Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zamówienia publiczne

OR.272.1.5.2019 OR.272.1.5.2019 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-08 09:55
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2019-04-08
Data końca składania ofert: środa 2019-04-17 godz. 10:00
Oznaczenie: OR.272.1.5.2019
Szczegółowa informacja:
Ogłoszenie nr 534605-N-2019 z dnia 2019-04-08 r.
 
Zarząd Powiatu Toruńskiego: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie

 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak

 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: W niniejszym postępowaniu Zamawiający działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz powiatowych jednostek organizacyjnych (art. 16 ust. 1 ustawy): 1. Dom Pomocy Społecznej w Pigży 2. Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach 3. Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce 4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży 5. Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży 6. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży 7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży 8. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie 9. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego 10. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego w imieniu pozostałych podmiotów. Zamawiający posiadał będzie właściwe umocowanie prawne do zawarcia umowy w imieniu pozostałych podmiotów. Zamawiający przekaże pełnomocnictwo, dające umocowanie do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania wzoru pełnomocnictwa przedstawionego przez Wykonawcę.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie

 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Toruńskiego, krajowy numer identyfikacyjny 87112181000000, ul. Towarowa  4-6 , 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 662 88 88, e-mail przetargi@powiattorunski.pl, faks 56 662 88 89.
Adres strony internetowej (URL): http://www.powiattorunski.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
ul. Towarowa 4-6, 87 - 100 Toruń, pokój nr 100, I piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu
Numer referencyjny: OR.272.1.5.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. Obiekty wymienione w załączniku nr 6 są jednostkami organizacyjnymi Powiatu Toruńskiego, zgodnie z ustawą z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2019, poz. 511). Mienie jednostek organizacyjnych stanowi własność Powiatu Toruńskiego. Dane dotyczące dostawy energii elektrycznej. 1) Ilość punktów poboru energii elektrycznej: 16 szt. 2) Łączna moc umowna: 733,50 kW 3) Szacunkowe łączne zużycie w okresie obowiązywania umowy wynosi 1 181,91 MWh (+/- 15%), z tego: Strefa I 792,86 MWh Strefa II 389,05 MWh Strefa III 0,00 MWh 4) Wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi Załącznik numer 6 do SIWZ Powyższe dane mają charakter orientacyjny, zmiana parametrów w szczególności mocy umownej/grupy taryfowej nie stanowi istotnej zmiany powodującej konieczność dokonywania zmian w specyfikacji i/lub ogłoszeniu.

II.5) Główny kod CPV: 09310000-5
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-05-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna, iż wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wykaże, iż posiada aktualną koncesję w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną, przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, iż wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową, jeżeli wykaże, iż w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 1 000 MWh.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub ewidencji.

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Dowód wniesienia/wpłacenia wadium. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący załącznik nr 1b do niniejszej specyfikacji. Pełnomocnictwa – jeżeli oferta nie jest podpisana przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 9 000 zł słownie zł: dziewięć tysięcy złotych Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  pieniądzu;  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  gwarancjach bankowych;  gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019, poz. 310). Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Kujawsko – Dobrzyński Bank Spółdzielczy Nr rachunku: 22 9550 0003 2024 0201 1255 0004 z dopiskiem „Wadium - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu” Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium. Wykonawca, który nie wniósł wadium w dopuszczalnej formie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin jego wniesienia przyjmuje się termin uznani rachunku zamawiającego. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium niezwłocznie, gdy zaistnieje jedna z następujących okoliczności (art. 46 p.z.p.) a) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 4a; b) zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; c) na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46ust. 1 p.z.p. (rozdział IX pkt 6 ppkt. a) specyfikacji, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a p.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p., pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian w treści umowy, w zakresie: 1) Zmiany jednostkowej ceny za 1 MWh brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą ze zmiany tych stawek. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy. 2) Zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, przy czym zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia obiektu przez Zamawiającego. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy. 3) Zmiany wielkości poboru energii elektrycznej wynikającej:  ze zmiany ilości punktów poboru energii elektrycznej,  ze zmiany sposobu eksploatacji obiektu,  ze zmiany terminu rozpoczęcia dostaw. 4) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej:  ze zmiany ceny jednostkowej za 1 MWh brutto wynikającej z ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii podatkiem akcyzowym zgodnie z treścią ust. 1,  ze zmiany wielkości poboru energii. 5) Zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej, jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności z przedłużającej się procedury wyboru Wykonawcy lub procedury zmiany sprzedawcy. 2. Inicjatorem istotnych zmian w umowie są Zamawiający i Wykonawca.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2019-04-08 09:54
Załączniki:
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-08 10:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Oznaczenie: OR.272.1.5.2019
Szczegółowa informacja:
Ogłoszenie nr 540067773-N-2019 z dnia 08-04-2019 r.
Toruń:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 534605-N-2019
Data: 08/04/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Powiatu Toruńskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 87112181000000, ul. Towarowa  4-6, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 662 88 88, e-mail przetargi@powiattorunski.pl, faks 56 662 88 89.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. Obiekty wymienione w załączniku nr 6 są jednostkami organizacyjnymi Powiatu Toruńskiego, zgodnie z ustawą z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2019, poz. 511). Mienie jednostek organizacyjnych stanowi własność Powiatu Toruńskiego. Dane dotyczące dostawy energii elektrycznej. 1) Ilość punktów poboru energii elektrycznej: 16 szt. 2) Łączna moc umowna: 733,50 kW 3) Szacunkowe łączne zużycie w okresie obowiązywania umowy wynosi 1 181,91 MWh (+/- 15%), z tego: Strefa I 792,86 MWh Strefa II 389,05 MWh Strefa III 0,00 MWh 4) Wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi Załącznik numer 6 do SIWZ Powyższe dane mają charakter orientacyjny, zmiana parametrów w szczególności mocy umownej/grupy taryfowej nie stanowi istotnej zmiany powodującej konieczność dokonywania zmian w specyfikacji i/lub ogłoszeniu.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. Obiekty wymienione w załączniku nr 6 są jednostkami organizacyjnymi Powiatu Toruńskiego, zgodnie z ustawą z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2019, poz. 511). Mienie jednostek organizacyjnych stanowi własność Powiatu Toruńskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej w okresie od 01 czerwca 2019 r. do 31 maja 2020 r. dla potrzeb lokali i pozostałych obiektów. Dane dotyczące dostawy energii elektrycznej. 1)Ilość punktów poboru energii elektrycznej: 16 szt. 2)Łączna moc umowna: 693,50 kW 3)Szacunkowe łączne zużycie w okresie obowiązywania umowy wynosi 1 171,91 MWh (+/- 15%), z tego: Strefa I 782,86 MWh Strefa II 389,05 MWh Strefa III 0,00 MWh 4) Wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi Załącznik numer 6 do SIWZ Powyższe dane mają charakter orientacyjny, zmiana parametrów w szczególności mocy umownej/grupy taryfowej nie stanowi istotnej zmiany powodującej konieczność dokonywania zmian w specyfikacji i/lub ogłoszeniu.

