Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA SP-133

1. Legitymacja osób niepełnosprawnych

2. Nazwa podmiotu:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, parter, pokój 62
Nr telefonu: 56 662 87 62, 56 662 87 64, 56 662 87 63

3. Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MGPiPS z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j.t. Dz.U.2015.1110 z późn. zm.),
 • Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2016.23 z późn. zm.)
 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (j.t.Dz.U.2016.2046)

4. Wymagane dokumenty:
- wypełniony i podpisany wniosek,
- dla osób powyżej 16 –tego roku życia zaliczonych do stopnia niepełnosprawności,
- aktualne zdjęcie o wymiarach 35x45 mm,
- dokument potwierdzający tożsamość osób powyżej 18-tego roku życia do wglądu,
- PRAWOMOCNE orzeczenie wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Uwaga: orzeczenia prawomocne to orzeczenie wobec, którego upłynął termin do wniesienia odwołania, czyli 14 dni licząc od daty odbioru orzeczenia.
Legitymacja nie może być wydana jeżeli złożono odwołanie.
Dla wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności złożonych od 01 czerwca 2017 zgodnie z nowelizacją KPA (art. 127 a) strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Wówczas orzeczenie staje się ostateczne i prawomocne.

5. Opłaty: - Brak
Opłata w wysokości 15 zł dotyczy wyłącznie wydania duplikatu legitymacji.
Nr rachunku: 92 9550 0003 2024 0201 1255 0005
W tytule przelewu prosimy podawać: „opłata za wydanie duplikatu legitymacji – imię i nazwisko”.

6. Termin załatwienia sprawy:
30 dni od dnia złożenia wniosku

 • Sposób załatwienia sprawy:
  Legitymacje można odbierać osobiście w PZOON, pokój 62,
  codziennie w godzinach od 8 do 15-tej

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, parter, pokój 62
Nr telefonu: 56 662 87 62, 56 662 87 64, 56 662 87 63

8. Tryb odwoławczy: - Brak

9. Informacje dodatkowe:
Osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie ustalające niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności przez inny Zespół, gdy zmieniły miejsce zamieszkania albo posiadają NOWY dowód osobisty, zobowiązane są złożyć oświadczenie o miejscu stałego pobytu.

ZMIANY W SPOSOBIE WYDAWANIA LEGITYMACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 • Od 1 września 2017 zmienia się wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej.
 • Od 1 sierpnia 2017 uległy zmianie druki wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.
 • Obecnie obowiązuje jeden wzór druku dla osoby przed 16-tym i po 16-tym roku życia.
 • Legitymacje osoby niepełnosprawnej, zgodnie z wprowadzonymi zmianami, wystawia się na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż:
  - 5 lat w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność,
  - 10 lat w przypadku legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności wydawanych dla osób, które nie ukończyły 60-tego roku życia.
  W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie, legitymację wystawia się na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia.
 • W nowych legitymacjach, dane dotyczące stopnia i rodzaju niepełnosprawności mogą zostać wpisane tylko na wniosek osoby zainteresowanej.
 • Nowe legitymacje będą wydawane w formie karty plastikowej. Produkcją blankietów legitymacji będzie zajmowała się firma zewnętrzna wyłoniona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, wystawione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowują swoją ważność na czas w nich określony.

10. Druki do pobrania:
Wniosek o legitymację – druk wniosku do pobrania poniżej.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Trawińska
  data wytworzenia: 2017-09-12
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2017-09-13 14:10
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-21 14:44
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Trawińska
  data wytworzenia: 2018-09-10
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-10-12 10:56

KLAUZULA INFORMACYJNA
Dot. składnia wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE(RODO), informujemy:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Toruniu przy ul. Towarowej 4-6, tel:56/662-87-62.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją Pana/i praw może się Pan/i kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@powiattorunski.pl, telefonicznie: 56 662 88 88 lub pisemnie na adres: ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń.

3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności (LON) na podstawie obowiązku wynikającego z art.6 ca ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2018, poz. 511), § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2015 r.,poz. 1110 z póżn. zm.) oraz art. 6 ust 1 lit c RODO.

4. Podane dane będą przetwarzane w wersji papierowej, w systemie informatycznym (EKSMON) tj. Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, zgodnie rozporządzeniem w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. Nr 228, poz. 1681), nadzór nad funkcjonowaniem systemu sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz w systemie teleinformatycznym za pomocą którego są wykonywane czynności związane z wystawianiem legitymacji, na podstawie z art. 6c b ustawy o rehabilitacji, zgodnie z którym Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokonuje wyboru podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie LON, którym aktualnie jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Sanguszki 1a.

5. Podanie danych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Natomiast w przypadku numeru telefonu i adresu mailowego podanie danych w celu otrzymywania informacji w ten sposób ma charakter dobrowolny (na zasadzie wyrażenia/nie wyrażenia zgody).

6. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, wynikający z przepisów prawa - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

7. Podane dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa w związku z prowadzonym postępowaniem, np.: żandarmeria wojskowa, prokuratura, sądy rejonowe i okręgowe, policja.

8. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/i danych poza teren Polski /UE/ państw trzecich.

9. Posiada Pan/i prawo:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- sprostowania (poprawiania) swoich danych,
- modyfikacji zgody jak również rezygnacji z otrzymywania informacji drogą telefoniczną i mailową (rezygnacji można dokonać składając pisemne oświadczenie).

10. Przysługuje Panu/i także skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Przed realizacją Pana/i uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/i tożsamość (dokonać Pana/i identyfikacji).

 

Toruń, dn...................................

..................................................
podpis osoby zainteresowanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Trawińska
  data wytworzenia: 2018-05-23
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-05-28 13:19
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-28 13:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 716
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-12 10:57

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9516689
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-11-20 16:11

Stopka strony