Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ASYSTENT RODZINY

 

Okres i forma zatrudnienia: lipiec – listopad 2014 r. (planowany termin).

Umowa zlecenie – 32 godziny w miesiącu.

1. Wymagania formalne niezbędne:

1) Kandydat posiada :

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną.

Dodatkowo koniecznym warunkiem zatrudnienia jest udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub

c) wykształcenie średnie po odbytym szkoleniu z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

2) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

3) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe;

5) kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

6) nie prowadzi postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez powiat. 7) kandydat przedstawi co najmniej 2 letni staż pracy.

 

2. Wymagania merytoryczne:

1) znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do niej,

2) znajomość ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182)

3) znajomość ustawy z dnia 25.02.1964 r. (j.t. Dz. U z 2012 r. poz. 788) – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

 

3. Wymagania dodatkowe:

1) samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;

2) odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań;

3) wysoki stopień empatii;

4) nieposzlakowana opinia;

5) kreatywność;

6) umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu Office;

 

4. Zakres zadań – w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;

20) inne niezbędne czynności

 

5. Wymagane dokumenty:

1) CV;

2) list motywacyjny

3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;

4) kserokopie świadectw pracy;

5) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci);

6) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;

7) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art.23 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe;

8) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

9) oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.); 6. Miejsce świadczenia pracy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz teren powiatu toruńskiego, praca          w środowisku zamieszkania beneficjentów.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu   

ul. Towarowa 4 - 6, w sekretariacie (pokój Nr 51, parter), w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Asystent rodziny” w terminie do dnia 21 lipca 2014 r. (liczy się data wpływu oferty do PCPR

w Toruniu do godz. 15.oo).

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Toruniu

Jolanta Zielińska

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
    data wytworzenia: 2014-07-18
  • opublikował: Ryszard Bukowski
    data publikacji: 2014-07-18 12:33

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Karolina Gorczyńska, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, tel. 056 662 87 61, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p. 55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20451
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-19 08:37

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12468614
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-22 10:27

Stopka strony