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2019-04-08 09:58
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-12 10:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: OR.272.1.5.2019
Szczegółowa informacja:
WYJAŚNIENIE
treści SIWZ
Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Pytania:
Pytanie 1:
Powołując się na Ustawę z 28.12.2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2538 z późn. zm.) oraz obowiązkiem stosowania do rozliczeń cen w roku 2019, ściśle określonych w Ustawie, Wykonawca pyta, czy Zamawiający podzieli przedmiot zamówienia na dwie części, odrębnie na rok 2019 r. i 2020 r. Prośba Wykonawcy podyktowana jest koniecznością stosowania w rozliczenia w roku 2019, cen określonych Ustawą.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający dostosuje formularz cenowy dotyczący roku 2019 zgodnie z założeniami opisanymi w art. 5 oraz 6, Ustawy z dnia 28.12.2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw?
Pytanie 3:
Przy obecnych warunkach cenowych na Towarowej Giełdzie Energii oraz w odniesieniu do cen taryfowych zawartych w „Taryfie dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G”, cena skalkulowana na potrzeby oferty przetargowej dla wszystkich taryf  łącznie, czyli wraz z taryfą Gxx, znacznie zawyży koszty dostawy energii elektrycznej. Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający, w ochronie wydatkowania finansów publicznych, wykreśli z przetargu obiekty w grupach taryfowych G?
Pytanie 4:
W odniesieniu do treści formularza ofertowego Wykonawca wnosi o zmianę tabeli z cenami w taki sposób, aby można było przedstawić cenę dla każdej grupy taryfowej odrębnie, w rozbiciu na strefy czasowe. Prośba ta wynika z wewnętrznych zasad sporządzania kalkulacji. Ceny wskazane w inny sposób niż w rozbiciu na grupy taryfowe i strefy czasowe uniemożliwiają Wykonawcy złożenie oferty.
Pytanie 5:
W związku z Ustawą z dnia 28.12.2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, informujemy, że SIWZ powinien być uzupełniony o dokumenty (faktura lub jej duplikat) potwierdzające ceny energii elektrycznej dla każdego punktu poboru energii elektrycznej, które mają być zastosowane do rozliczeń w roku 2019.
Pytanie 6:
W związku z zapisem w  formularzu  oferty j/n bardzo proszę o doprecyzowanie ponieważ: Energia elektryczna nie jest objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia w VAT.
Mechanizm odwrotnego obciążenia
Wybór oferty objęty jest mechanizmem odwrotnego obciążenia: TAK/NIE
                                                                                              (niepotrzebne skreślić)
Odpowiedzi:
 1. Zamawiający nie podzieli przedmiotu zamówienia.
 2. Formularz cenowy pozostaje niezmieniony.
 3. Zamawiający nie wykreśla obiektów w grupach taryfowych G.
 4. Tabela z cenami pozostaje niezmieniona.
 5. Treść specyfikacji pozostaje bez zmian.
 6. Wykonawca powinien zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zaznaczyć właściwa odpowiedź.

