Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Gronowo 128, 87 – 162 Lubicz

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: kierownik gospodarczy

Oferta pracy nr 1/2013 z dnia 11.01.2013 r.

 

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem:
  1. niezbędne:                  - doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

- bardzo dobra znajomość: ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy prawo budowlane, ustawy o ochronie środowiska, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu pracy, przepisów regulujących zasady prowadzenia spraw na stanowisku kierownika gospodarczego,

- umiejętność prawidłowej interpretacji i zastosowania wymaganych przepisów technicznych,

- umiejętność obsługi pakietu Office, w szczególności Excel,

- bardzo dobre zdolności organizacyjne,

- umiejętność pracy w zespole oraz bezkonfliktowego rozwiązywania problemów w środowisku pracy,

- umiejętność sprawnego kierowania zespołem,

- odporność na stres,

- rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność,

 1. dodatkowe:                 - doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,

- komunikatywność,

- kreatywność,

- gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,

- dokładność, skrupulatność.

 

 1. Wykształcenie:
  1. niezbędne:                  - posiadanie wykształcenia wyższego o specjalności                       umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku kierownika gospodarczego               i posiadanie 2-letniej praktyki, lub posiadanie wykształcenia średniego i 6-letniej praktyki,
  2. preferowane kierunki:- zarządzanie, logistyka, studia inżynierskie; posiadanie uprawnień w zakresie budownictwa, remontów.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. kierowanie zespołem podległych pracowników oraz określanie zadań                                i odpowiedzialności,  a także stwarzanie im warunków pracy oraz zapewnienie warunków bhp,
  2. planowanie, organizowanie oraz nadzorowanie prac remontowych budynków szkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3. zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynków, urządzeń, dbanie o sprzęt przeciwpożarowy, przeglądy sprzętu oraz budynków,
  4. zapewnienie sprawnej obsługi potrzeb transportowych szkoły, internatu i warsztatów,
  5. prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami (usługi, dostawy) na terenie szkoły, zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych,
  6. przeprowadzanie przetargów,
  7. prowadzenie dokumentacji,
  8. realizacja zakupów wyposażenia materialnego szkoły, druków i materiałów kancelaryjnych, a także środków czystości niezbędnych dla bezpiecznego                          i higienicznego funkcjonowania obiektów, opisywanie faktur,
  9. wydawanie, ewidencjonowanie i rozliczanie środków czystości i ochrony osobistej pracowników.
  10. kontrolowanie dyscypliny pracy podległych pracowników, zabezpieczenie zastępstwa w czasie nieobecności podległego pracownika oraz egzekwowanie nałożonych na pracowników obowiązków,
  11. odpowiedzialność za bieżące, prawidłowe i terminowe wykonywanie prac podległych pracowników;
  12. informowanie podległych pracowników o obowiązujących przepisach  i dostarczanie im materiałów do samokształcenia się;
  13. wykonywanie poleceń przełożonego, wynikających z bieżących potrzeb,
  14. kontrolowanie prawidłowego prowadzenia i aktualizowania książek obiektów budowlanych;
  15. organizowanie i przeprowadzanie okresowych kontroli obiektów budowlanych i ochronnych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;
  16. przygotowanie i nadzór nad realizacją umów cywilnoprawnych w zakresie prowadzenia spraw na powierzonym stanowisku,
  17. przygotowywanie wniosków o nałożenie na podległych służbowo pracowników kar porządkowych, nagród,
  18. współpraca z kadrą kierowniczą i pracownikiem ds. kadr w zakresie prowadzenia spraw pracowniczych.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

1. Stanowisko pracy usytuowane w budynku szkoły na pierwszym piętrze. Brak windy.               Wykonywanie pracy również na terenie wokół szkoły, możliwość wyjazdów służbowych.

2. Czas pracy – pełen wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

3. Bezpośredni kontakt z ludźmi, wysiłek umysłowy, odpowiedzialność.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,                 był niższy niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. curriculum vitae,
  2. list motywacyjny,
  3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  4. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. dokumenty potwierdzające wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły, dyplom),
  6. dokumenty potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  7. inne dodatkowe dokumenty (np.kserokopie zaświadczeń o kursach, szkoleniach).

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych               (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).”

 1. Doręczenie aplikacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy doręczyć lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz,                     z dopiskiem „Oferta nr 1/2013 – nabór na stanowisko kierownika gospodarczego”, w terminie 10 dni od dnia opublikowania w BIP Starostwa Powiatowego w Toruniu www.powiattorunski.pl oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie. Aplikacje, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie oraz opublikowanie w BIP Starostwa Powiatowego w Toruniu www.powiattorunski.pl przez okres co najmniej 3 miesięcy.

                                                                                             

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Lewandowski
  data wytworzenia: 2013.01.11
 • opublikował: Marcin Lewandowski
  data publikacji: 2013-01-11 15:30
 • zmodyfikował: Marcin Lewandowski
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-11 15:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2482
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-01-11 15:31

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12307307
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 14:13

Stopka strony