Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Karta informacyjna SP-014

 1. Nazwa procedury:
  Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę.
  Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31 ustawy Prawo budowlane.
 2. Nazwa wydziału:
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Toruń, ul. Towarowa 4-6 (I piętro, pokój nr 122), tel./fax. +48 56 662 89 30
 3. Podstawa prawna:
  • Art. 28, 33, 34 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
 4. Wymagane dokumenty:
  Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Do wniosku należy dołączyć:
  • oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • decyzję o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • projekt budowlany, (w 4 egzemplarzach) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi opracowany i sprawdzony (jeżeli sprawdzenie jest wymagane) przez uprawnionego projektanta, zawierający również:
   • oświadczenie projektanta (oraz sprawdzającego) o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
   • zaświadczenie o przynależności projektantów (oraz sprawdzających) do właściwej izby samorządu zawodowego, aktualne na dzień opracowania projektu,
   • dokumenty potwierdzające uprawnienia projektantów,
   • informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane,
   • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody, wydaną przez Wydział Środowiska odpowiedniego Urzędu Gminy, dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał, odpis, wypis lub kopia.
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej za pozwolenie i pełnomocnictwo.
   Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
   Tabela 1 (plik do pobrania tutaj) – Elementy wniosku, załączników do wniosku i projektu budowlanego podlegające sprawdzeniu w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu.
   Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ wzywa postanowieniem do usunięcia nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.
 5. Opłaty skarbowe:
  Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia:
  • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17 zł.
  • od zatwierdzenia projektu budowlanego – 47 zł. (opłata pobierana w przypadku zamierzenia obejmującego więcej niż jeden obiekt: zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu oraz zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę jednego z obiektów),
  • za wydanie pozwolenia na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
   a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
   - za każdy m2 powierzchni użytkowej – 1 zł.
   - nie więcej niż – 539 zł.
   b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł.
   c) innego budynku – 48 zł.
   d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł.
   e) budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł.
   f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi – 2143 zł.
   g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1km – 105 zł.
   h) innych budowli – 155 zł.
   i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł.
  • na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych opłata skarbowa wynosi 50% stawek podanych powyżej,
  • wydanie duplikatu pozwolenia – 24 zł.
   W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.
   Nie podlegają opłacie czynności urzędowe dokonane w sprawach:
  • budownictwa mieszkaniowego,
  • budowy lub remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
  • budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
  • instytucji jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.
   W przypadku wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty nie uwzględnia się powierzchni części mieszkalnej tego budynku.
   Forma wnoszenia opłaty skarbowej:
   Opłaty skarbowej - bez prowizji - można dokonywać:
  • w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6 - parter
  • w kasach organu podatkowego tj. w Urzędzie Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126 B.
   Wpłaty bezgotówkowe winny być kierowane na rachunek Urzędu Miasta w Banku Millennium nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 65 dni.
  Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Toruń, ul. Towarowa 4-6 (I piętro, pokój nr 122), tel./fax. +48 56 662 89 30
 8. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronom postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę.
  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez strony postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 9. Dodatkowe informacje:
  Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub jeżeli budowa została przerwana na dłużej niż 3 lata.
 10. Druki do pobrania:
  • Wniosek o pozwolenie na budowę
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • Informacje uzupełniające do wniosku
   - druki do pobrania poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2018-05-10
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-09-05 14:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2016-12-13
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2016-12-19 11:25

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25711
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-20 11:31

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12142840
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-12 13:59

Stopka strony