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2019-04-12 09:26
Załączniki:
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-15 10:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: OR.272.1.5.2019
Szczegółowa informacja:

WYJAŚNIENIE

treści SIWZ

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytania:

W umowie jest poniższy zapis o fakturowaniu

Czy zamawiający dopuszcza by na fakturze zamiast Odbiorca był Adres do korespondencji.

 

NABYWCA:                                                                      ODBIORCA:

Powiat Toruński                                                                  Nazwa Jednostki Organizacyjnej

ul. Towarowa 4-6, 87 – 100 Toruń                                     Adres Jednostki Organizacyjnej

NIP Powiatu: 956-20-86-885                                                           

Odpowiedzi:

Faktury VAT zakupu muszą zawierać wszystkie niezbędne elementy, o których mowa w art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług. Uchwałą Zarządu Powiatu Toruńskiego z dn. 19 10 2016 r. ustalone zostały dane identyfikacyjne:

NABYWCA:                                                               ODBIORCA:

Powiat Toruński                                                          Nazwa Jednostki Organizacyjnej

NIP Powiatu: 956-20-86-885                                      Adres Jednostki Organizacyjnej

Zgodnie z powyższym na fakturze musi zostać wskazany ODBIORCA i jego adres, faktury przekazywane są odbiorcom.

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2019-04-15 09:46
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-17 12:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: OR.272.1.5.2019
Szczegółowa informacja:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.) informuje się, że w dniu 17 04 2019 r., o godz. 10:15, po otwarciu ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu podano do wiadomości następujące informacje dotyczące otwartych ofert:
 
Lp

Wykonawca (nazwa, siedziba)
 
Cena oferty
I
ELEKTRA S. A.
ul. Skierniewicka 10 a
01 – 230 Warszawa   
525 181,71
 
Ponadto zamawiający przed otwarciem ofert poinformował obecnych na otwarciu ofert, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć: 353 842,57 zł
 
Termin wykonania zamówienia i warunki płatności zgodne z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Przedstawione po otwarciu ofert informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania.
 
 

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2019-04-17 11:05
Załączniki:
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-08 14:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: OR.272.1.5.2019
Szczegółowa informacja:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zadanie pn.: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu
 
Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca ELEKTRA S. A.
 
Lista wykonawców, którzy złożyli oferty, z informacją o wykluczeniu wykonawców, odrzuceniu ofert i liczbie uzyskanych punktów przez poszczególne oferty
 
Lp

Wykonawca (nazwa, siedziba)
 
Punktacja
I
ELEKTRA S. A.
ul. Skierniewicka 10 a
01 – 230 Warszawa   
100
 
 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert:
Wykonawca ELEKTRA S. A., nie podlega wykluczeniu, oferta tego wykonawcy nie podlega odrzuceniu i wykonawca ten złożył ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a lub b oraz zgodnie z art. 91 ust. 1 p.z.p.
 
Zgodnie z art. 2 pkt 17 p.z.p. zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia środkami komunikacji elektronicznej lub faksem otrzymania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu zgodnie z art. 180 ust. 4 i 5 p.z.p.
Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu zgodnie z art. 180 ust. 5 p.z.p.
Nieustanowiona dynamicznego systemu zakupów.
 
Dziękujemy za złożenie oferty, udział w postępowaniu.

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2019-05-08 13:15
Załączniki:
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-31 13:00
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (zawarcie umowy)
Oznaczenie: OR.272.1.5.2019
Szczegółowa informacja:
Ogłoszenie nr 510108921-N-2019 z dnia 31-05-2019 r.
Zarząd Powiatu Toruńskiego: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 534605-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Powiatu Toruńskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 87112181000000, ul. Towarowa  4-6, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 662 88 88, e-mail przetargi@powiattorunski.pl, faks 56 662 88 89.
Adres strony internetowej (url): http://www.powiattorunski.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://www.powiattorunski.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OR.272.1.5.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. Obiekty wymienione w załączniku nr 6 są jednostkami organizacyjnymi Powiatu Toruńskiego, zgodnie z ustawą z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2019, poz. 511). Mienie jednostek organizacyjnych stanowi własność Powiatu Toruńskiego. Dane dotyczące dostawy energii elektrycznej. 1) Ilość punktów poboru energii elektrycznej: 16 szt. 2) Łączna moc umowna: 733,50 kW 3) Szacunkowe łączne zużycie w okresie obowiązywania umowy wynosi 1 181,91 MWh (+/- 15%), z tego: Strefa I 792,86 MWh Strefa II 389,05 MWh Strefa III 0,00 MWh 4) Wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi Załącznik numer 6 do SIWZ Powyższe dane mają charakter orientacyjny, zmiana parametrów w szczególności mocy umownej/grupy taryfowej nie stanowi istotnej zmiany powodującej konieczność dokonywania zmian w specyfikacji i/lub ogłoszeniu
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09310000-5
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 287676.89
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: ELEKTRA S. A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. SKIERNIEWICKA 10A
Kod pocztowy: 01-230
Miejscowość: WARSZAWA
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 525181.71
Oferta z najniższą ceną/kosztem 525181.71
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 525181.71
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2019-05-31 12:56
[drukuj]

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12008161
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-13 08:42

Stopka strony