Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu

 

                                                  

Łubianka: Dostawy leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pigży

Numer ogłoszenia: 358770 - 2011; data zamieszczenia: 31.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , Pigża, ul. Szkolna 8, 87-152 Łubianka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6740800, faks 056 6740800.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu powiatowego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pigży.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pigży , na podstawie recept wystawionych przez lekarza i zapotrzebowania wystawionego przez upoważnione osoby z DPS , realizowane w ilościach i terminach zgodnie z zamówieniem Zamawiającego. Szacunkowe zapotrzebowanie na leki w okresie trwania umowy , stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Główny przedmiot zamówienia : 33600000 - 6 Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji przedmiotu zamówienia, zawiera załącznik nr 9 do SIWZ - ogólne warunki umowy..

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.2) ZALICZKI

 

    * Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

    *

 

      III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

          o      zezwolenie na prowadzenie sprzedaży - obrotu lekami

    *  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

          o      Oświadczenie ,że osoby , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z obowiązkiem posiadania tych uprawnień (na mocy ustawy Prawo farmaceutyczne)

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

    *  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

          o koncesję, zezwolenie lub licencję

          o oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

    *  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

          o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

          o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

          o wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

    *

 

      III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

      Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

      III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

          o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 

    *

 

      inne dokumenty

 

      Wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru OFERTA, - załącznik Nr 2 do SIWZ, Wypełniony formularz asortymentowo - cenowy - załącznik Nr 3 do SIWZ , Oświadczenie o spełnianiu warunków złożone na podst. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - załącznik Nr 7 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia , niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Oświadczenie wykonawcy jaką część zamówienia , zamierza powierzyć podwykonawcom ( jeżeli wykonawca przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców ) - załącznik Nr 8 do SIWZ

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

Ceny będą stałe przez okres trwania umowy, ulec zmianie mogą jedynie w przypadku: - zmian cen urzędowych ustalonych przez Ministra Zdrowia, - zmian obowiązujących stawek podatków i opłat granicznych, - zmian cen na niższe niż w ofercie ( np. promocje), - w sytuacji gdy w trakcie trwania postępowania przetargowego wymagany przez Zamawiającego lek nie jest w danym momencie produkowany lub wstrzymana jest jego sprzedaż .

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiattorunski.pl/index.php?strona=2082

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Pigży ul. Szkolna 8, 87-152 Łubianka.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.11.2011 godzina 08:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Pigży ul. Szkolna 8 ,87-152 Łubianka pokój 61.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu )

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2011-10-31 13:23

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie

 

Numer ogłoszenia: 358894 - 2011; data zamieszczenia: 31.10.2011

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 358770 - 2011 data 31.10.2011 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Dom Pomocy Społecznej, Pigża, ul. Szkolna 8, 87-152 Łubianka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6740800, fax. 056 6740800.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

    * Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.

    * W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Oświadczenie , że osoby , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia , posiadają wymagane uprawnienia , zgodnie z obowiązkiem posiadania tych uprawnień ( na mocy ustawy Prawo farmaceutyczne ).

    * W ogłoszeniu powinno być: nie dotyczy.

 

II.2) Tekst, który należy dodać:

 

    * Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.3.4.

    * Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Oświadczenie , że osoby , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia , posiadają wymagane uprawnienia , zgodnie z obowiązkiem posiadania tych uprawnień ( na mocy ustawy Prawo farmaceutyczne).

drukuj (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie)

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2011-10-31 13:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1844
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-10-31 14:56

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11777768
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-22 13:20

Stopka strony