Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Karta informacyjna SP-113

 1. Nazwa procedury:
  Koncesja na wydobywanie kopaliny
  • złoże o powierzchni do 2 ha;
  • wydobycie do 20 000m3;
  • działalność prowadzona metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych.
   Starosta jest organem właściwym do udzielenia koncesji tylko przy jednoczesnym spełnieniu ww. warunków.
 2. Nazwa Wydziału:
  Wydział Środowiska
  ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń,
  tel. 56 662 88 58, I piętro, pokój nr 161
 3. Podstawa prawna:
 4. Wymagane dokumenty:
  Wniosek o udzielenie koncesji, sporządzony zgodnie z art. 24 i 26 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w którym należy określić:
  • właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność; gruntów i budynków oraz oznaczenia tych nieruchomości zgodnie z ewidencja gruntów i budynków;
  • prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;
  • czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;
  • środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;
  • wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
  • sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko,
  • złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;
  • wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny;
  • stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu;
  • projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju (10 egz. map obszaru i terenu górniczego);
  • geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu;
  • przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2 P.g.g, oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1 P.g.g.
   Załączniki do wniosku o udzielenie koncesji:
   • dowody istnienia określonych w nim okoliczności, a w przypadku potwierdzenia danych dotyczących właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność – wypis z ewidencji gruntów i budynków
   • dowody istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną,
   • dowody istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia.
   • załączniki graficzne sporządzone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju.
   • w uzasadnionych przypadkach organ koncesyjny może żądać złożenia kopii wniosku o udzielenie koncesji wraz z załącznikami;
   • jeżeli dla przestrzeni objętej wnioskiem została już sporządzona dokumentacja geologiczna, organ koncesyjny może żądać jej przedłożenia.
   • dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej.
   • dokumenty wymagane na podstawie przepisów z zakresu ochrony środowiska (np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, raport oceny oddziaływania na środowisko i inne) i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 5. Opłaty:
  • 616 zł opłata skarbowa za udzielenie koncesji;
  • 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
   Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie koncesji. Opłatę skarbową wnosi się gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu. Opłaty można dokonywać również bezgotówkowo na rachunek: Urząd Miasta Torunia Nr konta – 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  • w ciągu miesiąca;
  • w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Środowiska – Inspektor ds. geologii
  ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń,
  tel. 56 662 88 58, I piętro, pokój nr 161
  wtorki godz. 7:30-16:30
 8. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Starosty Toruńskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 9. Dodatkowe informacje:
  • wydobywanie kopaliny ze złóż, wymaga uzgodnienia z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) właściwym ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności;
  • udzielenie koncesji przez starostę wymaga opinii marszałka województwa;
  • koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy;
  • do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się czasu potrzebnego na uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii.
 10. Formularz do pobrania
  • Wniosek – druk do pobrania poniżej

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Stachowiak Kaźmierska
  data wytworzenia: 2015-10-30
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-12-04 08:39
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-21 15:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Miłosz Dybowski
  data wytworzenia: 2020-01-14
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2020-01-21 15:49
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-29 09:10

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5885
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-29 09:10

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12628088
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-26 09:05

Stopka strony