Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Gronowo, 2012.03.05

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW

na wolne stanowisko: kierownik gospodarczy

w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Gronowo 128, 87-162 Lubicz

 

  1. W wyniku ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko kierownika gospodarczego oferty pracy złożyło 4 kandydatów, w tym 4 kandydatów spełniało wymagana formalne.
  2. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu postępowania na wolne stanowisko kierownika gospodarczego wybrała Pana Patryka Ostrowskiego.
  3. Pan Patryk Ostrowski uzyskał w toku postępowania największą liczbę punktów.  Pan Patryk Ostrowski podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentował cechy wymagane do pracy na wakującym stanowisku. Przedstawił wizję pracy pozwalającą ocenić najwyżej spośród kandydatów zdolności organizacyjne, wiedzę merytoryczną, umiejętność zarządzania zespołem ludzkim, obowiązkowość, komunikatywność.

Metryka

  • opublikował: Marcin Lewandowski
    data publikacji: 2012-03-29 12:22

Dyrektor Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Gronowo 128, 87 – 162 Lubicz

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: kierownik gospodarczy

Oferta pracy nr 2/2012 z dnia 21.02.2012r

 

  1. Wymagania związane ze stanowiskiem:
    1. niezbędne:      - bardzo dobra znajomość:  ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeks pracy, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów regulujących zasady prowadzenia spraw na wakującym stanowisku, ustawy o ochronie środowiska,

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

- umiejętność obsługi pakietu Office, w szczególności Excel,

- umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,

  1. dodatkowe       - doświadczenie w pracy umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku kierownika gospodarczego,

- komunikatywność,

- umiejętność bezkonfliktowego rozwiązywania problemów w środowisku pracy,

  1. Wykształcenie (typ szkoły):
    1. niezbędne:        posiadanie wykształcenia wyższego  o odpowiedniej specjalności umożliwiającego wykonywanie zadań na stanowisku kierownika gospodarczego i  posiadanie 2 letniej praktyki, lub posiadanie wykształcenia średniego i 6 letniej praktyki,
    2. preferowane:  posiadanie uprawnień w zakresie budownictwa, remontów.
  2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
    1. kierowanie zespołem podległych pracowników oraz określanie zadań i odpowiedzialności,  a także stwarzanie im warunków pracy oraz zapewnienie warunków bhp,
    2. planowanie, organizowanie oraz nadzorowanie prac remontowych budynków szkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
    3. zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynków, urządzeń, dbanie o sprzęt przeciwpożarowy, przeglądy sprzętu oraz budynków,
    4. zapewnienie sprawnej obsługi potrzeb transportowych szkoły i internatu
    5. prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami (usługi, dostawy) na terenie szkoły, zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych,
    6. realizacja zakupów wyposażenia materialnego szkoły, druków i materiałów kancelaryjnych, a także środków czystości niezbędnych dla bezpiecznego i higienicznego funkcjonowania obiektów,
    7. wydawanie, ewidencjonowanie i rozliczanie środków czystości i ochrony osobistej pracowników.
    8. kontrolowanie dyscypliny pracy podległych pracowników, zabezpieczenie zastępstwa w czasie nieobecności podległego pracownika oraz egzekwowanie nałożonych na pracowników obowiązków,
    9. odpowiedzialność za bieżące, prawidłowe i terminowe wykonywanie prac podległych pracowników;
    10. informowanie podległych pracowników o obowiązujących przepisach  i dostarczanie im materiałów do samokształcenia się;
    11. wykonywanie poleceń przełożonego, wynikających z bieżących potrzeb,
    12. kontrolowanie prawidłowego prowadzenia i aktualizowania książek obiektów budowlanych;
    13. organizowanie i przeprowadzanie okresowych kontroli obiektów budowlanych i ochronnych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;
    14. przygotowanie i nadzór nad realizacją umów cywilnoprawnych w zakresie prowadzenia spraw na powierzonym stanowisku,
    15. przygotowywanie wniosków o nałożenie na podległych służbowo pracowników kar porządkowych, nagród,
    16. Współpraca z kadrą kierowniczą i pracownikiem ds. kadr w zakresie prowadzenia spraw pracowniczych.
  3. Wymagane dokumenty:
    1. Curriculum Vitae,
    2. list motywacyjny,
    3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
    4. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    5. dokumenty potwierdzające wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły, dyplom),
    6. dokumenty potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
    7. inne dodatkowe dokumenty (kserokopie zaświadczenia o kursach, szkoleniach).

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.). ”

  1. Doręczenie aplikacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy doręczyć na adres: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, z dopiskiem „Oferta nr 2/2012r. – kierownik gospodarczy”, w terminie 10 dni od dnia opublikowania w BIP Starostwa Powiatowego w Toruniu www.powiattorunski.pl oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie. Aplikacje, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie oraz opublikowanie w BIP Starostwa Powiatowego w Toruniu www.powiattorunski.pl przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Metryka

  • opublikował: Marcin Lewandowski
    data publikacji: 2012-03-29 12:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1859
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-03-29 12:19

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12139167
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-12 13:59

Stopka strony