Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU

Obszar B –   likwidacja barier architektonicznych w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 60 % kosztów realizacji projektu i wynosi nie więcej niż 150 000,00 zł na każdy projekt.

 

Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych przez gminy, powiaty, organizacje pozarządowe. Dofinansowanie w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych maksymalnie 60 % kosztów realizacji projektu, do wysokości 32 000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.

 

Obszar D  –  likwidacja barier transportowych przez gminy, powiaty, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne. Dofinansowanie kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych maksymalnie 80 % kosztów realizacji projektu do wysokości:

 

 • 80 000,00 zł dla samochodów osobowych (mikrobusów) z 9-miejscami przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 • 70 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, które w wersji standardowej są samochodami 9-miejscowymi,
 • 250 000,00 zł dla przystosowanych autobusów.

 

Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach gmin, powiatów i organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji lub integracji osób niepełnosprawnych nie więcej niż 25 % całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania, maksymalnie do 14 000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych.

 

Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku przez Zarząd PFRON – maksymalnie do 70 % kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 14 000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej tworzone w wyniku realizacji projektu. Szczegóły dotyczące tworzenia warsztatów terapii zajęciowej zawarte są
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 roku, Nr 63, pozycja 587).

 

Dla obszaru B realizatorem programu jest samorząd powiatowy. Warunkiem skorzystania
z dofinansowania jest udokumentowanie potrzeby likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach lub placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, realizujących zadania w obiektach wybudowanych i użytkowanych na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przed dniem 01.01.1995 roku.

Do realizacji nie będą przyjęte projekty dotyczące całości lub części budynku, w których mają być likwidowane bariery zaprojektowanego i budowanego, przebudowywanego lub modernizowanego ze względu na zmianę sposobu jego użytkowania, po dniu 01.01.1995 roku według przepisów zawartych w ustawie z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 roku, Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów  wykonawczych.

Zgodnie z procedurami programu, przez pojęcie zakład opieki zdrowotnej należy rozumieć: szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum stacjonarne, przychodnię, ośrodek zdrowia, poradnię oraz ambulatorium, prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 roku, Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), które w roku złożenia projektu mają zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie powszechnie dostępnych dla osób ubezpieczonych świadczeń zdrowotnych, prowadzące działalność w obiekcie, którego właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego lub dla których jest organem założycielskim, a w przypadku podmiotów leczniczych będących spółkami prawa handlowego, w których większościowe udziały ma:

 • organizacja pozarządowa,
 • jednostka samorządu terytorialnego,
 • uczelnia medyczna,
 • jednostka administracji rządowej,
 • instytut badawczy.

Pojęcie placówka edukacyjna oznacza działające zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.):

 • przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne,
 • szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi
  i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,
 • gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,
 • szkoły ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,
 • szkoły artystyczne,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
 • bursy lub internaty szkolne oraz biblioteki szkolne,
 • placówki oświatowo-wychowawcze,
 • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni, w szczególności poruszający się na wózkach inwalidzkich.

 

Katalog rzeczowy, który może być objęty dofinansowaniem w zakresie likwidacji barier architektonicznych  w szczególności obejmuje:

 • budowę lub modernizację pochylni i dojścia do budynku, zapewniających osobom niepełnosprawnym dostęp do pomieszczeń budynku,
 • dostawę, zakup i montaż: podnośnika, platformy schodowej, transportera schodowego, windy przyściennej, innych urządzeń do transportu pionowego,
 • dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych,
 • roboty związane z likwidacją progów i przystosowaniem ciągów komunikacyjnych
  i innych przejść o zróżnicowanych poziomach podłogi do poruszania się na wózku inwalidzkim,
 • przystosowanie drzwi: zakup i montaż drzwi wejściowych oraz wewnętrznych
  o szerokości w świetle co najmniej 90 cm; zakup i montaż drzwi przesuwanych,
 • przystosowanie podłoża pod wykładzinę antypoślizgową oraz zakup i ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych,
 • dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także adaptację pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno-sanitarne – w przypadkach, gdy ze względów technicznych korzystne jest ich takie usytuowanie.

 

W zakresie likwidacji barier w  komunikowaniu się dofinansowanie ze środków PFRON może obejmować:

 • zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej
  w pomieszczeniach budynków dostępnych dla osób niepełnosprawnych,
 • zakup i montaż urządzeń wspomagających odbiór dźwięku w salach wykładowych,
 • zakup i montaż tablic z informacją pisaną i piktograficzną,
 • oznakowanie wyposażenia lokali i ciągów komunikacyjnych alfabetem brajla, różnym kolorem lub fakturą,
 • zakup i montaż pętli induktofonicznej, programów komputerowych służących komunikowaniu się oraz komputerów z modemem, zakup i montaż wzmacniacza do telefonu.

