Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Karta informacyjna SP-103

 1. Nazwa procedury:
  Zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym handlu uprawnieniami do emisji
 2. Nazwa Wydziału:
  Wydział Środowiska
 3. Podstawa prawna:
 4. Wymagane dokumenty:
  Wniosek o wydanie zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji (2 egzemplarze + zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych) sporządzony zgodnie z wymogami zawartymi w art. 53 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, w tym:
  • imię i nazwisko albo nazwa prowadzącego instalację oraz oznaczenie jego adresu miejsca zamieszkania albo adresu siedziby;
  • adres zakładu, na terenie którego jest położona instalacja;
  • informacja o tytule prawnym do instalacji;
  • informacja o instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsca emisji;
  • informacja o rodzaju prowadzonych działań w instalacji;
  • określenie rodzajów gazów cieplarnianych, które mają być objęte zezwoleniem.
   Do wniosku należy dołączyć:
  • kopię pozwolenia zintegrowanego albo kopię pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z tym że kopii tych pozwoleń nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia lub organ ten je posiada;
  • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
  • plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, zwany dalej "planem monitorowania wielkości emisji", wraz z dokumentami uzupełniającymi i informacjami, o których mowa w tym przepisie;
  • plan poboru próbek w przypadku, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012.
   W przypadku instalacji o niskim poziomie emisji, o której mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:
  • dokumenty, o których mowa w art. 53 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, (kopia pozwolenia zintegrowanego albo kopia pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z tym że kopii tych pozwoleń nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia lub organ ten je posiada, streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym, plan poboru próbek w przypadku, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012.
  • dokumenty potwierdzające spełnianie co najmniej jednego z warunków, o których mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012;
  • plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 78 ust. 2.
   Załączniki do wniosku:
   • pełnomocnictwo - w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby;
   • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.
 5. Opłaty:
  • Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia: 82 zł
  • opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego pozwolenia wynosi 50 % stawki określonej odpowiednio w pkt 1;
  • Opłata skarbowa z tytułu udzielenia pełnomocnictwa: 17 zł – opłata od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
   Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłatę skarbową wnosi się gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu. Opłaty można dokonywać również bezgotówkowo na rachunek: Urząd Miasta Torunia Nr konta – 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  • w ciągu miesiąca,
  • w sprawach szczególnie skomplikowanych, wymagających postępowania wyjaśniającego do dwóch miesięcy.
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Środowiska, I piętro, pok. 162
  tel. 56 662 88 57
 8. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Toruńskiego do Ministra Środowiska, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji – zezwolenia.
 9. Dodatkowe informacje:
  • Forma załatwienia: decyzja – zezwolenie
  • Obowiązek uzyskania zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dotyczy prowadzących instalacje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
  • Rodzaje instalacji objętych systemem, rodzaje działalności prowadzonej w instalacji objętej systemem oraz wartości progowe odniesione do zdolności produkcyjnych instalacji lub działalności określa załącznik do ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
  • Wydanie zezwolenia, dla instalacji nowej lub zmiany w instalacji, wymaga uzyskania opinii Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami.
 10. Formularze do pobrania: brak.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kawałowska
  data wytworzenia: 2015-10-29
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-12-01 15:27
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-28 14:13

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3008
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-20 11:30

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12634642
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-26 14:57

Stopka strony