Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«sierpień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

OR.272.1.8.2019 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty unieważniony
Przebieg postępowania
Dostawa sprzętu wraz z montażem celem realizacji zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie nauki zawodu oraz dobudowa windy zewnętrznej
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-07 21:10
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2019-05-07
Data końca składania ofert: środa 2019-05-15 godz. 10:00
Oznaczenie: OR.272.1.8.2019
Szczegółowa informacja:
Ogłoszenie nr 544717-N-2019 z dnia 2019-05-07 r. 
 
Zarząd Powiatu Toruńskiego: Dostawa sprzętu wraz z montażem celem realizacji zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie nauki zawodu oraz dobudowa windy zewnętrznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Tak

Nazwa projektu lub programu 
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014- 2020, Osi priorytetowej 6. Solidne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Toruńskiego, krajowy numer identyfikacyjny 87112181000000, ul. Towarowa  4-6 , 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 662 88 88, e-mail przetargi@powiattorunski.pl, faks 56 662 88 89. 
Adres strony internetowej (URL): https://www.powiattorunski.pl/ 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak 
https://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
https://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Adres: 
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu wraz z montażem celem realizacji zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie nauki zawodu oraz dobudowa windy zewnętrznej 
Numer referencyjny: OR.272.1.8.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia - dostawa sprzętu wraz z montażem celem realizacji zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie nauki zawodu oraz dobudowa windy zewnętrznej. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5. Wszystkie wymienione w przedmiocie zamówienia sprzęty muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności z polskimi normami i atesty higieniczne. Zamówienie udzielane w 16 częściach: część I – Pracownia kosmetyczna, część II – Pracownia kosmetyczna, część III – Pracownia kosmetyczna, część IV – Pracownia fryzjerska, część V – Pracownia fryzjerska, część VI – Wyposażenie czterech pracowni w sprzęt, część VII – Wyposażenie czterech pracowni w meble, część VIII – Wyposażenie pracowni – szafki na odzież, część IX – Sprzęt komputerowy, część X – Program komputerowy – grafik komputerowy, część XI – Programy komputerowe – do wytyczania tras transportowych, część XII – Program komputerowy – program magazynowy, część XIII – Program komputerowy – program wspomagający zarządzanie spedycją i transportem, część XIV – Program komputerowy – program do prowadzenia salonów kosmetycznych, część XV – Program komputerowy – do projektowania fryzur, część XVI – Program komputerowy – oprogramowanie biurowe. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części, na jedną bądź kilka części. 

II.5) Główny kod CPV: 39162100-6 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
39712200-8
33711600-3
39156000-0
39113100-8
48900000-7
30213000-5
48931000-3
30230000-0
33000000-0
30195910-4
39121100-7
39112000-0
39134100-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 

 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Formularz ofertowy składa się z dwóch części, druga część stanowi plik Excel. Brak, którejkolwiek części formularza skutkować będzie odrzuceniem oferty, gdyż nie podlega on uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy. Pełnomocnictwa – jeżeli oferta nie jest podpisana przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie 
Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), w takim przypadku wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT). 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 3. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-05-15, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
Część nr:
1
Nazwa:
Część 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pracownia kosmetyczna. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0, 39113100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
gwarancja
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr:
2
Nazwa:
Część 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pracownia kosmetyczna. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39113100-8, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-07-11
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
gwarancja
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr:
3
Nazwa:
Część 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pracownia kosmetyczna. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-07-11
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
gwarancja
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr:
4
Nazwa:
Część 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pracownia fryzjerska Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39712200-8, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-07-11
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
gwarancja
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr:
5
Nazwa:
Część 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pracownia fryzjerska. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39712200-8, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-07-11
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
gwarancja
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr:
6
Nazwa:
Część 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wyposażenie czterech pracowni w sprzęt. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39112000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-07-11
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
gwarancja
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr:
7
Nazwa:
Część 7
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wyposażenie czterech pracowni w meble. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39121100-7, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-07-15
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
gwarancja
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr:
8
Nazwa:
Część 8
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wyposażenie pracowni – szafki na odzież. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39141300-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-07-11
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
gwarancja
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr:
9
Nazwa:
Część 9
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sprzęt komputerowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213000-5, 30230000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-07-10
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
przedłużenie gwarancji
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr:
10
Nazwa:
Część 10
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Program komputerowy – grafik komputerowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48931000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-07-10
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
termin płatności
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr:
11
Nazwa:
Część 11
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Programy komputerowe – do wytyczania tras transportowych. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48931000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-07-10
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
termin płatności
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr:
12
Nazwa:
Część 12
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Program komputerowy – program magazynowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48931000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-07-10
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
termin płatności
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr:
13
Nazwa:
Część 13
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Program komputerowy – program wspomagający zarządzanie spedycją i transportem. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48931000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-07-10
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
termin płatności
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr:
14
Nazwa:
Część 14
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Program komputerowy – program do prowadzenia salonów kosmetycznych. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48931000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-07-10
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
termin płatności
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr:
15
Nazwa:
Część 15
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Program komputerowy – do projektowania fryzur. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48931000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-07-10
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
termin płatności
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr:
16
Nazwa:
Część 16
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Program komputerowy – oprogramowanie biurowe. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48900000-7, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-07-10
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
termin płatności
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2019-05-07 21:10
Załączniki:
Dostawa sprzętu wraz z montażem celem realizacji zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie nauki zawodu oraz dobudowa windy zewnętrznej
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-09 11:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: OR.272.1.8.2019
Szczegółowa informacja:

Zamawiający publikuje prawidłowe wartości procesorów i karty graficznej.

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2019-05-09 10:34
Załączniki:
 • test procesora56.87kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Anna Stanula
   data dodania: 2019-05-09 10:35
 • test procesora62.78kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Anna Stanula
   data dodania: 2019-05-09 10:35
 • test karty graficznej58.68kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Anna Stanula
   data dodania: 2019-05-09 10:35
Dostawa sprzętu wraz z montażem celem realizacji zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie nauki zawodu oraz dobudowa windy zewnętrznej
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-13 11:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: OR.272.1.8.2019
Szczegółowa informacja:

 

WYJAŚNIENIE

treści SIWZ

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytania:

1. W SIWZ dla części nr 1 tj. wyposażenie pracownia kosmetyczna, w pozycji nr 4  – stolik pomocniczy, Zamawiający podaje szereg parametrów, który musi spełniać. Jednym z nich jest regulowana wysokość. Z wnikliwej analizy rynku wynika, że wiodący producenci stolików kosmetycznych nie posiadają w swojej ofercie stolika , który byłby regulowany i spełniał pozostałe parametry,

 

Czy Zamawiający dopuszcza stolik pomocniczy, kosmetyczny bez regulacji wysokości? Jeśli nie to proszę o wskazanie karty katalogowej producenta, która stanowiła bazę stworzenia SOPZ w tym punkcie.

 

2. W SIWZ dla części nr 3 tj.  wyposażenie pracownia kosmetyczna, w pozycji nr 3 – frezarka do paznokci, Zamawiający podaje szereg parametrów, który musi spełniać. Jednym z nich jest kolor. Z wnikliwej analizy rynku wynika, że frezarka spełniająca wszystkie wymogi występuje jedynie w kolorze czarnym. 

 

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie w kolorze czarnym? Jeśli nie to proszę o wskazanie karty katalogowej producenta, która stanowiła bazę stworzenia SOPZ w tym punkcie.

 

3. W SIWZ dla części nr 4 tj.  wyposażenie pracownia fryzjerska, w pozycji nr 2 – fotel fryzjerski, Zamawiający podaje szereg parametrów, który musi spełniać. Jednym z nich jest podstawa na kółkach. Z wnikliwej analizy rynku wynika, że fotel spełniający parametry Zamawiającego oraz pasujący do myjni z pozycji nr 1 występuje na podstawie pięcioramiennej , na bazie se stopkami . 