 

Zakres rzeczowy i finansowy robót związanych z likwidacją barier określa projekt budowlany oraz kosztorys inwestorski, ofertowy, wycena lub oferta. Obowiązkiem projektodawcy jest uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz pozwolenia na budowę, a także zapewnienie nadzoru inwestorskiego – w koniecznych przypadkach. Koszty opracowania projektu budowlanego i kosztorysu oraz uzyskania pozwolenia, zapewnienia nadzoru inwestorskiego, uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii pokrywa projektodawca. Przekroczenie kosztów określonych w uznanym kosztorysie, także

w przypadkach, gdy niezbędne będzie wykonanie dodatkowych robót budowlanych wymaganych przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, beneficjent (podmiot, na rzecz którego realizowany jest projekt) pokrywa ze środków własnych.

 

Projekty w tym obszarze powinny zawierać:

1)  nazwę projektodawcy (beneficjenta, który przygotował projekt),

2)  opis celu projektu zgodny z celem operacyjnym programu,

3) opis projektu, zawierający: nazwę i lokalizację obiektu, w którym projektowana jest likwidacja barier, wykaz robót budowlanych, ich opis i koszt, wykaz urządzeń i sprzętu wraz z opisem ich przeznaczenia i ceną,

4) diagnozę sytuacji, z której wynikać będzie konieczność podjęcia działań opisanych

w projekcie,

5)  harmonogram działań przewidzianych w projekcie,

6) koszt realizacji projektu w rozbiciu na planowane źródła finansowania realizacji projektu, w tym wysokość deklarowanego udziału własnego oraz wysokość dofinansowania ze środków PFRON, zwany dalej „preliminarzem”,

7) wartość wskaźników bazowych, o których mowa w rozdziale VII procedur realizacji programu, odpowiednich dla projektu w danym obszarze,

8)  planowane wartości wskaźników ewaluacji dotyczących projektu,

9)  wydane przez bank (banki) zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego (rachunków bankowych) wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku),

10) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienia projektodawcy do zaciągania zobowiązań finansowych,

11)  aktualny dokument potwierdzający status prawny projektodawcy,

12) oferty cenowe dotyczące sprzętu, urządzeń, czy wyposażenia, których zakup jest planowany w ramach projektu,

13)  w przypadku projektów obejmujących roboty budowlane następujące dokumenty:

a) dokumentacja techniczna niezbędna do weryfikacji kosztorysów,

b) dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu,

c) pozwolenie na budowę – jeśli jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,

d) zgoda właściciela obiektu na realizację zadań będących przedmiotem projektu – jeśli jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów.

 

W przypadku  prowadzenia działalności gospodarczej, projektodawca ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia realizatorowi programu, wraz z wnioskiem
o przyznanie środków finansowych na realizację projektu:

 

1)        informacji o otrzymanej pomocy de minimis (zł) i (EUR) w roku złożenia wniosku, wg stanu na dzień poprzedzający złożenie wniosku wraz z dwoma poprzednimi latami bilansowymi lub oświadczenia o nie otrzymaniu takiej pomocy;

2)        kwot (zł) i przeznaczenia innej pomocy w zakresie tych samych kosztów kwalifikowanych, których dotyczy składany wniosek w roku złożenia wniosku wg stanu na dzień poprzedzający złożenie wniosku wraz z dwoma poprzednimi latami bilansowymi lub oświadczenia o nie otrzymaniu takiej pomocy;

3)        w przypadku otrzymania pomocy, o której mowa w pkt 2 – oświadczenia, że otrzymanie aktualnie wnioskowanej pomocy de minimis nie spowoduje przekroczenia maksymalnej intensywności określonej dla innego rodzaju pomocy w zakresie tych samych kosztów kwalifikowanych;

4)        oświadczenia o spełnieniu warunku określonego w art. 1 ust.1 rozporządzenia Komisji (WE) 1998/2006 z 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

 

      Z obszaru D, obejmującego zakup lub przystosowanie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych, mogą skorzystać organizacje pozarządowe prowadzące co najmniej 1 rok działalność statutową w zakresie rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, którym dla prowadzenia wymienionej działalności niezbędny jest środek transportu, jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiaty), które zorganizowały lub planują zorganizować na swoim terenie przewóz osób niepełnosprawnych, jak również spółdzielnie socjalne osób prawnych. Warunkiem przystąpienia do programu jest udokumentowanie potrzeby likwidacji barier transportowych. Dofinansowaniu mogą podlegać fabrycznie nowe pojazdy przeznaczone  do przewozu osób niepełnosprawnych, tj.:

