Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Karta informacyjna SP-111

 1. Nazwa procedury:
  Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy.
 2. Nazwa Wydziału:
  Wydział Komunikacji i Transportu
 3. Podstawa prawna:
 4. Wymagane dokumenty:
  Wniosek o wydanie zezwolenia.
  Załączniki:
  • oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: "Oświadczam, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będę pełnić rolę zarządzającego transportem" oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby;
  • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
  • oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres wskazany zgodnie z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
  • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2016.1907 j.t.), lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia;
  • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby:
   a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
   b) prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,
   c) zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy
   – albo oświadczenie tych osób o niekaralności za przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
  • Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada do organu, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:
   a) markę, typ;
   b) rodzaj/przeznaczenie;
   c) numer rejestracyjny;
   d) numer VIN;
   e) wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
 5. Opłaty:
  Nie podlega opłacie skarbowej.
  Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy pobiera się opłatę w wysokości 1000 zł + 11 % (tj. 110 zł.) z tej opłaty za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy zgłoszony pojazd.
  Opłata wnoszona w Kasie Starostwa lub na konto w KDBS: 76 9550 0003 2024 0201 1255 0002.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  Termin załatwienia sprawy do 30 dni od daty wpływu dokumentów do Wydziału Komunikacji.
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Komunikacji i Transportu, tel. 56 662 89 11, fax. 56 662 89 12,
  pokój nr 126, I piętro
 8. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 9. Dodatkowe informacje:
  • Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zmiany danych, o których mowa w art. 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2016.1907 j.t) – nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
  • Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.
  • Jeżeli zmiany, polegają na zwiększeniu liczby pojazdów, przedsiębiorca jest obowiązany udokumentować zdolność finansową dla każdego zgłoszonego pojazdu samochodowego, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, i może wystąpić z wnioskiem o wydanie dodatkowych wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
  • W przypadku gdy wniosek jest składany w postaci dokumentu elektronicznego załączniki, o których mowa powyżej składa się również w postaci elektronicznej.
  • Oświadczenia, o których mowa w pkt 3, 4 i 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2016.1907 j.t), składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 10. Formularze do pobrania:
  • Druki formularzy do pobrania poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Milena Madurajska
  data wytworzenia: 2018-05-18
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-09-10 11:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Droździel
  data wytworzenia: 2016-12-06
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2017-01-10 12:07

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2783
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-22 12:51

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11989482
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 12:22

Stopka strony