Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Karta informacyjna SP-092

 1. Nazwa procedury:
  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
 2. Nazwa Wydziału:
  Wydział Środowiska ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
 3. Podstawa prawna:
 4. Wymagane dokumenty:
  Wniosek sporządzony zgodnie z art. 183c i 184 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, (formularz do pobrania), zawierający:
  • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
  • oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska;
  • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
  • informację o tytule prawnym do instalacji;
  • informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
  • ocenę stanu technicznego instalacji;
  • informację o rodzaju prowadzonej działalności;
  • opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
  • blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
  • informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
  • wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach od-biegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
  • warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;
  • proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;
  • deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
  • deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
  • deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a (POŚ);
  • czas, na jaki wydane ma być pozwolenie;
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
  • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
  • określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
  • wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
  • opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
  • wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.
   Załączniki:
   • dokument potwierdzający prawo do terenu, na którym będą magazynowane odpady,
   • oświadczenie czy wnioskodawca jest mikro, małym, średnim czy dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy prawo przedsiębiorców
   • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
   • zaświadczenia o numerach NIP, REGON, o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
   • plan sytuacyjny zakładu z naniesionymi miejscami magazynowania poszczególnych odpadów,
   • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
   • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
   • operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy o ochronie przeciwpożarowej
   • postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach (uzgadniające operat przeciwpożarowy);
   • zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
   • za przestępstwa przeciwko środowisku,
   • będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy Kodeks karny - w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 5. Opłaty:
  • 2011,00 zł - od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • 506,00 zł - od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
  • 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)
   Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia. Wniesienie opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Torunia nr konta – 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  • w ciągu miesiąca;
  • w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Środowiska, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń,
  pokój nr 162, I piętro, tel. 56 662 88 59.
 8. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Starosty Toruńskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 9. Dodatkowe informacje:
  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c. 2.
 10. Formularze do pobrania:
  • Druk Wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów – do pobrania poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Wantowska
  data wytworzenia: 2018-07-24
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-09-28 12:15
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-21 14:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Wantowska
  data wytworzenia: 2018-07-24
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-09-28 12:15
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-25 13:42

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4632
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-25 13:42

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12614317
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-23 12:23

Stopka strony