Ścieżka nawigacyjna

 • PRACA
 • Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych

Treść strony

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO
ogłasza nabór
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu,
ul. Towarowa 4-6

Ogłoszenie nr 8/2019

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. wykształcenie wyższe magisterskie;
 3. specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej - dodatkowe wymogi określone w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1310, z 2018 r. poz. 1358, poz. 1693, poz. 2192, poz. 2354 i poz. 2529 oraz z 2019 r. poz. 271, poz. 730 i poz. 752);
 4. co najmniej pięcioletni staż pracy w pomocy społecznej lub wykonywania przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
 5. znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej, w tym: kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy i kodeksu postępowania administracyjnego;
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 7. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nieposzlakowana opinia;
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
 9. niekaralność karą zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1485; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, poz. 1693 i poz. 2192 oraz z 2019 r. poz. 730);
 10. znajomość języka polskiego.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w kierowaniu samorządowymi jednostkami organizacyjnymi;
 2. znajomość zagadnień dotyczących ekonomii społecznej i strategii rozwiązywania problemów społecznych;
 3. doświadczenie dotyczące monitoringu i ewaluacji projektów systemowych dla powiatowych centrów pomocy rodzinie i ośrodków pomocy społecznej;
 4. kursy, szkolenia z zakresu profilaktyki rozwiązywania zjawisk pomocy społecznej;
 5. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;
 6. doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
 7. predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność, umiejętność strategicznego myślenia;
 8. znajomość zasad planowania, zarządzania i realizacji budżetu jednostki.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. kierowanie, planowanie, koordynowanie oraz kontrola realizacji statutowych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu;
 2. gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu;
 3. prowadzenie bieżącej analizy wykorzystania środków budżetowych;
 4. sporządzanie innych analiz, opinii i wniosków w sprawach dotyczących środków finansowych na potrzeby Zarządu Powiatu;
 5. wykonywanie czynności wynikających z prawa pracy i innych przepisów w zakresie zadań określonych dla pracodawcy;
 6. planowanie i dysponowanie środkami budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu w ramach zatwierdzonego przez Radę Powiatu Toruńskiego rocznego planu finansowego jednostki oraz występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi zmian planu finansowego;
 7. składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych dotyczących działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na podstawie i w granicach upoważnienia Zarządu Powiatu;
 8. przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań statutowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu;
 9. administrowanie mieniem wchodzącym w skład i będącym na wyposażeniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz ponoszenie odpowiedzialności za to mienie;
 10. współpraca z rodzinami i ze środowiskiem lokalnym;
 11. prowadzenie działań oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie aktywizacji różnych środowisk społecznych w ramach odpowiednich instrumentów aktywizujących;
 12. realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i rodzinnej pieczy zastępczej;
 13. pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność PCPR;
 14. współpraca z Wydziałem Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie oraz placówkami opieki zdrowotnej i innymi jednostkami i organizacjami pozarządowymi w zależności od potrzeb w zakresie realizowanych zadań;
 15. dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego standardu świadczonych usług w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu;
 16. aktywne pozyskiwanie oraz utrzymywanie wymaganego stanu uczestników zajęć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu;
 17. opracowywanie wymaganych przepisami prawa dokumentów dotyczących funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz sporządzanie sprawozdań;
 18. zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym oraz pracownikom.

4. Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. miejscem pracy jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Towarowa 4-6,
 2. wymiar zatrudnienia: umowa o pracę na pełen etat,
 3. planowane zatrudnienie nie wcześniej niż od dnia 01.09.2019 roku,
 4. praca wymaga współpracy z jednostkami organizacyjnymi powiatu toruńskiego oraz instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami zewnętrznymi,
 5. praca nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

5. Informacje o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miejscu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
 3. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu;
 4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych bądź zaświadczenia ukończenia kursów kwalifikacyjnych z zakresu organizacji pomocy społecznej;
 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe doświadczenia zawodowe i wymagany staż pracy;
 6. oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku wraz z dołączonym oświadczeniem o „wyrażeniu zgody, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO, na przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 RODO”;
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach aplikacyjnych na potrzeby aktualnie prowadzonego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 10. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.) - w przypadku cudzoziemca;
 11. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu i wyrażenie przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Torunia przy ul. Towarowej 4-6, 87-100 Toruń, reprezentowane przez Zarząd Powiatu Toruńskiego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dla potrzeb naborów ofert na stanowiska dyrektorów publicznych jednostek oświatowych.

Na żądanie organu ogłaszającego konkurs, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. 6

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu, pokój nr 100 – Kancelaria Ogólna na I piętrze lub przesłać pocztą na adres:
  Starostwo Powiatowe w Toruniu
  ul. Towarowa 4-6,
  87-100 Toruń
  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko kierownicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu”

  w terminie do dnia 08.08.2019 roku do godz. 15:30.
 2. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń.
 3. Oferty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiattorunski.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Toruniu, ul. Towarowej 4-6.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starosta Toruński z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, dane kontaktowe Administratora danych: tel.: 56 6628800, e-mail: starostwo@powiattorunski.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Sekretarz Powiatu, Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, dane kontaktowe Inspektora: tel. 56 662 88 88, e-mail: iod@powiattorunski.pl.
 3. Można kontaktować się z nami w następujący sposób: listownie (na adres Administratora), e-mailowo i telefonicznie (podane w punkcie 1 i 2).
 4. Cel i podstawy przetwarzania
  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
 7. Mają Państwo prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. usunięcia danych osobowych,
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 9. Państwa dane nie będą przekazane do państw poza Unię Europejską lub do organizacji międzynarodowej.
 10. Informacja o wymogu podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, podanie innych danych jest dobrowolne.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum Urzędu. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych w terminie miesiąca po rozstrzygnięciu naboru. Oferty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone. Informacja o wynikach konkursów zawierająca imiona i nazwiska oraz terminy powierzenia stanowisk zostanie upubliczniona na stronie internetowej www.bip.torun.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przez okres co najmniej 3 miesięcy.
Starostwo Powiatowe w Toruniu informuje, że na niezgodne z prawem przetwarzanie danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

drukuj (Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu)

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Paga
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-07-25 14:26
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-12 08:01

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Paga
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-07-25 14:26

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Dyrektor PCPR w Toruniu

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU

………………………………………………………………………………

nazwa stanowiska pracy

 

 

     Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 

 

Lp.                 Imię i nazwisko                                     Miejsce zamieszkania

 

 1.     BYKOWSKA ALEKSANDRA                         WĄBRZEŹNO                    
 2.     SKORULSKI JACEK                                        CIERPICE

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Gajek
  data wytworzenia: 2019-08-13
 • opublikował: Paweł Madajski
  data publikacji: 2019-08-13 12:34
 • zmodyfikował: Paweł Madajski
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-13 12:37

Informacja o wynikach naboru - Dyrektor PCPR w Toruniu

Informacja o wynikach naboru
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan SKORULSKI JACEK zamieszkały w CIERPICACH.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan SKORULSKI JACEK z rozmowy kwalifikacyjnej otrzymał 76 punktów na 80 punktów możliwych. Wykazał się bardzo dużą znajomością przepisów z zakresu organizacji i zarządzania jednostką organizacyjną – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz wiedzy ogólnej o samorządzie terytorialnym.

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Gajek
  data wytworzenia: 2019-08-22
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-08-22 15:06

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Gajek
  data wytworzenia: 2019-08-22
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-08-22 15:06

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 136874
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-28 15:10

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11819150
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-29 14:39

Stopka strony