Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Łubianka: Dostawy leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pigży
Numer ogłoszenia: 313346 - 2011; data zamieszczenia: 30.09.2011


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , Pigża, ul. Szkolna 8, 87-152 Łubianka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6740800, faks 056 6740800.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiattorunski.pl/index.php?strona=2082

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządu powiatowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pigży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pigży , na podstawie recept wystawionych przez lekarza i zapotrzebowania wystawionego przez upoważnione osoby z DPS , realizowane w lościach i terminach zgodnie z zamówieniem Zamawiającego. Szacunkowe zapotrzebowanie na leki w okresie trwania umowy , stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Główny przedmiot zamówienia : 33600000 - 6 Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji przedmiotu zamówienia, zawiera załącznik nr 9 do SIWZ - ogólne warunki umowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zezwolenie na prowadzenie sprzedaży - obrotu lekami

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie , że osoby , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia , posiadają wymagane uprawnienia , zgodnie z obowiązkiem posiadania tych uprawnień ( na mocy ustawy Prawo farmaceutyczne )

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru OFERTA , - załącznik Nr 2 do SIWZ,Wypełniony formularz asortymentowo - cenowy - załącznik Nr 3 do SIWZ , Oświadczenie o spełnianiu warunków złożone na podst. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - załącznik Nr 7 do SIWZ, Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia , niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Oświadczenie wykonawcy jaką część zamówienia , zamierza powierzyć podwykonawcom ( jeżeli wykonawca przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców ) - załącznik Nr 8 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Ceny będą stałe przez okres trwania umowy, ulec zmianie mogą jedynie w przypadku: - zmian cen urzędowych ustalonych przez Ministra Zdrowia, - zmian obowiązujących stawek podatków i opłat granicznych, - zmian cen na niższe niż w ofercie ( np. promocje), - w sytuacji gdy w trakcie trwania postępowania przetargowego wymagany przez Zamawiającego lek nie jest w danym momencie produkowany lub wstrzymana jest jego sprzedaż .

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiattorunski.pl/index.php?strona=2082
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Pigży ul. Szkolna 8 87-152 Łubianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2011 godzina 09:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Pigży ul. Szkolna 8 87-152 Łubianka pokój 61.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-09-30 11:41

Załączniki

drukuj (Załączniki)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-09-30 11:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-30 11:48

Modyfikacja treści SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ

na: „ Dostawy leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pigży”
Numer ogłoszenia: 313346 - 2011

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy prawo zamówień publicznych, zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie  „ Formularza Asortymentowo – Cenowego”, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, oraz formularza „ Szacunkowe zapotrzebowanie na leki dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży w okresie trwania umowy” stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

 

poz. nr 110 zawiera błąd:

jest: Clopixol 0,025 ilość w opakowaniu 50

winno być: Clopixol 0,025 ilość w opakowaniu 100

 

poz. nr 165 zawiera błąd:

jest: Decaldol 50mg/1ml uprawnienia: „ P”

winno być: Decaldol 50mg/1ml uprawnienia: „ skreśla się P”

 

poz. nr 204 zawiera błąd:

jest: Euphyllin CR ret 0,25 uprawnienia: „ P”

winno być: Euphyllin CR ret 0,25 uprawnienia: „ skreśla się P”

 

poz. nr 259 zawiera błąd:

jest: Haloperidol WZF 5mg/1ml uprawnienia: „P”

winno być: Haloperidol WZF 5mg/1ml  uprawnienia: „skreśla się P”

 

poz. nr 284 zawiera błąd:

jest: Ketrel 25 mg ilość w opakowaniu 60

winno być: Ketrel 25 mg ilość w opakowaniu 30

 

poz. nr 371 zawiera błąd:

jest: Nifuroxazyd syrop 220mg/5ml ilość w opakowaniu 90 ml

winno być: Nifuroxazyd syrop 220mg/5ml ilość w opakowaniu 100 g

 

poz. nr 379 zawiera błąd:

jest: Nimesil 01

winno być: Nimesil 0,1 saszetki

 

 

poz. nr 381 zawiera błąd:

jest: Nootropil 0,8 ilość w opakowaniu 60

winno być: Nootropil 0,8 ilość w opakowaniu 90

 

poz. nr  519 zawiera błąd:

jest: Theovent 0,3g uprawnienia: „P”

winno być: Theovent 0,3g uprawnienia: „ skreśla się P”

 

poz. nr 561 zawiera błąd:

jest: Vivace 2,5 comb

winno być: Vivace 2,5

 

W przypadku gdy w skutek skreślenia uprawnień „ P” pozostają w „ Formularzu asortymentowo – cenowym” dwie pozycje tego samego leku, obie pozycje należy wycenić.

Załączniki: "Szacunkowe    zapotrzebowanie na  leki dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży w okresie trwania umowy"  załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji

" Formularz asortymentowo - cenowy" załącznik nr 3 do SIWZ po modyfikacji

drukuj (Modyfikacja treści SIWZ)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-07 14:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-10-07 14:52

Załączniki po modyfikacji

drukuj (Załączniki po modyfikacji)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-07 14:57

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR 3/2011 NA DOSTAWĘ LEKÓW NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PIGŻY

                                                                                                                                                                               Pigża, dnia 24 10 2011 r.

sygn. DKZ.3431.3.2011.

Dotyczy unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dostawa leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pigży. (Ogłoszenie opublikowane w BZP  numer : 313346-2011; data zmieszczenia: 30.09.2011). 

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający  informuje o unieważnieniu postępowania zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na zadanie pn.: „Dostawa leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pigży”. 

W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty, które podlegają odrzuceniu :     

1. APTEKA „VIOLA”

    mgr farm. Renata Fuss, mgr Leszek Fuss

    ul. Rakowicza 4, 87-100 Toruń 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy jako oferta, której  treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia . Wykonawca w ofercie w kilku pozycjach zastosował cenę 0 zł , co jest niezgodne z SIWZ. W Rozdziale XII siwz znajduje się opis sposobu obliczania ceny. Cena jest to wartość wyrażona w  jednostkach pieniężnych , którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar. W przypadku leków znajdujących się na listach leków wydawanych za odpłatnością ryczałtową , w wysokości 30 % i  50 % ceny leku , wykonawca jest zobowiązany    w stosunku do leków , które nie widnieją na listach leków wydawanych bezpłatnie ( na podstawie obowiązującego prawa) ,  zastosować cenę wyższą niż 0 zł.   

2. Konsorcjum Firm:

Apteka im. O. Klimuszki

mgr farm. Robert Miller

ul. Wojska polskiego 42

85-825 Bydgoszcz

 

PIASTOWSKA” Miller Sp. j.

Ul. Śniadeckich 51

85-011 Bydgoszcz

 

Novo Pharm – Miller Sp. J

Ul. Markwarta 4-6

85-015 Bydgoszcz

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy tj. zawiera błędy w obliczeniu ceny. W wierszu  lp. 298  Krem z Wit. A wykonawca zastosował niewłaściwą z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług stawkę podatku VAT. Zastosowano stawkę Vat 8% winna być zastosowana stawka  Vat 23%.

              W konsekwencji, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający zobowiązany jest unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,  z powodu braku ofert niepodlegających odrzuceniu oraz poinformować na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofertach odrzuconych w niniejszym przetargu.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu i złożenie ofert.

 

 

drukuj (OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR 3/2011 NA DOSTAWĘ LEKÓW NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PIGŻY)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-24 11:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2713
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-10-24 12:10

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12132893
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-10 15:25

Stopka strony