Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

DDPS.3431/1/2010

 

Dom Pomocy Spolecznej w Pigży

ul. Szkolna 8, 87-152 Łubianka

tel. ( 056) 674 08 00 / 01

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pigży ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: „Dostawy produktów mleczarskich  na potrzeby Domu Pomocy  Społecznej   w Pigży”.

1.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej http://bip.powiattorunski.pl/index.php?strona=2082 od dnia publikacji ogłoszenia o  zamówieniu w Biuletynie  Zamówień Publicznych. Specyfikację można otrzymywać również w siedzibie Domu Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 8, 87 – 152 Łubianka, pokój nr 39 A.

      Zakres zamówienia obejmuje:  sukcesywne dostawy produktów mleczarskich  w okresie 2 lat.

      Przedmiot zamówienia wg kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień:

      Główny przedmiot       15500000-3       produkty mleczarskie .

      Szacunkowe zapotrzebowanie  na produkty mleczarskie w okresie 2 lat , stanowi  załącznik              

      nr  1 do SIWZ.         

2.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.      Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

5.      Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy przez okres 2 lat .

6.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dotyczące:

a)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

      przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ,

b)      posiadania wiedzy i doświadczenia ,

c)      dysponowania odpowiednim  potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)      sytuacji ekonomicznej i finansowej .

     Ocena  spełniania  warunków  dokonana zostanie wg formuły „ spełnia – nie spełnia” .

7.  Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia

      spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

-     Formularz oferty wg załączonego wzoru „OFERTA”, zał. nr 2,

-     Wypełniony formularz asortymentowo - cenowy , zał. Nr 3                                                                                                                                                              

-     Oświadczenie o spełnianiu  warunków  złożone na podst. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

       Prawo Zamówień Publicznych,  zał. nr 4,

-     W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

      wykonawcy  w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,  zamawiający żąda,

      a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia , z udziału w postępowaniu   zał. Nr 5

      b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do

           rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2

           ustawy, wystawionego  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

           ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

      Wszystkie w/w dokumenty składane  są w  oryginale lub czytelnej kserokopii poświadczonej          

       za  zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału

       lub  notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy , gdy złożona kopia dokumentu  

       jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 

 

 8. Dokumenty podmiotów zagranicznych    .

    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej      

Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający , że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne           albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby , której dokumenty dotyczą , w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt  4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert -                  albo oświadczenie złożone przed notariuszem , właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca                  zamieszkania osoby lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ,  jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , nie wydaje się takiego zaświadczenia.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9.      Kryterium oceny oferty stanowi najniższa cena  - 100 %

10. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium .

11. Oferty należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Pigży, ul. Szkolna 8, pokój            

       39 do dnia  28  kwietnia  2009 r., do godz. 1000. 

12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

13. Zamawiający nie zamierza: zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu

      zakupów ,  zastosować aukcji elektronicznej.

14.  Ogłoszenie o zamówieniu  zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych                        w dniu 20.04.2010 r.                       

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2010-04-20 14:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1907
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-04-20 14:35

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12142935
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-12 13:59

Stopka strony