Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Karta informacyjna SP-018

 1. Nazwa procedury:
  Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę – zamiar wprowadzenia istotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego.
  Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.
 2. Nazwa wydziału:
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Toruń, ul. Towarowa 4-6 (I piętro, pokój nr 122), tel./fax. +48 56 662 89 30
 3. Podstawa prawna:
  • Art. 36a, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – ustawy Prawo budowlane
 4. Wymagane dokumenty:
  Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę. Do wniosku należy dołączyć:
  • Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
  • Projekt budowlany zamienny (w 4 egzemplarzach) względnie aneks do projektu budowlanego, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi opracowany i sprawdzony (jeżeli sprawdzenie jest wymagane) przez uprawnionego projektanta, zawierający również:
   • oświadczenie projektanta (oraz sprawdzającego) o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
   • zaświadczenie o przynależności projektantów (oraz sprawdzających) do właściwej izby samo-rządu zawodowego, aktualne na dzień opracowania projektu,
   • dokumenty potwierdzające uprawnienia projektantów,
   • informację dotyczącą wprowadzonych istotnych (art.36a ust.5) zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego,
   • informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1b.
   • dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko – decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody wydaną przez Wydział Środowiska odpowiedniego Urzędu Gminy.
  • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał, odpis, wypis lub kopia.
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej za pozwolenie i pełnomocnictwo.
   Jeśli budowa została rozpoczęta i minęło ponad 3 lata od dnia uzyskania klauzuli prawomocności przez decyzje zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę należy przedłożyć dziennik budowy (kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu).
   Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
   Tabela 1 (plik do pobrania tutaj)– Elementy wniosku, załączników do wniosku i projektu budowlanego podlegające sprawdzeniu w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu.
   Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ wzywa postanowieniem do usunięcia nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.
 5. Opłaty skarbowe:
  Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia:
  • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17 zł.
  • za zmianę pozwolenia na budowę zatwierdzające istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu – 10 zł
  • za zmianę pozwolenia wprowadzające budowę /rozbudowę/ nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
   a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
   - za każdy m2 powierzchni użytkowej – 1 zł.
   - nie więcej niż – 539 zł.
   b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł.
   c) innego budynku – 48 zł.
   d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł.
   e) budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł.
   f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi – 2143 zł.
   g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1km – 105 zł.
   h) innych budowli – 155 zł.
   i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł.
  • za wydanie duplikatu pozwolenia – 24 zł.    
   W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.
   Nie podlegają opłacie czynności urzędowe dokonane w sprawach:
  • budownictwa mieszkaniowego,
  • budowy lub remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
  • budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
  • instytucji jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.
   Forma wnoszenia opłaty skarbowej:
   Opłaty skarbowej - bez prowizji - można dokonywać:
  • w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6 - parter
  • w kasach organu podatkowego tj. w Urzędzie Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126 B.
   Wpłaty bezgotówkowe winny być kierowane na rachunek Urzędu Miasta w Banku Millennium nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 65 dni.
  Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Toruń, ul. Towarowa 4-6 (I piętro, pokój nr 122), tel./fax. +48 56 662 89 30
 8. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronom postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę.
  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez strony postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 9. Dodatkowe informacje:
  Zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Katalog odstępstw które należy uznać za istotne zawiera art. 36a ust. 5 prawa budowlanego.
  Wprowadzane zmiany muszą być zgodne z ustaleniami pierwotnej decyzji o warunkach zabudowy, względnie zgodne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  Wnioskowane przez inwestora zmiany w wydanej decyzji, nie wynikające z zamiaru wprowadzenia zmian w zatwierdzonym projekcie budowlanym, rozpatrywane są w oparciu o rozdział 13 – „Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji” ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 10. Druki do pobrania:
  • Wniosek o pozwolenie na budowę
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • Informacje uzupełniające do wniosku
   - druki do pobrania poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2018-05-10
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-09-06 08:55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2016-12-13
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2016-12-19 12:10

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8896
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-20 12:47

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12125496
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-07 13:12

Stopka strony