Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

« poprzedni miesiąckwiecień 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Biuro Zamówień Publicznych
ul. Towarowa 4-6
tel. (56) 662 89 60, (56) 662 88 20, (56) 662 88 24
pokój nr 155, nr 105, piętro I


e-mail: cz.makowski@powiattorunski.pl , przetargi@powiattorunski.pl

 1. Na czele Biura Zamówień Publicznych stoi kierownik, który organizuje prace Biura.
 2. Do podstawowych zadań Biura Zamówień Publicznych należy:
  1. koordynowanie i prowadzenie procesu zamówień publicznych w Urzędzie, tworzenie, opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji przetargowej;
  2. koordynowania czynności komórek organizacyjnych związanych z realizacją zamówień publicznych w Urzędzie;
  3. opracowywanie rocznego planu zamówień Urzędu i prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych;
  4. prowadzenia czynności związanych z postępowaniem odwoławczym;
  5. przekazywania do publikacji ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych;
  6. prowadzenia rejestru udzielonych zamówień publicznych oraz zbioru dokumentacji dotyczącej realizowanych zamówień publicznych;
  7. uczestnictwo w posiedzeniach komisji przetargowych;
  8. obsługa techniczna komisji przetargowych.
  9. nadzór nad przestrzeganiem ustawy o zamówieniach publicznych w jednostkach organizacyjnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Toruńskiego
  data wytworzenia: 2021-10-29
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2021-11-25 11:42

Klauzula informacyjna

Niniejszym realizujemy obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystane Państwa dane osobowe jest Starosta Toruński z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń (dalej „My”, „Zamawiający”). Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres podany wyżej, e-mailowo starostwo@powiattorunski.pl , telefonicznie 56/ 662 88 88.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych? Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: 
adres e-mail: iod@powiattorunski.pl
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń 

Skąd mamy Państwa dane? Otrzymaliśmy je od Państwa, z treści kierowanych do nas pytań o wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia, a także z Państwa oferty.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zamawiającego? Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i regulaminem udzielania zamówień publicznych w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. udzielenia zamówienia publicznego; na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i regulaminem udzielania zamówień publicznych w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą tj. zawarcie odpłatnej umowy zawieranej między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest usługa, dostawa lub robota budowlana, a także art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Państwa sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail i inne.

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe? Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę:

 • nazwę (firmę) – imię i nazwisko w przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną, 
 • adres wykonawcy, 
 • adres email,
 • imię i nazwisko osoby wyznaczonej przez Państwa do kontaktu.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy. Jeśli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych niezbędnych danych np. względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne. 

Jakie mają Państwo uprawnienia wobec Zamawiającego w zakresie przetwarzania danych? Gwarantujemy Państwu prawo dostępu do treści danych, jednakże jeżeli spełnienie obowiązku prawa dostępu do danych osobie której dane dotyczą, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, jeżeli:

 1. wycofają zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 2. dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dla których były przetwarzane,
 3. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli:

 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Wystąpienie osoby z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Zamawiającego Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Państwa dany osobowe? Dane osobowe udostępniamy dostawcom: systemu elektronicznego obiegu dokumentów, poczty elektronicznej, usług IT oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniając usługi płatnicze. Możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym, każdemu kto skorzysta z prawa dostępu do informacji publicznej, a także na wystąpienie o udostępnienie protokołu wraz z załącznikami zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak:

 1. przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 2. jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, przez czas trwania umowy, do czasu przedawnienia roszczeń,
 3. w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego w pkt 1.

Czy przekazujemy Państwa dane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa? Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paula Klugiewicz
  data wytworzenia: 2021-11-25
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2021-11-25 12:23

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.109

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7509
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-27 12:07:14

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji