Ścieżka nawigacyjna

 • PRACA
 • Oferty pracy w Starostwie Powiatowym

Treść strony

Geolog Powiatowy

Starostwo Powiatowe w Toruniu
ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze
GEOLOGA POWIATOWEGO
w wymiarze 0,25 etatu

 

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, których program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk geologicznych,
 • co najmniej 5 letni staż pracy,
 • kandydat jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,
 • kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe: obsługa komputera, pakietu MS OFFICE, znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw: Prawo geologiczne i górnicze, Prawo wodne (w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych), Prawo ochrony środowiska (w zakresie dotyczącym obowiązywania ustawy, definicji i zasad ogólnych, informacji o środowisku oraz ochrony złóż kopalin i powierzchni ziemi), ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie ochrony środowiska, postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także przepisów wykonawczych do ustawy Prawo geologiczne i górnicze (w zakresie dotyczącym projektowania i dokumentowania prac geologicznych), do ustawy Prawo budowlane (w zakresie dotyczącym rozporządzenia sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych).

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
Do podstawowych zadań w zakresie geologii, realizowanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, należy w szczególności:
1)    udzielanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża o powierzchni nie przekraczającej 2 ha, przy wydobyciu w roku kalendarzowym nie przekraczającym 20 000m3 i prowadzeniu działalności metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych,
2)    prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji zmieniającej koncesję geologiczną, stwierdzającej wygaśnięcie koncesji oraz decyzji o odmowie udzielenia koncesji,
3)    przeniesienie koncesji, za zgodą przedsiębiorcy na rzecz innego podmiotu,
4)    prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie cofnięcia koncesji geologicznych,
5)    wzywanie przedsiębiorców eksploatujących kopaliny do niezwłocznego usunięcia naruszeń warunków koncesji związanych z prowadzeniem działalności,
6)    zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji,
7)    przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi,
8)    przyjmowanie zgłoszeń dotyczących rozpoczęcia robót geologicznych wykonywanych na podstawie zatwierdzonych projektów prac geologicznych,
9)    przyjmowanie i zatwierdzanie dokumentacji geologicznej,
10)    przyjmowanie i przesyłanie właściwym miejscowo organom administracji geologicznej dokumentacji wykonanej w przypadku konieczności sporządzenia innej dokumentacji,
11)     zobowiązywanie, w drodze decyzji, do wykonywania obmiaru wyrobisk,
12)    przyjmowanie oraz weryfikowanie przesłanych przez przedsiębiorców informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę,
13)    naliczenie w drodze decyzji opłaty eksploatacyjnej w razie wykonywania działalności bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych,
14)    sprawowanie nadzoru i kontroli nad pracami geologicznymi prowadzonymi przy rozpoznaniu kopalin i wykonywaniu robót geologicznych na podstawie zatwierdzonych projektów robót geologicznych,
15)    wydawanie decyzji o wysokości należnej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę, w razie stwierdzenia, że przedsiębiorca nie dokonał wpłaty w terminie albo dokonał wpłaty w wysokości innej niż należna,
16)    współdziałanie w zakresie uzgadniania i opiniowania wydawanych koncesji z organami nadzoru górniczego, marszałkiem województwa, wójtem gminy, burmistrzem miasta,
17)    gromadzenie i udostępnianie informacji geologicznej,
18)    opiniowanie przez powiatową administrację geologiczną projektów planów zagospodarowania przestrzennego i studiów kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w zakresie realizowanych zadań.

 4.Warunki pracy na danym stanowisku:
a)    praca będzie wykonywana w Starostwie Powiatowym w Toruniu przy ul. Towarowej 4-6.
b)    praca o charakterze biurowym.
c)    praca przy monitorze ekranowym, wymagająca wymuszonej pozycji ciała.
d)    kontakt z klientem, w tym liczne kontakty telefoniczne.
e)    praca w dniach: poniedziałek, środa, czwartek, w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-16.30, piątek w godz. 7.30-14.30 (do indywidualnego uzgodnienia).
f)    wymiar czasu pracy – 0,25 etatu.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu lipcu 2019 wyniósł mniej niż 6 %.

6.Wymagane dokumenty:
a)    życiorys (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (np. dyplom, zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d)    oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3  pkt 2 ustawy z dnia 21  listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
e)    kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata, gdy kandydat chce skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych – dot. przypadku, gdy wskaźnik zatrudnienia, o którym mowa w pkt 5, jest niższy niż 6%, wówczas pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych (z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych), przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób przedstawionych kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata*.  
*kandydat, który zamierza skorzystać z niniejszego uprawnienia obowiązany jest złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dot. zdrowia, o treści:

„Wyrażam zgodę, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a  RODO, na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących zdrowia, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO”.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
     Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w siedzibie Starostwa, pokój nr 100 – Kancelaria Ogólna na I piętrze, pocztą elektroniczną w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Geologa Powiatowego w terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r.
     W przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Starostwa. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
     Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiattorunski.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Towarowej 4-6.

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1.    Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starosta Toruński z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, dane kontaktowe Administratora danych: tel.: 56 6628800, e-mail: starostwo@powiattorunski.pl.
2.    Inspektorem Ochrony Danych jest Sekretarz Powiatu, Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, dane kontaktowe Inspektora: tel. 56 662 88 88, e-mail: iod@powiattorunski.pl.
3.    Można kontaktować się z nami w następujący sposób: listownie (na adres Administratora), e-mailowo i telefonicznie (podane w punkcie 1 i 2).
4.    Cel i podstawy przetwarzania Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego , natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
5.    Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011, Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
7.    Mają Państwo prawo do:
1)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4)    prawo do usunięcia danych osobowych,
5)    prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
8.    Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

drukuj (Geolog Powiatowy)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Gryciuk
  data wytworzenia: 2019-08-06
 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2019-08-06 14:47
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-13 14:29

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Geolog Powiatowy

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko urzędnicze
Geologa Powiatowego w Wydziale Środowiska – 0,25 etatu

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 • MIŁOSZ DYBOWSKI, zam. w Inowrocławiu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Gajek
  data wytworzenia: 2019-08-28
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-08-29 13:50
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-29 13:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Gajek
  data wytworzenia: 2019-08-28
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-08-29 13:51

Informacja o wynikach naboru - Geolog Powiatowy

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Geologa Powiatowego w Wydziale Środowiska z powodu rezygnacji kandydata.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Gajek
  data wytworzenia: 2019-09-16
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-09-17 10:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Gajek
  data wytworzenia: 2019-09-16
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-09-17 11:00

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 242816
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-19 16:12

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10971036
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-22 13:39

Stopka strony