Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Wydział Architektury i Budownictwa
Toruń, ul. Towarowa 4-6

architektura@powiattorunski.pl
bud@powiattorunski.pl

Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Referat Inwestycji i Remontów

Sekretariat tel. (56) 662 89 30, fax. 56 662 89 31

1. Wydział Budownictwa zapewnia obsługę w zakresie: udzielania pozwoleń na budowę, rozbiórkę obiektów, zmianę sposobu użytkowania obiektów oraz nadzór nad gospodarką remontową i inwestycjami na mieniu powiatu.

2. Wydział realizuje zadania za pośrednictwem wydzielonych w jego ramach referatów:
1) Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej – ABA,
2) Referat Inwestycji i Remontów – ABR.

3. Do podstawowych zadań Referatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie zgodności, stanowiących element projektu budowlanego, projektów zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
2) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach budowlanych,
3) udzielanie bądź odmowa zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez ministra budownictwa,
4) udzielanie bądź odmowa zgody na odstępstwo od warunków usytuowania budynków i budowli oraz wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych i obszaru kolejowego,
5) wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę,
6) wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
7) wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych,
8) zawieranie w decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego,
9) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem pozwolenia na budowę,
10) przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
11) nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia,
12) stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
13) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę,
14) wydawanie decyzji o przenoszeniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,
15) rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,
16) wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
17) potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
18) potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego,
19) przyjmowanie zawiadomień na piśmie o przystąpieniu gminy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgłaszanie wniosków i uwag do sporządzanego planu zagospodarowania,
20) przygotowanie uzgodnień decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań samorządowych,
21) przygotowanie uzgodnień projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie zgodności z zadaniami samorządu powiatu o znaczeniu ponadlokalnym, służącym realizacji inwestycji celu publicznego,
22) przyjmowanie od gmin kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
23) ocena wykonania remontów lub inwestycji w zakresie likwidacji barier architektonicznych.

4. Do podstawowych zadań Referatu Inwestycji i Remontów należy w szczególności:
1) współdziałanie z kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu w sprawach zabezpieczenia i prowadzenia prawidłowej gospodarki mieniem,
2) współdziałanie z innymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi powiatu w sprawach związanych z gospodarowaniem mieniem oraz zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi,
3) przeprowadzanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych w celu określenia na ich podstawie potrzeb remontowych w formie planów,
4) sprawowanie nadzoru technicznego nad prowadzonymi inwestycjami i remontami zarządzanych obiektów,
5) opracowywanie planów inwestycyjnych i remontowych dla zarządzanych obiektów,
6) rozliczanie nakładów finansowych na budowane i remontowane obiekty,
7) sporządzanie kosztorysów budowlanych na planowane zamierzenia remontowe i inwestycyjne.

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-02-05 08:35
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-06 13:24

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W WYDZIALE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Starosta Toruński z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, dane kontaktowe Administratora danych: tel.: 56 6628800 , e-mail: starostwo@powiattorunski.pl,

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Sekretarz Powiatu, Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, dane kontaktowe Inspektora: tel. 56 6628888 e-mail: iod@powiattorunski.pl,

3. Możesz kontaktować się z nami w następujący sposób: listownie (na adres Administratora), e-mailowo i telefonicznie (podane w punkcie 1 i 2).

4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków Starosty Toruńskiego wynikających z przepisów prawa:

 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 • ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy - Prawo budowlane
 • rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych
 • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

5. Podanie Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

6. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011, Nr 14, poz. 67 zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 27, poz. 140) a następnie zostaną usunięte.

8. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

9. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

11. Twoje dane nie będą przekazane do państwa poza Unię Europejską lub do organizacji międzynarodowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Ochrony Danych
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-05-28 13:51
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-21 09:13

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 42225
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-09-21 09:13

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9782302
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-01-21 14:35

Stopka strony