Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

NABÓR na wolne stanowisko specjalisty do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, w związku z planowaną realizacją w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 9, Działanie 9.3, Poddziałanie 9.3.2 projektu pn: „Rodzina w Centrum” zaprasza do składania ofert na nieurzędnicze stanowisko: specjalista do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

I. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie lub posiadanie obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podejmowania zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Wykształcenie wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie.

3) Staż pracy – minimum 3 lata stażu pracy (doświadczenie w pracy z rodziną i dzieckiem).

4) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

5) Osoba nie skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6) Nieposzlakowana opinia.

 

 II. Wymagania dodatkowe:

1)  Znajomość obsługi komputera i programów biurowych.

2) Wiedza i doświadczenie w zakresie  funkcjonowania i wsparcia  rodziny i pieczy zastępczej.

3) Umiejętność nawiązywania współpracy z podmiotami działającymi w zakresie pracy z rodziną.

4) Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

5) Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.

6) Umiejętność współpracy w zespole.

7) Odporność na sytuacje stresowe.

8) Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną, w tym z rodziną zastępczą i dzieckiem.

9) Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przepisów o ochronie danych osobowych, przepisów związanych z realizacją projektów unijnych.

10) Preferowane cechy osobowościowe kandydatów: komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie.

 

 III. Zakres obowiązków:

Do zadań specjalisty do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej należy w szczególności:

1) Wstępna diagnoza potrzeb uczestnika projektu.

2) Tworzenie harmonogramu indywidualnego i grupowego wsparcia dla uczestnika projektu.

3) Kontakt ze specjalistami świadczącymi poradnictwo i rodzinami zainteresowanymi i korzystającymi ze wsparcia centrum.

4) Ścisła współpraca z ośrodkami pomocy społecznej na terenie powiatu dotycząca rozwoju pieczy zastępczej, podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rodzin, w szczególności objętych asystenturą rodziny.

5) Kreowanie lokalnej  i regionalnej polityki społecznej w obszarze wspierania dzieci i rodzin, nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi grupami, Kościołem w zakresie powiatowych spotkań na rzecz rozwoju pieczy zastępczej.

6) Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, psychiatrycznej, pedagogicznej i prawnej.

7) Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego ( centrum ) w powiecie.

8) Inicjowanie i realizacja działań służących pozyskiwaniu kandydatów na rodziców zastępczych.

9) Bieżąca współpraca ze specjalistami  do spraw rozwoju polityki prorodzinnej w regionie.

10) Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego w ramach projektu.

 

IV. Dodatkowe informacje:

1) Warunki pracy na w/wym. stanowisku: umowa o pracę,  praca biurowa oraz praca w terenie, ruchomy czas pracy.

2) Wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2016 r. wyniósł 11%.

 

V. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny.

2) Życiorys zawodowy ( CV ).

3) Kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie.

4) Kserokopia świadectw pracy.

 

5) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

6) Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

7) Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

8) Własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych.

9) Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j.Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

 

Dokumenty o których mowa w pkt 1,2,6,7,8,9 należy podpisać własnoręcznym podpisem.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu lub pocztą na adres Centrum z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej”, w terminie do dnia 02 maja 2017 r. do godziny 15.00. 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na BIP PCPR w Toruniu.

Każdy z kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
  • opublikował: Ryszard Bukowski
    data publikacji: 2017-04-25 10:43
  • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
    ostatnia modyfikacja: 2017-04-25 10:41

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Karolina Gorczyńska, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, tel. 056 662 87 61, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p. 55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20472
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-19 08:37

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12483211
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-28 09:40

Stopka strony