Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Dostawy mięsa, wędlin, drobiu i przetworów drobiowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pigży.

Łubianka: Dostawy mięsa , wędlin, drobiu i przetworów drobiowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pigży
Numer ogłoszenia: 147000 - 2011; data zamieszczenia: 07.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , Pigża, ul. Szkolna 8, 87-152 Łubianka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6740800, faks 056 6740800.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiattorunski.pl/index.php?strona=2082

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządu powiatowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy mięsa , wędlin, drobiu i przetworów drobiowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pigży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa , wędlin, drobiu i przetworów drobiowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pigży , realizowane w ilościach i terminach zgodnie z zamówieniem Zamawiającego (dwa razy w tygodniu). Szacunkowe zapotrzebowanie na mięso , wędliny, drób i przetwory drobiowe w okresie trwania umowy, stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować mięso , wędliny, drób i przetwory drobiowe , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ. Dostarczony przez Wykonawcę asortyment musi odpowiadać wymaganiom jakościowym, zgodnie z obowiązującymi normami, atestami, w terminach przydatności do spożycia , bez zanieczyszczeń, fizycznych uszkodzeń , obcych zapachów. Dostawa towaru do siedziby zamawiającego odbywać się będzie transportem Wykonawcy na jego koszt , środkami transportu specjalnie do tego przystosowanymi , zgodnie z wymogami HACCP . Wspólny Słownik Zamówień : 15100000 - 9 - produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 15111100 - 0 - wołowina , 15131640 - 3 - siekane mięso wołowe 15131600 - 1 - produkty wołowe 15131400 - 9 - produkty wieprzowe 15131130 - 5 - wędliny 15112100 - 7 - świeży drób 15114000 - 0 - podroby 15131134 - 3 - kaszanka i inne wędliny krwiste 15131400 - 9 - produkty wieprzowe 15131700 - 2 - przetwory mięsne 15131410 - 2 - szynka 15131310 - 1 - pasztety 15131135 - 0 - wędliny drobiowe 15131500 - 0 - produkty drobiowe 15112300 - 9 - wątróbki drobiowe.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający uzna warunek za spełniony o ile wykonawca udokumentuje wykonanie co najmniej 1 dostawy na mięso , wędliny, drób i przetwory drobiowe o wartości 80 tyś. zł .

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający uzna warunek za spełniony o ile wykonawca dysponuje osobami zdol-nymi do wykonania zamówienia i spełniającymi wymagania określone w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2006 r. nr 171 poz.1225 z późn. zmianami ).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru -OFERTA, - załącznik Nr 2 do SIWZ, Wypełniony formularz asortymentowo - cenowy - załącznik Nr 3 do SIWZ , Oświadczenie o spełnianiu warunków złożone na podst. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - załącznik Nr 8 do SIWZ, Oświadczenie wykonawcy jaką część zamówienia , zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik Nr 9 ( jeżeli wykonawca przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców )

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy w przypadku zmian obowiązujących stawek podatków i opłat granicznych, akcyzy , kwartalnego wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiattorunski.pl/index.php?strona=2082
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Pigży, 87-152 Łubianka , ul Szkolna 8, pokój 39 A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2011 godzina 09:00, miejsce: Domu Pomocy Społecznej w Pigży, 87-152 Łubianka , ul Szkolna 8, pokój 61.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj (Dostawy mięsa, wędlin, drobiu i przetworów drobiowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pigży. )

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-07 13:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2530
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-07 14:14

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12300997
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 14:13

Stopka strony