Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Karta informacyjna SP-088

 1. Nazwa procedury:
  Zezwolenie na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne
 2. Nazwa Wydziału:
  Wydział Środowiska ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
 3. Podstawa prawna:
 4. Wymagane dokumenty:
  Wniosek sporządzony zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach, (formularz do pobrania), zawierający:
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
  • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;
  • określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
  • oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;
  • wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
  • szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach – także godzinowej mocy przerobowej;
  • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
  • oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;
  • opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
  • opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
  • określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich – w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów;
  • informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów;
  • informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie – do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska;
  • informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
   Załączniki:
  • dokument potwierdzający prawo do terenu, na którym będą magazynowane i przetwarzane odpady,
  • dokument z Urzędu Gminy/ Miasta potwierdzający możliwość prowadzenia działalności w zgodzie z przepisami prawa miejscowego,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
  • zaświadczenia o numerach NIP, REGON, o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana, tj. dla przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
  • zgoda wodnoprawna – art. 388 ustawy Prawo wodne.
  • plan sytuacyjny firmy z naniesionymi miejscami magazynowania odpadów.
 5. Opłaty:
  • 616 zł za udzielenie zezwolenia
  • 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)
   Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia. Wniesienie opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Torunia nr konta – 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  • w ciągu miesiąca;
  • w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Środowiska, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń,
  pokój nr 209, II piętro
  tel. 56 662 88 59
 8. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Starosty Toruńskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 9. Dodatkowe informacje:
  • Odmowa wydania zezwolenia – w przypadkach określonych w art. 46 ustawy o odpadach
  • Zezwolenie na przetwarzanie odpadów (lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów) są wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z udziałem przedstawiciela właściwego organu kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska (art. 41 a ustawy o odpadach).
 10. Formularze do pobrania:
  • Druk Wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne – do pobrania poniżej.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Ziemkiewicz
  data wytworzenia: 2018-07-24
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-09-28 11:50
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Ziemkiewicz
  data wytworzenia: 2018-07-24
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-09-28 11:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2842
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-09-28 11:50

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10147222
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-23 14:01

Stopka strony