Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Dom Pomocy Społecznej

ul. Szkolna 8, 87-152 Łubianka

tel. (056) 674 08 00 / 01

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pigży ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: „Dostawy produktów mleczarskich  na potrzeby Domu Pomocy  Społecznej   w Pigży”.

1.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej http://bip.powiattorunski.pl/index.php?strona=2082 od dnia publikacji ogłoszenia o  zamówieniu w Biuletynie  Zamówień Publicznych. Specyfikację można otrzymywać również w siedzibie Domu Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 8, 87 – 152 Łubianka, pokój nr 39 A.

      Zakres zamówienia obejmuje:  sukcesywne dostawy produktów mleczarskich  w okresie 1 roku.

      Przedmiot zamówienia wg kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień:

      Główny przedmiot  15500000-3 produkty mleczarskie .

      Szacunkowe zapotrzebowanie  na produkty mleczarskie w okresie 1 roku , stanowi  załącznik              

      nr  1 do SIWZ.        

2.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.      Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

5.      Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy przez okres 1 roku .

6.      O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena spełniania  warunków oparta będzie na zasadzie spełnia / nie spełnia.

 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

-     Formularz oferty wg załączonego wzoru „OFERTA”, zał. nr 2,

-     Wypełniony formularz cenowy , zał. Nr 3

-     Oświadczenie  o spełnianiu warunków określonych  w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U  z 2006 r. nr 171
      poz.1225 z  późn. zmianami )

-     Oświadczenie wykonawcy złożone na podst. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na zał. nr 4,

-     Oświadczenie wykonawcy złożone na podst. art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych, na zał. nr 5,

-     Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
      rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
 gospodarczej , wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.      Kryterium oceny oferty stanowi najniższa cena  - 100 %

8.      Zamawiający nie żąda wniesienia wadium .

9.      Oferty należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Pigży, ul. Szkolna 8, pok. 39 do dnia  17 kwietnia  2009 r., do godz. 1000. 

10.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni, od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

11.  Zamawiający nie zamierza: zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów ,  zastosować aukcji elektronicznej.

12.  Ogłoszenie o zamówieniu  zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.04.2009 r.                       

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-04-06 14:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-06 14:32
Załączniki

drukuj (Załączniki)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-04-06 14:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-06 14:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2376
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-04-06 14:48

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12121720
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-07 13:12

Stopka strony