Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Karta informacyjna SP-134

 1. Nazwa procedury:
  Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy znalezionej
 2. Nazwa Wydziału:
  Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – Biuro Rzeczy Znalezionych
 3. Podstawa prawna:
 4. Wymagane dokumenty:
  1. Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy:
   • zawiadomienie o znalezieniu rzeczy należy złożyć w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Toruniu, przy ul. Towarowej 4-6 (I piętro, pokój nr 100). Znalazca w zawiadomieniu jest zobowiązany do podania swoich danych oraz informacji o znalezionej rzeczy, w tym m.in. daty oraz miejsca znalezienia, opisu rzeczy wraz z określeniem stanu technicznego;
   • z czynności odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy na przechowanie pracownik Biura sporządza protokół, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo zawiadomienia o znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy. Protokół i poświadczenie sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym rzecz się znajduje;
   • zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o rzeczach znalezionych, znalazca w protokole potwierdza własnoręcznym podpisem: złożenie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy, zgłoszenie żądania znaleźnego, a także nabycie własności tej rzeczy w przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru rzeczy przez osobę uprawnioną;
  2. Odbiór znalezionej rzeczy przez osobę uprawnioną do jej odbioru:
   • wniosek o wydanie znalezionej rzeczy podając jej opis, cechy charakterystyczne oraz czas i miejsce zagubienia - złożone przez osobę uprawnioną do odbioru rzeczy (właściciel);
   • w razie wystąpienia kosztów przechowywania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także kosztów poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy – przed wydaniem rzeczy z Biura właściciel rzeczy zobowiązany będzie do uiszczenia tych kosztów i okazania dowodu dokonania opłaty;
   • sporządzenie przez pracownika protokołu wydania rzeczy znalezionej;
   • po wydaniu rzeczy osobie uprawnionej Biuro niezwłocznie zawiadomi znalazcę, który zażądał znaleźnego, o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby.
  3. Wydawanie rzeczy znalezionych znalazcom:
   • w przypadku, gdy rzecz znaleziona nie zostanie odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania do odbioru – w ciągu dwóch lat od dnia znalezienia rzeczy, Biuro zawiadomi o tym znalazcę oraz wezwie go do odbioru rzeczy w określonym terminie (nie krótszym jednak niż 2 tygodnie), z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem stanie się powiat;
   • wydanie rzeczy znalazcy nastąpi po wcześniejszym poinformowaniu znalazcy o kosztach przechowywania i utrzymania rzeczy w należytym stanie oraz o kosztach poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy, a także po uiszczeniu przez znalazcę tych kosztów – o ile wystąpiły;
   • znalazcy nie przysługuje wydanie rzeczy znalezionej, o ile stanowi ona zabytek lub materiał archiwalny,
   • pracownik Biura wydaje zaświadczenie stwierdzające upływ terminów przechowania rzeczy oraz zawierające informację o wydaniu rzeczy.
 5. Opłaty:
  • Oddanie rzeczy przez znalazcę nie podlega opłacie.
  • W przypadku, gdy przechowywanie rzeczy znalezionej pociąga za sobą koszty – rzecz może zostać wydana właścicielowi za zwrotem kosztów (np. koszty publikacji ogłoszenia w prasie, koszty wezwania do odbioru rzeczy itp.).
 6. Termin załatwienia sprawy:
  a) przy osobistym lub telefonicznym zapytaniu – niezwłocznie;
  b) przy pisemnym zapytaniu - w terminie do 7 dni od dnia wpływu zapytania do Urzędu;
  W przypadku wydawania rzeczy znalezionych:
  a) termin do podjęcia rzeczy znalezionych wynosi 1 rok i należy go liczyć od dnia doręczenia wezwania osobie uprawnionej do odbioru;
  b) w razie niemożności wezwania - termin dla podjęcia rzeczy znalezionych wynosi 2 lata od jej znalezienia.
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – Biuro Rzeczy Znalezionych,
  I piętro, pokój 100C, tel. 56 662-88-06
 8. Tryb odwoławczy:
  Tryb odwoławczy nie występuje.
 9. Dodatkowe informacje:
  1. Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmuje się:
   • rzeczy znalezione, porzucone bez zamiaru wyzbycia się ich własności na terenie powiatu toruńskiego lub znalezione przez osobę mieszkającą na terenie powiatu toruńskiego, których szacunkowa wartość przekracza 100 zł, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej i artystycznej;
   • pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności w tym: złoto, platyna, srebro, w tym monety, wyroby użytkowe ze złota, platyny lub srebra, kamieni szlachetnych, pereł oraz koralu lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej i artystycznej;
   • rzeczy, których cechy zewnętrzne lub umieszczone na nich znaki szczególne wskazują, że stanowią one sprzęt lub ekwipunek wojskowy, dokumenty wojskowe, w szczególności legitymacje, książeczki lub zaświadczenia wojskowe oraz karty powołania – następnie Biuro niezwłocznie przekazuje rzecz lub dokument najbliższej jednostce organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej;
   • rzeczy znalezione w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego – oddane do Biura przez właściwego zarządcę po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy od znalazcy i nieodebrane w tym czasie przez osobę uprawnioną.
  2. Do Biura Rzeczy Znalezionych nie przyjmuje się:
   • rzeczy, których wartość szacunkowa nie przekracza 100,00 zł, chyba że są to rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,
   • rzeczy, co do których istnieją podstawy do uznania, że rzecz znaleziona została porzucona z zamiarem wyzbycia się własności,
   • rzeczy o właściwościach powodujących, że ich przechowywanie byłoby niemożliwe;
   • rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broni, amunicji, materiałów wybuchowych albo dowodu osobistego lub paszportu (znalazca winien przekazać do najbliższej jednostki organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje). Jednostka organizacyjna Policji niezwłocznie zawiadamia właściwego starostę o znalezieniu rzeczy oraz znalazcy,
   • rzeczy, jeśli nie zostały spełnione warunki właściwości terytorialnej biura, tzn. rzecz nie została znaleziona w granicach administracyjnych powiatu toruńskiego lub powiat toruński nie jest miejscem zamieszkania znalazcy,
   • zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły;
   • Biuro odmawia znalazcy przyjęcia rzeczy znalezionej w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, która winna być oddana właściwemu zarządcy.
  3. Wezwania do odbioru:
   • W przypadku braku możliwości ustalenia danych osobowych osoby uprawnionej do odbioru rzeczy, starosta występuje do organu prowadzącego właściwą ewidencję, rejestr lub zbiór danych o udzielenie informacji umożliwiających ustalenie tego adresu oraz prowadzi poszukiwania właścicieli poprzez zamieszczenie:
   • wezwania na tablicy ogłoszeń Starostwa przez okres 1 roku licząc od dnia znalezienia rzeczy;
   • wezwania na stronie internetowej BIP powiatu toruńskiego www.bip.powiattorunski.pl w zakładce Biuro Rzeczy Znalezionych;
   • ogłoszenia w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim, w przypadku gdy rzecz znaleziona przekroczy równowartość 5 000,00 zł.
 10. Formularze do pobrania:
  • Druk Wniosku o wydanie rzeczy znalezionej (właścicielowi) – do pobrania poniżej.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irena Szewczuk
  data wytworzenia: 2018-04-24
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-04-25 12:20
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-10 09:58

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.109

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23639
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-27 08:46:20

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji