Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA SP-058

1. WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

2. Nazwa podmiotu:

Przewodniczący Powiatowego Zespółu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

3. Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z dnia 05 grudnia 2013 r., poz. 1446.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r.  w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2014 r. , poz. 818),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz. U. z dnia 23 czerwca 2014 r. , poz. 813)
 • rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 24 czerwca  2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z dnia 26 czerwca 2014 r., poz. 843),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2014 r., poz. 870).

4. Wymagane dokumenty:

dla osób indywidualnych:

 • wypełniony wniosek – wzór wniosku do pobrania poniżej,
 • jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
 • dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej(obowiązuje od 2016 r.),
 • dowód osobisty do wglądu.

Informacja:

Osoba niepełnosprawna składa wniosek OSOBIŚCIE z wyjątkiem:

 • osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,

 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców,

 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd,

 • W przypadku złożenia wniosku przez osoby które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli. Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych:

 • wypełniony wniosek – wzór wniosku do pobrania poniżej,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
 • dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej (obowiązuje od 2016 r.)

Opłata ewidencyjna za wydanie KARTY PARKINGOWEJ będzie obowiązywała od 04 czerwca 2018 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 21-12-2016 zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z dnia 30-12-2016, poz. 2285).

Informacja:

 • Do placówek zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:
 1. domy pomocy społecznej,
 2. placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 3. ośrodki wsparcia  - jeżeli przebywają w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.

Składając wniosek wnioskodawca oświadcza o:

 • posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki,
 • prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej,

Składając wniosek przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

Kartę parkingową wydaje się na wniosek placówki, o których mowa powyżej.

UWAGA:
Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

5. Opłaty:

 • opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł,
 • opłatę należy uiszczać na rachunek bankowy
  92 9550 0003 2024 0201 1255 0005 – w tytule przelewu prosimy podawać - „opłata za wydanie karty parkingowej – imię i nazwisko, data urodzenia”,
 • dowód wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.

6. Termin załatwienia sprawy:

W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku przewodniczący zespołu wzywa osobę niepełnosprawną lub placówkę, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
 
Ważne: Po bezskutecznym upływie terminu na uzupełnienie wniosku wniosek pozostawia się bez rozpoznania.    
         
W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje w formie pisemnej osobę niepełnosprawną lub placówkę o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem.

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.
 
7. Jednostka prowadząca sprawę:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu
ul. Towarowa 4-6
parter, pokój 61-62,
tel. 56 662-87-62, 56 662-87-63.

8. Tryb odwoławczy:
Od informacji o odmowie przyznania karty nie przysługuje odwołanie, ponieważ przyznanie karty jest czynnością materialno – techniczną i de facto konsekwencją posiadania orzeczenia wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

9. Dodatkowe informacje:

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa będzie wydawana wyłącznie:
 
 • osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,       
 • osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.      
   
Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej. Jeżeli jednak posiada kartę parkingową wydaną przed tą datą to jej karta zachowuje ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r.

10. Formularze do pobrania:

 • Wzór wniosku

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Trawińska
  data wytworzenia: 2014-07-17
 • opublikował: Przemysław Chmielewski
  data publikacji: 2014-07-17 15:42
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-21 14:40
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Trawińska
  data wytworzenia: 2018-03-05
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-03-08 09:42

KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. składania wniosków o wydanie karty parkingowej

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Toruniu przy ul. Towarowa 4-6, tel: 56/662 87 62.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją Pana/i praw może się Pan/i kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@ powiattorunski.pl, telefonicznie: 56 662 88 88 lub pisemnie na adres: ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń.

3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej lub placówki na podstawie obowiązku wynikającego z art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1260 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1438) w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 818), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz.U z 2014 r. Poz. 843), oraz art. 6 ust 1 lit c RODO.

4. Podane dane będą przetwarzane w wersji papierowej oraz w systemie elektronicznym (EKSMON) tj. Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, zgodnie rozporządzeniem w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. Nr 228, poz. 1681), serwisowanym przez firmę Bazy i Systemy Bankowe Sp.z.o.o na podstawie umowy powierzenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, 00-513 Warszawa. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

5. Podanie danych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Natomiast w przypadku numeru telefonu i adresu mailowego podanie danych w celu otrzymywania informacji w ten sposób ma charakter dobrowolny (na zasadzie wyrażenia/nie wyrażenia zgody).

6. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat, wynikający z przepisów prawa - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

7. Podane dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa w związku z prowadzonym postępowaniem, np.: żandarmeria wojskowa, prokuratura, sądy rejonowe i okręgowe, policja.

8. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/i danych poza teren Polski /UE/ państw trzecich.

9. Posiada Pan/i prawo:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- sprostowania (poprawiania) swoich danych,
- modyfikacji zgody jak również rezygnacji z otrzymywania informacji drogą telefoniczną i mailową (rezygnacji można dokonać składając pisemne oświadczenie).

10. Przysługuje Panu/i także skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przed realizacją Pana/i uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/i tożsamość (dokonać Pana/i identyfikacji).

 

Toruń, dn...................................

..................................................
podpis osoby zainteresowanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Trawińska
  data wytworzenia: 2018-05-23
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-05-28 13:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6048
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-03-21 14:40

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9776259
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-01-18 11:35

Stopka strony