Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Wydział Finansowy
ul. Towarowa 4-6
tel. (56) 662 88 30 do 37 
pokój nr 203, 204, 205, piętro II

 

finanse@powiattorunski.pl

 

 1. Wydział Finansowy prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo – księgową Starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne powiatu, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.
 2. Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:
  1. opracowywanie projektu budżetu powiatu oraz dokonywanie analiz wykonywania budżetu,
  2. nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych,
  3. windykacja należności budżetowych Starostwa i Skarbu Państwa,
  4. sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
  5. prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
  6. prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków,
  7. prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
  8. prowadzenie obsługi kasowej Starostwa,
  9. gospodarowanie środkami finansowymi Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych,
  10. prowadzenie rozrachunków z tyt. należności Skarbu Państwa tj. opłaty z tyt. wieczystego użytkowania i trwałego zarządu nieruchomości,
  11. współdziałanie z bankami i organami skarbowymi,
  12. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
  13. przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczanie inwentaryzacji,
  14. obsługa finansowo – księgowa budżetu powiatu i Starostwa.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-02-05 08:45
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-01 14:21

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W WYDZIALE FINANSOWYM

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Starosta Toruński z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, dane kontaktowe Administratora danych: tel.: 56 6628800, e-mail: starostwo@powiattorunski.pl,

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Sekretarz Powiatu, Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, dane kontaktowe Inspektora: tel. 56 6628888 e-mail: iod@powiattorunski.pl,

3. Możesz kontaktować się z nami w następujący sposób: listownie (na adres Administratora), e-mailowo i telefonicznie (podane w punkcie 1 i 2).

4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków Starosty Toruńskiego wynikających z przepisów prawa:

 • ustawa o rachunkowości,
 • ustawa ordynacja podatkowa,
 • ustawa o finansach publicznych,
 • ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 • ustawa o samorządzie powiatowym
 • ustawa o pracownikach samorządowych,
 • ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • Kodeks cywilny,
 • ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • ustawa o opłacie skarbowej,
 • ustawa o podatku od towarów i usług,
 • ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 • rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP,
 • ustawa o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców.

5. Podanie Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

6. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011, Nr 14, poz. 67 zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 27, poz. 140) a następnie zostaną usunięte.

8. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

9. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Ochrony Danych
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-05-28 09:47

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9946
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-01 14:21

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11983673
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 12:22

Stopka strony