego miesięcznie.
6.Dodatek, o którym mowa w ust.5 uzależniony jest od liczby komputerów w szkole. Wielkość środków niezbędnych szkole na wypłaty dodatku ustala na dany rok szkolny Zarząd Powiatu.
7.Do dodatku, o którym mowa w ust.5, mają zastosowanie odpowiednio przepisy § 7 ust.6 - 8.

§ 7.
      

1.Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 oraz w § 6 ust. 1, powstaje od dnia miesiąca, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub funkcji, za które przysługuje dodatek.
Jeżeli odpowiednie stanowisko kierownicze lub funkcje powierzono nauczycielowi na okres nie obejmujący pełnych miesięcy, dodatek funkcyjny wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia związanych z nim obowiązków.
2.Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust.1, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
3.Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu prawa do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych przysługuje jeden dodatek najwyższy.
Powyższa zasada nie dotyczy dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 1 i dodatku, o którym mowa w § 6 ust.1 pkt 3.
4.Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla danego stanowiska przysługuje również osobie, której powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie innej osoby, jeżeli jej nieobecność w pracy przekracza 35 dni.
5.Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
6.Wynagrodzenie przewidziane w § 6 ust.2 przysługuje nauczycielowi, jeżeli realizuje zajęcia w obowiązkowym wymiarze. W razie realizowania tych zajęć w niepełnym wymiarze lub ponad obowiązkowy wymiar w ramach godzin ponadwymiarowych przydzielonych w planie organizacyjnym szkoły, wynagrodzenie przysługuje w stosunku proporcjonalnym do realizowanego przez nauczyciela wymiaru godzin z języka polskiego. Do wymiaru godzin z języka polskiego wlicza się również godziny zajęć  z tego przedmiotu ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym lub z godzin do dyspozycji dyrektora.
7.Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz nauczycielom korzystającym ze zniżek godzin, wynagrodzenie przewidziane w § 6 ust.2 przysługuje wyłącznie w takim stosunku, w jakim realizowany przez nich wymiar godzin języka polskiego pozostaje do pełnego wymiaru godzin nauczyciela danej szkoły.
8.Wynagrodzenie za zajęcia określone w § 6 ust.2 wypłaca się miesięcznie z góry.
9.Wysokość wynagrodzenia, o których mowa w § 6 ust.4 ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę stopień zaangażowania nauczyciela i rodzaj pracy dyplomowej.
10.Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6, ust.4, wypłaca się jednorazowo po dokonaniu oceny prac dyplomowych.

Rozdział IV

Dodatek za warunki pracy

§ 8.

1.Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych w przepisach rozporządzenia.
 2.Wysokość dodatku, o którym mowa w ust.1, uzależniona jest od:
1) stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć,
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust.1.

§ 9.

1. Dodatek za pracę w trudnych warunkach, przysługuje w wysokości:
1) 4,2 % wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych zajęć praktycznych w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa,
2) 16,5 % wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie przez nauczycieli praktycznej  nauki zawodu zajęć w szkołach specjalnych,
3)16,5 % wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych i wychowawczych w szkołach specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego,                        
4)16,5 % wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie zajęć rewalidacyjno -         wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, 
5)6,2 % wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie przez nauczycieli badań psychologicznych i pedagogicznych nieletnich oraz małoletnich, sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi i małoletnimi, prowadzenie poradnictwa rodzinnego,                                                                                                                                                                                                  
6)6,2 % wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie zajęć grupowych                                   i indywidualnych, wynikających z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami w poradniach psychologiczno - pedagogicznych,
7)18,0 % wynagrodzenia zasadniczego za zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych w szkołach podstawowych,
8)30 % wynagrodzenia bazowego za prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych w placówce opiekuńczo - wychowawczej.
2. Dodatek za pracę w uciążliwych warunkach przysługuje w wysokości ustalonej dla odpowiedniej kategorii dodatku za trudne warunki pracy, określonej w ust.1, pkt 2 - 4 i 7 - 8 zwiększony o 5 % wynagrodzenia zasadniczego:                             
1) za prowadzenie zajęć wymienionych w ust.1, pkt 2 - 4, 7 i 8 z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, o których mowa w § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i   Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139, poz. 1328),
2) za prowadzenie przez nauczycieli szkół (klas) specjalnych w klasie lub grupie wychowawczej z upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim, w których znajduje się co najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym, o którym mowa w ust.2 pkt 1, a w przypadku gdy w takiej klasie lub grupie wychowawczej znajduje się dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem że zajęcia dydaktyczne prowadzone są według odrębnego programu nauczania obowiązującego w tego typu szkole specjalnej, a zajęcia wychowawcze - według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę.
3.Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek, o którym mowa w ust.1 i ust.2, a w razie zbiegu tytułów do dwóch dodatków przysługuje dodatek wyższy.
4.Dodatek za warunki pracy przysługuje w takiej części, w jakiej godziny pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach pracy pozostają do obowiązującego wymiaru godzin.
5.Wysokość dodatku za warunki pracy ustala dla nauczyciela - dyrektor szkoły, a dla dyrektora - Starosta Toruński.
6.Dodatki, o których mowa wyżej, wypłaca się z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział V

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 10.

1.Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i jedną godzinę doraźnego zastępstwa nauczyciela oblicza się, z zastrzeżeniem ust.2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2. Dla nauczyciela realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a  ustawy - Karta Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
3.Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której  mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
4.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust.3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy - Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
6.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się    z dołu.

Rozdział VI

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 11.

1.Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły:
1)  75 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,
2)  25 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.
2.Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.
Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od:
1) posiadania aktualnej wyróżniającej oceny pracy,
2) legitymowania się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.
Ocenę aktualną uważa się taką, która dokonana została w okresie ostatnich 5 lat pracy w szkole.
3.Nagrody nauczycielom przyznają:
     1)  ze środków, o których mowa w ust.1, pkt 1  - dyrektor,
    2)  ze środków, o których mowa w ust. 1, pkt 2  - Starosta Toruński
na podstawie opracowanych kryteriów.
4.Dyrektor przed podjęciem decyzji o przyznaniu nagrody zasięga opinii rady pedagogicznej.
5.Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej przed podjęciem decyzji o przyznaniu nagrody zasięga opinii pracowników.

§ 12.

1.Nagrody, o których mowa w § 13, mogą być przyznawane w każdym czasie. Przyznanie nagród w terminie innym niż Dzień Edukacji Narodowej może nastąpić do wysokości 50 % środków przewidzianych na nagrody.
2.Fakt przyznania nagrody potwierdza się dyplomem, a jego kopię umieszcza się w tece akt osobowych nauczyciela.

Rozdział VII

Dodatek mieszkaniowy

§ 13.

1. Nauczycielom zatrudnionym w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, bądź w Filii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  w Chełmży z siedzibą w Dobrzejewicach, bądź  w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Głuchowie i posiadającym kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2.Wysokośc nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób  w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie - 1 % wynagrodzenia bazowego,                    
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 2 % wynagrodzenia bazowego,
3) przy trzech osobach w rodzinie - 3 % wynagrodzenia bazowego,
4) przy czterech osobach i więcej w rodzinie - 4 % wynagrodzenia bazowego.
3.Do członków rodziny, o której mowa w ust.2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4.Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Starosta Toruński.
5.Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
6.Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa była zawarta,
    4) korzystania z urlopu wychowawczego.

Rozdział VIII

Przepisy końcowe
§ 14.

1.Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć określonego w umowie o pracę.
W razie zastępowania nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin - za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.
2. Nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas nie usprawiedliwionej nieobecności  w pracy, a także za inne okresy, za które na podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie.
3. Stawkę wynagrodzenia za jeden dzień niewykonywania pracy z przyczyn wymienionym w ust. 2 ustala się dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacane z góry przez 30.
4. Wysokość wynagrodzenia za okresy, o których mowa w ust. 2, oblicza się mnożąc liczbę dni niewykonywania pracy przez stawkę określoną w ust.3.

 

 


  
 


 

 

 

 

 

 

  

 

 

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-05-10 10:23
  • zmodyfikował: Administrator - Dorota Wróblewska
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 10:40

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4940
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-18 10:22

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12478732
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-26 13:38

Stopka strony