 • samochody osobowe (mikrobusy) wyposażone w windę, podjazd lub inne urządzenia dostosowujące pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 • autobusy 10-cio i więcej miejscowe, niskopodłogowe lub wyposażone w windę, podjazd lub inne urządzenia dostosowujące pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych

 

            Adresat dofinansowania dla obszaru E zobowiązany jest udokumentować potrzebę realizacji działań służących aktywizacji lub integracji osób niepełnosprawnych i przedłożyć
w tym zakresie stosowny projekt.

Projekty w tym obszarze powinny zawierać:

1)  nazwę projektodawcy,

2) opis celu projektu zgodny z celem operacyjnym programu   dotyczącym aktywizacji lub integracji osób niepełnosprawnych,

3) diagnozę sytuacji, z której wynikać będzie konieczność podjęcia działań dotyczących aktywizacji lub integracji osób niepełnosprawnych,

4) informację o zakresie przedmiotowym i podmiotowym działań przewidzianych
w projekcie,

5) deklarowana liczbę osób niepełnosprawnych z podziałem na stopnie i rodzaje niepełnosprawności, które korzystać będą z efektów realizacji projektu,

6) informacje o konkursie, w którym Projektodawca będzie ubiegał się o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego, w tym:

a)  nazwę, priorytet i działanie programu operacyjnego,

b)  termin naboru wniosków,

c)  wymagania konkursowe,

7)  harmonogram realizacji projektu,

8)  budżet projektu wraz z podstawami kalkulacji,

9)  planowane źródła finansowania projektu z wyszczególnieniem wysokości deklarowanego udziału własnego lub z innych źródeł, wysokość wnioskowanego dofinansowania ze środków PFRON oraz wysokość wnioskowanego dofinansowania ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego,

10)  wartość wskaźników określonych w procedurach realizacji programu,

11)  planowane wartości wskaźników ewaluacji dotyczących projektu,

12)  wydane przez bank zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku),

13) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienia projektodawcy do zaciągania zobowiązań finansowych (jeżeli konieczne),

14)  w przypadku projektów obejmujących roboty budowlane następujące dokumenty:

a) dokumentację techniczną niezbędną do weryfikacji kosztorysów,

b) dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu,

c) pozwolenie na budowę – jeśli jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,

d) zgodę właściciela obiektu na realizację zadań będących przedmiotem projektu.

 

             Beneficjentami programu dla obszaru F są jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe. Warsztat terapii zajęciowej może być utworzony na terenie powiatu, który nie posiada tej formy wsparcia osób niepełnosprawnych.

        

         W przypadku obszaru G samorząd powiatowy zgłasza potrzebę otrzymania poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących  wyłącznie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Realizacja tych zadań planowana jest na terenie powiatu należącego do podregionu, w którym PKB na jednego mieszkańca podregionu jest niższy niż 90 % PKB na jednego mieszkańca w kraju lub stopa bezrobocia w podregionie jest wyższa niż 110 % średniej stopy bezrobocia w kraju, a także
w powiecie, na terenie którego stopa bezrobocia jest wyższa niż 110 %  średniej stopy bezrobocia w kraju.

 

Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:

 

 • wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
 • zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,

- w tych sytuacjach należy przedstawić oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań
i zaległości wobec PFRON;

 • wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego

-  obowiązujące dokumenty:

1) zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku (oryginał lub kserokopia  poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy),

2) zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami lub decyzja o ewentualnym zwolnieniu
z podatków, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku (oryginał lub kserokopia  poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy).

 

Prosimy o przekazanie powyższych informacji zainteresowanym podmiotom, usytuowanym i działającym na Państwa  terenie.

 

Jednocześnie informujemy, iż projekty należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu:

 • dotyczące zadań z zakresu obszarów B,C,D,F i G w  nieprzekraczalnym  terminie do dnia 8.03.2013 roku,
 • z zakresu obszaru E do 13.09.2013 roku.

 

          Dokumentacja, która wpłynie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Ilków
  data wytworzenia: 2013.02.05
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2013-02-05 09:37
 • zmodyfikował: Karolina Gorczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-05 09:43

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Karolina Gorczyńska, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, tel. 056 662 87 61, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p. 55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4536
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-02-15 09:05

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12614287
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-23 12:23

Stopka strony