Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA SP-014

1. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę.
Uzyskanie pozwolenia na budowę jest wymagane dla inwestycji nie wymienionych w art. 29 ustawy Prawo Budowlane.

2. Nazwa wydziału:
Wydział Architektury i Budownictwa
Toruń, ul. Towarowa 4-6 (I piętro, pokój nr 122), tel./fax. +48 56 662 89 30

3. Podstawa prawna:
Art. 28, 33, 34 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami)

4. Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Do wniosku należy dołączyć:
1) oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
2) decyzję o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
3) projekt budowlany, (w 4 egzemplarzach) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi opracowany i sprawdzony (jeżeli sprawdzenie jest wymagane) przez uprawnionego projektanta, zawierający również:

 • oświadczenie projektanta (oraz sprawdzającego) o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • zaświadczenie o przynależności projektantów (oraz sprawdzających) do właściwej izby samorządu zawodowego, aktualne na dzień opracowania projektu,
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia projektantów,
 • informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane,
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody, wydaną przez Wydział Środowiska odpowiedniego Urzędu Gminy, dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

4) dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał, odpis, wypis lub kopia
5) dowód zapłaty opłaty skarbowej za pozwolenie i pełnomocnictwo.

Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami).

Tabela 1 (plik do pobrania tutaj) – Elementy wniosku, załączników do wniosku i projektu budowlanego podlegające sprawdzeniu w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu.

 

Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ wzywa postanowieniem do usunięcia nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

5. Opłaty skarbowe:
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia:
1) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17 zł.
2) od zatwierdzenia projektu budowlanego – 47 zł. (opłata pobierana w przypadku zamierzenia obejmującego więcej niż jeden obiekt: zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu oraz zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę jednego z obiektów),
3) za wydanie pozwolenia na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:

 • budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
  - za każdy m2 powierzchni użytkowej – 1 zł.
  - nie więcej niż – 539 zł.
 • budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł.
 • innego budynku – 48 zł.
 • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł.
 • budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł.
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi – 2143 zł.
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1km – 105 zł.
 • innych budowli – 155 zł.
 • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł.

na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych opłata skarbowa wynosi 50% stawek podanych powyżej,

 • wydanie duplikatu pozwolenia – 24 zł.        

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

Nie podlegają opłacie czynności urzędowe dokonane w sprawach:

 • budownictwa mieszkaniowego,
 • budowy lub remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
 • budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
 • instytucji jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

W przypadku wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty nie uwzględnia się powierzchni części mieszkalnej tego budynku.

Forma wnoszenia opłaty skarbowej:

Opłaty skarbowej - bez prowizji - można dokonywać:

 • w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu – u l. Towarowa 4-6 - parter
 • w kasach organu podatkowego tj. w Urzędzie Miasta Torunia - przy ul. Grudziądzkiej 126 B.

Wpłaty bezgotówkowe winny być kierowane na rachunek Urzędu Miasta w Banku Millennium nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.

6. Termin załatwienia sprawy: 
Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 65 dni.
Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Architektury i Budownictwa
Toruń, ul. Towarowa 4-6 (I piętro, pokój nr 122), tel./fax. +48 56 662 89 30

8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronom postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę.

9. Dodatkowe informacje:
Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub jeżeli budowa została przerwana na dłużej niż 3 lata.

10. Druki do pobrania:
Druki formularzy do pobrania poniżej.

drukuj

 • autor informacji: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2015-09-08
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2011-01-13 12:19
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-04 09:01
Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) (PDF)
(dodano: 2016-12-19 11:25, ostatnia modyfikacja: 2016-12-19 11:26)
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) (PDF)
(dodano: 2016-12-19 11:25, ostatnia modyfikacja: 2016-12-19 11:26)
Informacja uzupełniająca do wniosku (B-4) (PDF)
(dodano: 2016-12-19 11:25, ostatnia modyfikacja: 2016-12-19 11:27)
 • autor informacji: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2016-12-13
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2016-12-19 11:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18049
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-10-04 09:01

Baner

Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8786563
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-16 12:27

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl