Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Karta informacyjna SP-014C

 1. Nazwa procedury:
  Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę polegających na budowie:
  • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
  • sieci:
   • elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
   • wodociągowych,
   • kanalizacyjnych,
   • cieplnych,
   • telekomunikacyjnych,
   • gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa.
 2. Nazwa wydziału:
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Toruń, ul. Towarowa 4-6 (I piętro, pokój nr 122), tel./fax. +48 56 662 89 30
 3. Podstawa prawna:
  • Art. 29 ust. 1 pkt. 2b, 19a i art. 30 ust. 4b ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
 4. Wymagane dokumenty:
  Druk zgłoszenia. Do wniosku należy dołączyć:
  • oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • decyzję o warunkach zabudowy (w przypadku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania zaleca się dołączenie kopii lub wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),
  • projekt budowlany (w 4 egzemplarzach) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi opracowany i sprawdzony (jeżeli sprawdzenie jest wymagane) przez uprawnionego projektanta, zawierający również:
   • oświadczenie projektanta (oraz sprawdzającego) o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
   • zaświadczenie o przynależności projektantów (oraz sprawdzających) do właściwej izby samorządu zawodowego, aktualne na dzień opracowania projektu,
   • dokumenty potwierdzające uprawnienia projektantów,
   • informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane,
  • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał, odpis, wypis lub kopia.
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej za pozwolenie i pełnomocnictwo.
   Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
   Tabela 1 (plik do pobrania tutaj) – Elementy wniosku, załączników do wniosku i projektu budowlanego podlegające sprawdzeniu w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu.
   Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ wzywa postanowieniem do usunięcia nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.
 5. Opłaty:
  Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia:
  • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17 zł.
  • za wydanie pozwolenia na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
   a) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi – 2143 zł.
   b) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1km – 105 zł.
   c) innych budowli – 155 zł.
   d) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł.
   Nie podlegają opłacie czynności urzędowe dokonane w sprawach:
  • budownictwa mieszkaniowego,
  • budowy lub remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
  • budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
  • instytucji jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.
   W przypadku wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty nie uwzględnia się powierzchni części mieszkalnej tego budynku.
   Forma wnoszenia opłaty skarbowej:
   Opłaty skarbowej - bez prowizji - można dokonywać:
  • w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6 - parter
  • w kasach organu podatkowego tj. w Urzędzie Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126 B.
   Wpłaty bezgotówkowe winny być kierowane na rachunek Urzędu Miasta w Banku Millennium nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  Jeżeli w terminie 21 dni od dnia złożenia zgłoszenia – organ nie wniesie sprzeciwu, inwestor może przystąpić do wykonania robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Toruń, ul. Towarowa 4-6 (I piętro, pokój nr 122), tel./fax. +48 56 662 89 30
 8. Tryb odwoławczy:
  Przyjęcie zgłoszenia nie podlega trybowi odwoławczemu. W przypadku, gdy Starosta Toruński wniesie sprzeciw do zgłoszenia w formie decyzji, przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.
 9. Dodatkowe informacje:
  • Organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu budowlanego objętego zgłoszeniem, jeżeli realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
   • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
   • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
   • pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych,
   • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
  • Organ nałoży w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę obiektu budowlanego, jeżeli realizacja jest przewidziana na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.
  • W przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego, właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:
   • doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
   • wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
   • upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informację o braku wniesienia sprzeciwu.
  • Istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy, wobec którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej całego zamierzenia budowlanego.
 10. Druki do pobrania:
  • Zgłoszenie budowy
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
   - druki do pobrania poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2018-05-10
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-09-05 14:54
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-28 14:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2016-12-13
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2016-12-19 11:56

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5203
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-22 13:04

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12302077
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 14:13

Stopka strony