Ścieżka nawigacyjna

 • PRACA
 • Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych

Treść strony

Referent w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Dyrektor Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
referent w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży
ul Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7, 87-140 Chełmża
Oferta pracy nr 1/2019 z dnia 30 października 2019 roku

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem:
  1. niezbędne:
   • spełnianie warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt. 1-2, ust. 3 pkt. 1-3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282);
   • wykształcenie co najmniej średnie;
   • co najmniej 1-roczny staż pracy zawodowej;
   • znajomość specyfiki pracy szkoły;
   • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna);
   • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (fax, skaner, kserokopiarka);
  2. dodatkowe:
   • preferowane wykształcenie wyższe (studia z zakresu administracji, zamówień publicznych, finansów i rachunkowości, zarządzania lub pedagogiki);
   • umiejętność stosowania instrukcji kancelaryjnej;
   • umiejętność sprawnej organizacji pracy;
   • znajomość prawa oświatowego;
   • znajomość programów z pakietu Vulcan;
   • znajomość stosowania przepisów dot. zamówień publicznych;
   • umiejętność pracy w zespole;
   • samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność.
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. obsługa sekretariatu;
  2. prowadzenie dokumentacji uczniowskiej;
  3. prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej;
  4. obsługa strony Biuletynu Informacji Publicznej;
  5. prowadzenie dokumentacji związanej z ZUS, GUS, PFRON;
  6. sporządzanie sprawozdań statystycznych - wersja elektroniczna;
  7. prowadzenie dokumentacji dot. czasu pracy;
  8. prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych;
  9. zastępowanie sekretarza szkoły podczas jego nieobecności.
 3. Warunki zatrudnienia:
  1. Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na okres 3 m-cy, jeżeli kandydata będzie obowiązywało odbycie służby przygotowawczej;
  2. Czas trwania pierwszej umowy o pracę, dla osób które nie są zobowiązane do odbycia służby przygotowawczej – do roku;
  3. Wymiar etatu: cały etat;
  4. Stanowisko pracy usytuowane w budynku szkoły na parterze.
 4. Wymagane dokumenty:
  a) życiorys (CV),
  b) list motywacyjny,
  c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  d) kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
  e) oświadczenie o niekaralności,
  f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni publicznych,
  g) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  h) kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),
  i) inne dodatkowe dokumenty (np. kserokopie zaświadczeń o szkoleniach, kursach).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7 (parter pokój nr 5 – sekretariat) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży” w terminie do dnia 12 listopada 2019 r. do godziny 14-tej.
Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
zakwalifikowaniu do II etapu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dyrektor Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1000).

Klauzula informacyjna:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7 87-140 Chełmża. Kontakt z administratorem danych możliwy jest pod powyższym adresem lub mailowo sekretariat@zsuechelmza.pl. Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26.06.1974 roku Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania ich, gdy zachodzi taka konieczność, poprawienia danych osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest warunkiem udziału w rekrutacji, a żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w naborze. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z przepisami. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście w terminie miesiąca od rozstrzygnięcia naboru. Oferty nie odebrane zostaną zniszczone komisyjnie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiattorunski.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7.

Chełmża, dnia 30 października 2019 roku

Dyrektor
Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży
(~) Grzegorz Sosnowski

drukuj (Referent w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży)

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Sosnowski
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-10-30 15:09
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-09 12:02

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Sosnowski
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-10-30 15:09

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze referent w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej
w Chełmży ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7, 87-140 Chełmża

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referent została wybrana Pani Marta Cicha zamieszkała w Chełmży.

Uzasadnienie:
Pani Marta Cicha podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się  niezbędną wiedzą z zakresu prawa oświatowego oraz bardzo dobrą znajomością zagadnień wymaganych na stanowisku, na które ogłoszono konkurs.  

 

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Sosnowski
 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2019-12-04 09:23

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135131
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-27 15:11

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11511756
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-02 13:16

Stopka strony