Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Rozdział 2
Podział zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwem Starostwa

§ 6. Do wspólnych kompetencji Starosty, Wicestarosty, Członków Zarządu, Sekretarza i Skarbnika należy w szczególności:
1) koordynacja pracy Starostwa poprzez podległe im wydziały, z uwzględnieniem kompetencji Starosty jako kierownika Starostwa,
2) nadzorowanie pracy podległych im wydziałów.
§ 7. 1. Starosta jest kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa.
2. Pracą Starostwa kieruje Starosta na zasadzie jednoosobowego kierownictwa przy pomocy Wicestarosty, Członków Zarządu, Sekretarza i Skarbnika oraz pracowników Starostwa zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych stanowiskach.
3. Starosta jako Przewodniczący Zarządu organizuje jego pracę, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje go na zewnątrz.
4. W czasie nieobecności Starosty, jego obowiązki pełni Wicestarosta.
5. Do kompetencji Starosty należy:
1) nadzorowanie działań Wicestarosty, Członków Zarządu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu oraz kierowników komórek organizacyjnych Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
2) ogłaszanie uchwał organów powiatu i sprawozdań z wykonania budżetu powiatu,
3) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
4) upoważnianie Wicestarosty i innych pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w pkt 3,
5) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych z wyłączeniem ich zatrudniania i zwalniania,
6) określanie polityki kadrowej i płacowej w Starostwie,
7) ustalanie i zmiana zakresów czynności i odpowiedzialności między Wicestarostą, Członkami Zarządu, Sekretarzem i Skarbnikiem,
8) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Starostwa,
9) wykonywanie zadań obronnych wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
10) wykonywanie innych zadań i czynności zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu.
6. Starosta nadzoruje i koordynuje prace komórek organizacyjnych Starostwa zgodnie ze schematem organizacyjnym Starostwa.
§ 8. 1. Wicestarosta wykonuje zadania wyznaczone przez Starostę i określone niniejszym Regulaminem.
2. W czasie nieobecności Starosty, lub niemożności wykonywania swej funkcji, zadania i kompetencje Starosty wykonuje Wicestarosta.
3. Do kompetencji Wicestarosty należy w szczególności:
1) pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Starosty,
2) proponowanie i inicjowanie rozwiązań w zakresie funkcjonowania podporządkowanych mu komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu,
3) podpisywanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Starostę.
4. Wicestarosta nadzoruje i koordynuje prace komórek organizacyjnych Starostwa zgodnie ze schematem organizacyjnym Starostwa.
§ 9. 1. Członkowie Zarządu wykonują zadania wyznaczone przez Starostę i określone niniejszym Regulaminem.
2. Do kompetencji Członków Zarządu należy w szczególności:
1) pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Starosty,
2) proponowanie i inicjowanie rozwiązań w zakresie funkcjonowania podporządkowanych im wydziałów i jednostek organizacyjnych powiatu,
3) podpisywanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Starostę.
3. Członkowie Zarządu nadzorują i koordynują prace komórek organizacyjnych zgodnie ze schematem organizacyjnym Starostwa.
§ 10. 1. Sekretarz Powiatu zapewnia sprawne funkcjonowanie Starostwa pod względem techniczno-organizacyjnym i w tym zakresie nadzoruje działalność wszystkich komórek organizacyjnych Starostwa.
2. Do kompetencji Sekretarza należy w szczególności:
1) przedstawianie projektów Regulaminu Organizacyjnego Starostwa oraz kontrola realizacji postanowień w nim zawartych,
2) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań w Starostwie,
3) nadzorowanie toku przygotowania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu,
4) koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd,
5) podpisywanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Starostę,
6) proponowanie i inicjowanie rozwiązań w zakresie funkcjonowania nadzorowanych komórek organizacyjnych,
7) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.
3. Sekretarz uczestniczy w doskonaleniu systemu zarządzania jakością w Urzędzie jako Pełnomocnik SZJ ISO 9001.
4. Sekretarz Powiatu nadzoruje i koordynuje prace komórek organizacyjnych Starostwa zgodnie ze schematem organizacyjnym Starostwa.
§ 11. 1. Skarbnik Powiatu jest głównym księgowym budżetu powiatu i odpowiada za jego prawidłową realizację.
2. Do kompetencji Skarbnika należy w szczególności:
1) nadzór nad opracowaniem projektu budżetu zgodnie z zasadami prawa finansowego i uchwałami Rady,
2) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz,
3) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
4) nadzór nad realizacją budżetu powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania,
5) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych Powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty na czas swojej nieobecności,
6) kierowanie Wydziałem Finansowym przy pomocy zastępcy głównego księgowego budżetu powiatu,
7) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

Metryka

  • opublikował: Marzena Pietruszyńska
    data publikacji: 2020-03-02 09:19
  • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
    ostatnia modyfikacja: 2020-07-01 12:05

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5034
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-01 12:05

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12101096
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-03 14:06

Stopka strony