Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia w Chełmży

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Chełmży 

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Chełmży, ul. gen. Józefa Hallera 25, z Filią w Lubiczu Górnym, ul. Piaskowa 23, 87-162 Lubicz, dla której Powiat Toruński jest organem prowadzącym.

§ 2. Do konkursu na stanowisko dyrektora danego typu szkoły artystycznej może przystąpić:

 1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
  1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły artystycznej określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli;
  2. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
  4. uzyskał przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:
   • co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
   • w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,
  5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
  7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
  8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
  10.  nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ((Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.);
  11. w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2, poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672) lub ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
 2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
 3. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 2, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
 4. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854);
  - spełniający wymagania określone w rozporządzeniu dla danego typu szkoły artystycznej lub placówki artystycznej o danej specjalności, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy.

§ 3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w § 1 ust. 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 531): 

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły (zalecane do 2000 słów napisanych czcionką w rozmiarze 12);
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: 
  1. stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo 
  2. stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego; 
 3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: 
  1. imię (imiona) i nazwisko, 
  2. datę i miejsce urodzenia, 
  3. obywatelstwo, 
  4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); 
 4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w § 2 pkt.1 lit. c (świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia); 
 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 6. w przypadku cudzoziemca: 
  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672) lub kopię świadectwa, o którym mowa w art. 211 ust. 3 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519 z późn. zm.);
 7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.);
 11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342 i 497) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego; 
 13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 14. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.);
 15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 16. oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

§ 4. 

 1. W celu wykonania czynności komisji przewodniczący komisji ma prawo żądać od przedstawienia przez kandydata oryginałów dokumentów, o których mowa w § 3 pkt 4 -7 oraz 12 i 13. 
 2. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

§ 5. 

 1. Ofertę na stanowisko dyrektora publicznej jednostki oświatowej należy składać do dnia 7 lipca 2023 r. w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i adresem e-mail oraz dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Chełmży”.
 2. Ofertę należy złożyć lub przesłać przesyłką pocztową albo kurierską na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej. 
 4. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń.
 5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Toruńskiego.
 6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie e-mailem.
 7. Powierzenie stanowiska dyrektora nastąpi z dniem 1 września 2023 roku.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO), informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Toruński z siedzibą w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, dane kontaktowe Administratora danych: tel.: 56 6628800, e-mail: starostwo@powiattorunski.pl;
 2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych telefonicznie 56 662 88 88, na e-mail: iod@powiattorunski.pl lub pod adresem: Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń; 
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznej jednostki oświatowej;
 4. Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust.2 lit. b i art. 10 RODO, zgodnie z przepisami prawa, które określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej;
 5. Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Posiadacie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
 7. Podanie danych jest warunkiem udziału w postępowaniu konkursowym, a żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w naborze.
 8. Przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 9. Dokumenty złożone kandydata, który zostanie wyłoniony w postępowaniu konkursowym zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych osób będą przechowywane przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum Urzędu.
 10. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (t. j. Dz. U. 2011, Nr 14, poz. 67)
 11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 12. Państwa dane nie będą przekazane do państwa poza Unię Europejską lub do organizacji międzynarodowej.
 13. Informacja o wyniku konkursu zawierająca imię i nazwisko oraz termin powierzenia stanowiska zostanie upubliczniona na stronie internetowej www.bip.powiattorunski.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Załącznik do Uchwały Nr 759/2023 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 6 czerwca 2023 roku.

drukuj (Dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia w Chełmży)

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Brygida Bogdanowicz-Kopeć
  data wytworzenia: 2023-06-06
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2023-06-06 13:39

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Brygida Bogdanowicz-Kopeć
  data wytworzenia: 2023-06-06
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2023-06-06 13:39

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.109

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 217638
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-06-21 11:22:46

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji