Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Karta informacyjna SP-116

 1. Nazwa procedury:
  Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji.
 2. Nazwa wydziału:
  Wydział Środowiska,
  ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń,
  tel. 56 662 88 58, I piętro, pokój nr 161
 3. Podstawa prawna:
 4. Wymagane dokumenty:
  • Pisemny wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych wraz z informacją o prawach jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane.
  • Przedłożenie 2 egzemplarzy projektu robót geologicznych sporządzonego zgodnie z wymogami art. 79 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji.
   Załączniki:
   • dowód wniesienia opłaty skarbowej;
   • w przypadku wnioskodawców nie będących osobami fizycznymi, dokument potwierdzający, że wnioskodawca podlega wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej (NIP, Regon lub KRS).
 5. 5.Opłaty:
  • 10 zł opłata skarbowa za wydanie decyzji;
  • (17 zł w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika)
   Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłatę skarbową wnosi się gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu. Opłaty można dokonywać również bezgotówkowo na rachunek: Urząd Miasta Torunia Nr konta – 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  • w ciągu miesiąca;
  • w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Środowiska – Inspektor ds. geologii
  ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń,
  tel. 56 662 88 58, I piętro, pokój nr 161
  wtorki godz. 7:30-16:30
 8. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie wnosi się do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Starosty Toruńskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 9. Dodatkowe informacje:
  • decyzję zatwierdzającą projekt, wydaje się po zasięgnięciu opinii właściwego wójta, (burmistrza, prezydenta);
  • projekt zatwierdza się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat;
  • stronami postępowania są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonane roboty geologiczne;
  • na podstawie art. 81 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze Ten, kto uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, zgłasza zamiar rozpoczęcia robót geologicznych właściwemu:
   • organowi administracji geologicznej – Starosta Toruński;
   • wójtowi (burmistrzowi);
   • organowi nadzoru górniczego - jeżeli do robót geologicznych stosuje się wymagania dotyczące ruchu zakładu górniczego.
  • Zgłoszenia dokonuje się na piśmie, najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych, określając zamierzone terminy rozpoczęcia i zakończenia robót geologicznych, ich rodzaj i podstawowe dane dotyczące robót geologicznych oraz imiona i nazwiska osób sprawujących dozór i kierownictwo, a także numery świadectw stwierdzających kwalifikacje do wykonywania tych czynności.
   Uwaga! – Projekt robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi podlega zgłoszeniu właściwemu organowi administracji geologicznej – wg karty informacyjnej SP–115.
 10. Formularz do pobrania:
  • Wniosek – druk do pobrania poniżej
  • Zgłoszenie prowadzenia robót – druk do pobrania poniżej

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Stachowiak Kaźmierska
  data wytworzenia: 2015-10-30
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-12-04 09:31
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-21 16:05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Miłosz Dybowski
  data wytworzenia: 2020-01-14
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2020-01-21 16:05
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-29 09:20

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6218
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-29 09:20

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12614955
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-23 12:23

Stopka strony