Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Towarowa 4-6

geodezja@powiattorunski.pl
mienie@powiattorunski.pl

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Referat Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków
Referat Gospodarki Nieruchomościami

Sekretariat tel. (56) 662 88 81, fax. 56 662 88 82

 

  1. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu.
  2. Geodeta Powiatowy realizuje zadania Starosty, jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, w sprawach określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
  3. Wydział realizuje zadania za pośrednictwem wydzielonych w jego ramach referatów:
   1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - GOD,
   2. Referat Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków - GEG,
   3. Referat Gospodarki Nieruchomościami - GGN.
  4. Do podstawowych zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego należy w szczególności:
   1. aktualizacja i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
   2. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczących:
    1. szczegółowych osnów geodezyjnych,
    2. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
   3. zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, zharmonizowanych z bazami danych,
   4. wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczących działek lub budynków.
  5. Do podstawowych zadań Referatu Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego należy w szczególności:
   1. koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenów,
   2. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczących:
    1. ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
    2. rejestru cen i wartości nieruchomości,
    3. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
   3. wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz odpisów aktów notarialnych,
   4. wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli nieruchomości wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,
   5. zapewnienie gminom nieodpłatnego i bezpośredniego dostępu do bazy danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
   6. sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
   7. prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
   8. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
   9. prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
  6. Do podstawowych zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i mienia powiatu należy w szczególności:
   1. gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym między innymi:
    1. zbywanie i nabywanie w tym: sprzedaż, zamiana, darowizna, oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości,
    2. oddawanie w najem, dzierżawę, użyczenie i obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi,
    3. prowadzenie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu oraz sporządzanie planów polityki gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i sporządzanie planów wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu,
    4. gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Skarbu Państwa i Powiatu;
   2. regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu oraz sporządzanie odpowiednich wykazów nieruchomości.
   3. badanie ksiąg wieczystych oraz składanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych.
   4. wydawanie zezwoleń na wykreślenie obciążeń z KW.
   5. wydawanie decyzji o nieodpłatnym przyznaniu własności działek siedliskowych.
   6. wydawanie decyzji o nieodpłatnym przyznaniu działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na własność Skarbu Państwa (tzw. działki dożywotniej).
   7. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem nieruchomości na cele szczególne.
   8. oddawanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym oraz stwierdzenie wygaśnięcia trwałego zarządu lub przekazanie trwałego zarządu pomiędzy jednostkami.
   9. prowadzenie postępowań związanych z wywłaszczeniem nieruchomości i zwrotami wywłaszczonych nieruchomości.
   10. wydawanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oraz zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości.
   11. prowadzenie negocjacji i przygotowywanie porozumień oraz prowadzenie postępowań w zakresie ustalania odszkodowań za nieruchomości przeznaczone lub zajęte pod drogi publiczne.
   12. ustalanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.
   13. udzielanie, na wniosek, bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
   14. sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oraz przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wraz z ustaleniem wysokości opłaty za przekształcenie.
   15. udzielanie informacji o realizacji roszczeń z tytułu mienia zabużańskiego. 
   16. stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w zarząd i użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym.
   17. przekazywanie w użytkowanie wieczyste, nieodpłatne użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod rodzinne ogrody działkowe.
   18. prowadzenie spraw w związku z realizacją roszczeń wynikających z przepisów ustaw o stosunku Państwa do kościołów i gmin wyznaniowych,
   19. nabywanie przez Skarb Państwa mienia po podmiotach, które nie dokonały wpisu w KRS w terminie ustawowym.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-02-05 08:38
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-25 10:09

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Starosta Toruński z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, dane kontaktowe Administratora danych: 
  tel.: 56 6628800, e-mail: starostwo@powiattorunski.pl
 2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować telefonicznie pod nr: 56 662 89 60 lub wysyłając e-mail na adres: iod@powiattorunski.pl 
 3. Możesz kontaktować się z nami w następujący sposób: listownie (na adres Administratora), e-mailowo i telefonicznie (podane w punkcie 1 i 2).
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków Starosty Toruńskiego wynikających z przepisów prawa:
  • Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
  • Ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz zmianie ustawy o podatku rolnym,
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
  • Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
  • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych,
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich,
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 5. Podanie Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 6. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011, Nr 14, poz. 67 zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 27, poz. 140) a następnie zostaną usunięte.
 8. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
 9. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Ochrony Danych
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Przemysław Chmielewski
  data publikacji: 2018-05-25 14:33
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-20 10:15

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.109

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 99280
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-20 10:15:34

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji