Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA SP-102

1. Pozwolenie zintegrowane

2. Nazwa wydziału:
Wydział Środowiska, Toruń, ul. Towarowa 4-6, Pokój nr 211; tel. 56 662-88-55

3. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 519 ze zm.)

4. Wymagane dokumenty:

a) Pisemny wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego (2 egzemplarze oraz zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych), zawierający:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby, KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 • informacje o tytule prawnym do instalacji,
 • informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
 • ocenę stanu technicznego instalacji,
 • informację o rodzaju prowadzonej działalności,
 • opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
 • blokowy schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców, paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
 • informację o energii wykorzystywanej przez instalację,
 • wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych, proponowanych w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia,
 • informacje o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,
 • informacje o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
 • wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane,
 • zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji,
 • proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczenie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań,
 • proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,
 • deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, nie stwarzający zagrożenia dla środowiska, jeśli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
 • deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji, deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji,
 • czas, na jaki wydane ma być pozwolenie
 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien spełniać wymagania określone dla wniosków o wydanie pozwoleń: na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz pobór wód, a także wymagania ustawy o odpadach. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien również zawierać informacje, dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego zgodnie z art. 208, art. 211 ustawy Prawo ochrony środowiska

b) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
c) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
d) dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej.

5. Opłaty:
a) opłata rejestracyjna
Obliczona na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych i wniesiona na wyodrębniony rachunek bankowy: BGK III O/Warszawa 76 1130 1062 0000 0109 9520 0010 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa

b) opłata skarbowa:

 • 2011 zł - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b
 • 506 zł - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców
 • 506 zł - pozostałe
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu lub przelewem na rachunek: Urząd Miasta Torunia Nr konta – 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
UWAGA: obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

6. Termin załatwienia sprawy:

 • w ciągu miesiąca
 • w sprawach szczególnie skomplikowanych, wymagających postępowania wyjaśniającego - do dwóch miesięcy.
 • jeżeli pozwolenie ma objąć instalację po raz pierwszy lub instalację po istotnej zmianie wydanie pozwolenia powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Środowiska Toruń, ul. Towarowa 4-6, Pokój nr 211; tel. 56 662-88-55

8. Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

9. Dodatkowe informacje:

 • Forma załatwienia – decyzja - pozwolenie zintegrowane
 • Opłatę rejestracyjną wnosi się również w przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z dokonaniem istotnych zmian w instalacji objętej tym pozwoleniem. Opłata ta wynosi 50% opłaty rejestracyjnej, która byłaby wymagana w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla tej instalacji.

10. Formularze do pobrania:
Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego - do pobrania poniżej

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kawałowska
  data wytworzenia: 2015-10-29
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-12-01 15:19
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-09 09:06
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kawałowska
  data wytworzenia: 2016-01-22
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2016-01-26 16:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2556
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-02-09 09:06

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9998159
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-03-19 12:38

Stopka strony