Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«wrzesień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

OR.272.29.2014 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
Wyposażenie pracowni eksploatacji pojazdów rolniczych,pracowni diagnostyki,obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz sali wykładowej w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół,CKU w Gronowie.Dostawa i montaż szafy biurowej z drzwiami przesuwnymi.
data opublikowania zdarzenia: 2014-11-20 19:35
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2014-11-20
Data końca składania ofert: piątek 2014-11-28 godz. 10:00
Oznaczenie: OR.272.29.2014
Szczegółowa informacja:

 


Toruń: Wyposażenie pracowni eksploatacji pojazdów rolniczych, pracowni diagnostyki, obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz sali wykładowej w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Gronowie.
Dostawa i montaż szafy biurowej z drzwiami przesuwnymi

Numer ogłoszenia: 382180 - 2014; data zamieszczenia: 20.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Toruńskiego , ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 662 88 88, faks 0-56 662 88 89.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiattorunski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie pracowni eksploatacji pojazdów rolniczych, pracowni diagnostyki, obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz sali wykładowej w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Dostawa i montaż szafy biurowej z drzwiami przesuwnymi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż szafy biurowej z drzwiami przesuwnymi, która stanowić będzie wyposażenie pracowni multimedialnej w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1)zabudowę przestrzeni o wymiarach: szerokość 2780 mm, głębokość 2900 mm, wysokość 3600 mm, wykonana w całości z płyty laminowanej grubości co najmniej 18 mm w kolorze olchy,2)drzwi przesuwne w ilości 3 sztuk z płyty wiórowej laminowanej grubości co najmniej 18 mm w kolorze olcha, (pozwalające zabudować przestrzeń o wymiarach: wysokość 2700 mm, szerokość 2780 mm),3)górna część zabudowy (jednolite zabezpieczenie płytą),4)bok szafy stały, o wymiarach głębokość 2900 x wysokość 3600 mm z otworami wentylacyjnymi,5)podwójny zamek,6)szczotki uszczelniające i odbojowe, zabezpieczające przed gromadzeniem się kurzu, 7)prowadnice drzwi mocowane do podłogi i do łączenia górnej zabudowy z płytą, stelaże wzmacniające górny wieniec zabudowy.Miejscem dostawy i montażu przedmiotu zamówienia będzie wskazane przez Zamawiającego pomieszczenie mieszczące się w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.53-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Na ofertę składają się następujące dokumenty: a)wypełniony formularz ofertowy - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, b)wypełniony formularz cenowy - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Do oferty należy załączyć oświadczenia i dokumenty, jakich Zamawiający żąda w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 6 SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - okres udzielonej gwarancji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy: a)w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron umowy, które spowodują konieczność zmiany terminu realizacji umowy, b)zaistnieje siła wyższa, rozumiana jako zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron umowy oraz którego Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, c)nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, d)konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmiany wprowadzonych pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawcą stroną, w szczególności Instytucją Pośredniczącą i Instytucją Zarządzającą, e)wystąpi uzasadniona potrzeba dokonania zmiany w sposobie wykonania przedmiotu umowy, jeżeli ta zmiana jest korzystna dla Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Starostwie Powiatowym w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, pokój nr 107, nieodpłatnie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, pokój nr 100.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projektu pn.: Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowe - rolnicze. Adaptacja i dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki, obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz sale wykładową w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie nr RPKP.03.01.00-04-004/13 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, dla Działania 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej w ramach osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 


 

Metryka

 • zdarzenie opublikował: brak informacji
  data dodania: 2014-11-20 18:58
Załączniki:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
data opublikowania zdarzenia: 2014-12-01 13:00
Typ zdarzenia: unieważnienie
Oznaczenie: OR.272.29.2014
Szczegółowa informacja:

                                                                          Toruń, dnia 28.11.2014r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na„Wyposażenie pracowni eksploatacji pojazdów rolniczych,  pracowni diagnostyki, obsługii kontroli maszyn rolniczych  oraz sali wykładowej w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Dostawa i montaż szafy biurowej z drzwiami przesuwnymi” w ramach projektu  pn.: „Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowe - rolnicze. Adaptacja i dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki, obsługi
i kontroli maszyn rolniczych oraz sale wykładową w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.” nr RPKP.03.01.00-04-004/13 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, dla Działania 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej w ramach osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej.

Zamawiający w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp,

zawiadamia,

że postępowanie na dostawę i montaż szafy biurowej z drzwiami przesuwnymi zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp.

Uzasadnienie prawne unieważnienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaz szafy biurowej z drzwiami przesuwnymi zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

Metryka

 • zdarzenie opublikował: brak informacji
  data dodania: 2014-12-01 12:34
Załączniki:
[drukuj]