Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

7. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 06.41.678       uchwała
Numer:
                                                XXVII/200/06
Autor: rada powiatu
Tytuł: Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych będących własnością Powiatu Toruńskiego
Data aktu:               2006.02.27
Data ogłoszenia:      2006.03.30
Wejście w życie:       2006.04.14

                                                                                               
UCHWAŁA Nr XXVII/200/06
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 27 lutego 2006 r.


w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych będących własnością Powiatu Toruńskiego


Na podstawie art. 12 pkt 11ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.), art. 20 ust 2 i 3 oraz art. 21 ust 1 pkt 2 i ust 3 w związku z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r, nr 31, poz. 266 z póź. zm.)

Rada Powiatu toruńskiego
 uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się zasady wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu toruńskiego.

 

§ 2

1.Zasady regulują gospodarowanie lokalami mieszkaniowymi będącymi własnością Powiatu Toruńskiego, mieszczącymi się w budynkach wielofunkcyjnych oraz budynkach spełniających funkcje mieszkalne.
2. Administratorem lokali mieszkalnych jest Zarząd Powiatu lub upoważniony przez Zarząd kierownik jednostki organizacyjnej powiatu.


§ 3

Najemcą lokalu mieszkalnego może zostać w razie śmierci najemcy, małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili śmierci.

 

§ 4

1. W przypadku opuszczenia przez najemcę na stałe lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym Zarząd Powiatu przejmuje lokal i przeznacza go na realizację zadań statutowych.
2. W przypadku opuszczenia przez najemcę na stałe lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym, umowa najmu może być zawarta z pozostającymi w nim pełnoletnimi dziećmi, osobami pełnoletnimi przysposobionymi lub rodzicami, stale dotychczas zamieszkującymi z najemcą i posiadającymi meldunek na pobyt stały przez okres minimum 3 lat, chyba że dotychczasowy najemca nabył lub otrzymał na terenie danej miejscowości lub pobliskiej (tzn. położonej w takiej odległości, aby czas przejazdu w obie strony łącznie z przesiadkami wynosił nie więcej niż dwie godziny) mieszkanie, wybudował budynek lub lokal mieszkalny o powierzchni gwarantującej 10 m kw powierzchni mieszkalnej na osobę lub miałby przenieść swoje centrum życiowe do rodziców.

 

§ 5

W budynkach wielofunkcyjnych kierownik danej jednostki organizacyjnej może zaproponować najemcy zamianę lokalu mieszkalnego, który planuje się wykorzystać na realizację statutowych zadań, na inny lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym:
warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10m kw  powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa  jednoosobowego - 20 m kw tej powierzchni.

                          
§ 6

 1.Najemca lokalu zobowiązany jest do zapłaty czynszu do 10 - tego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc z góry. W przypadku zwłoki w zapłacie czynszu nalicza się ustawowe odsetki.
2. Najemca oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczenia innych opłat związanych z eksploatacją lokalu, niezależnych od właściciela a mianowicie opłat za dostawy do lokalu energii elektrycznej, gazu,ciepła wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych w wypadku gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.

 

§ 7

1.Ilekroć w postanowieniach niniejszych zasad jest mowa o czynszu - oznacza to czynsz ustalony zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r Nr 31, poz. 266 z póź. zm. ).
2.Stawki czynszu, o którym mowa w pkt 1 ustala w drodze uchwały Zarząd Powiatu.

 

§ 8

Wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, wypowiadając jego dotychczasową wysokość najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia.


§ 9

Przy zawieraniu umów najmu z wyłączeniem umowy zawieranej w związku z zamianą lokalu ustala się kaucję zabezpieczającą pokrycie należności z tytułu najmu lokalu stanowiącą 3 - krotność 6 - miesięcznego czynszu.

 

§ 10

1. Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej oraz innych urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami.
2. W razie oddania w najem lokalu opróżnionego przez dotychczasowego najemcę, wynajmujący jest obowiązany wymienić zużyte elementy wyposażenia lokalu.
3. Do obowiązków wynajmującego należy w szczególności
1) utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego otoczenia;
2) dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń, o których mowa w pkt 1 oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy;
3) dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza:
a) napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody - bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej - z wyjątkiem osprzętu,
b) wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków.

 

§ 11

1. Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak klatki schodowe, korytarze, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.
2. Najemcę obciąża naprawa i konserwacja:
1) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych i ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych;
2) okien i drzwi;
3) wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą;
4) trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą ;
5) osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów i osprzętu anteny zbiorczej;
6) pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów;
7) etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana;
8) przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności;
9) innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez:   
a) malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów,
b) malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.


§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.

 

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
                       

                                                                       

                                                    

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-05-10 11:23
  • zmodyfikował: Administrator - Dorota Wróblewska
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 11:31

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4816
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-18 10:23

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12614367
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-23 12:23

Stopka strony