Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA SP-101

1. Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

2. Nazwa wydziału:
Wydział Środowiska, Toruń, ul. Towarowa 4-6, Pokój nr 211; tel. 56 662-88-55

3. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 519 ze zm.)

4. Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie pozwolenia sporządzony zgodnie z wymogami art. 184 ust. 1-3 i art. 221 Prawa Ochrony Środowiska w 2 egzemplarzach, zawierający:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 • oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku objęcia oznaczonych części instalacji jednym zezwoleniem;
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 • informację o tytule prawnym do instalacji;
 • informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
 • ocenę stanu technicznego instalacji;
 • informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 • opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 • blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 • informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 • wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
 • warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji,
 • informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;
 • informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;
 • wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;
 • zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;
 • proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań;
 • proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;
 • deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
 • deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
 • deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;
 • czas, na jaki wydane ma być pozwolenie;
 • w przypadku instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 Prawo ochrony środowiska;
 • czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku;
 • określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu;
 • opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym;
 • określenie aerodynamicznej szorstkości terenu;
 • aktualny stan jakości powietrza;
 • określenie warunków meteorologicznych;
 • wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12 ustawy Prawo ochrony środowiska , wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników;
 • określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy;
 • usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów.

Załączniki do wniosku:

 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną, NIP REGON KRS; wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
 • decyzję środowiskową – jeżeli jest ona wymagana.

5. Opłaty:

 • Skarbowa
  - 2011 zł - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b
  - 506 zł - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu lub bezgotówkowo na rachunek: Urząd Miasta Torunia Nr konta – 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.

6. Termin załatwienia sprawy:

 • w ciągu miesiąca,
 • w sprawach szczególnie skomplikowanych, wymagających postępowania wyjaśniającego do dwóch miesięcy.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Środowiska Toruń, ul. Towarowa 4-6, pokój nr 211; tel. 56 662-88-55

8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Toruńskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul Targowa 13/15, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

9. Dodatkowe informacje:
Forma załatwienia - pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

10. Formularze do pobrania:
Druk „Wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla instalacji” - do pobrania poniżej.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kawałowska
  data wytworzenia: 2013.02.19
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2013-02-20 13:20
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-09 08:51
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kawałowska
  data wytworzenia: 2016-02-23
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2016-02-29 10:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2259
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-02-09 08:51

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9485233
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-11-13 10:22

Stopka strony

baner toplayer
17 listopada (sobota) został wyznaczony dniem pracy dla Starostwa Powiatowego w Toruniu