 

Czy Zamawiający dopuszcza fotel na bazie ze stopkami? Jeśli nie to proszę o wskazanie karty katalogowej producenta, która stanowiła bazę stworzenia SOPZ w tym punkcie.

 

Odpowiedzi:

 1. tak
 2. tak
 3. tak

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2019-05-13 10:41
Załączniki:
Dostawa sprzętu wraz z montażem celem realizacji zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie nauki zawodu oraz dobudowa windy zewnętrznej
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-13 13:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: OR.272.1.8.2019
Szczegółowa informacja:
WYJAŚNIENIE
treści SIWZ
Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Pytania:
dot. części 10 – oprogramowanie – grafik komputerowy (technik informatyk)
Proszę o informację jakiej wersji językowej oprogramowania Adobe Creative Cloud Zamawiający wymaga – angielskiej czy wielojęzycznej?
Odpowiedzi:
Zamawiający wymaga wersji wielojęzycznej (w tym język polski).  

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2019-05-13 12:08
Załączniki:
Dostawa sprzętu wraz z montażem celem realizacji zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie nauki zawodu oraz dobudowa windy zewnętrznej
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-15 13:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: OR.272.1.8.2019
Szczegółowa informacja:

Informacja z otwarcia ofert w załączeniu

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2019-05-15 12:03
Załączniki:
Dostawa sprzętu wraz z montażem celem realizacji zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie nauki zawodu oraz dobudowa windy zewnętrznej
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-27 14:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: OR.272.1.8.2019
Szczegółowa informacja:
Zawiadomienie o wyborze oferty
Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2018, poz. 1986 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ww. zadanie za najkorzystniejszą została uznana oferta wykonawców:
 
Oznaczenie części
Wykonawca
I
13 P Sp. z o. o.
II
Usługowo – Handlowy ELKOT Krzysztof Kotkowski
III
13 P Sp. z o. o.
IV
13 P Sp. z o. o.
V
13 P Sp. z o. o.
VI
PHU „BMS” Sp. j. Z. Bielecki
VII
PHU „BMS” Sp. j. Z. Bielecki
VIII
PHU „BMS” Sp. j. Z. Bielecki
X
Paweł Owczarzak EUPOL
XI
PHU „BMS” Sp. j. Z. Bielecki
XII
Longint – firma informatyczna Paweł Pelc
XIII
13 P Sp. z o. o.
XV
13 P Sp. z o. o.
XVI
Paweł Owczarzak EUPOL
                                            tabela nr 1
 
Zestawienie ofert, punktacja:
 

Wykonawca (nazwa, siedziba)
 
Nr części
Punkty w kryterium Cena oferty
Punkty w kryterium Gwarancja
Punkty razem
TRONUS POLSKA Sp. z o. o.
ul Ordona 2a, 01 – 237 Warszawa
I
9,13
40
49,13
Usługowo – Handlowy ELKOT Krzysztof Kotkowski
ul. 25 czerwca 71, 26 – 600 Radom
I
54,64
40
94,64
13 P Sp. z o. o.
ul. Międzyleska 2-4, 50 – 514 Wrocław
I
60
40
100
NitraMed Nitra Natalia
ul Św. Mikołaja 21-29 lok. 1a, 50 – 128 Wrocław
I
55,24
40
95,24
PHU „BMS” Sp. j. Z. Bielecki
ul. Staszica 22, 82 – 500 Kwidzyn
I
52,02
40
92,02
Hurtownia kosmetyczna Vanity Artur Urbaniec
ul. Powstańców Śląskich 125/100, 53 – 332 Wrocław
I
59,89
0
59,89
TRONUS POLSKA Sp. z o. o.
ul Ordona 2a, 01 – 237 Warszawa
II
16,31
40
56,31
PH PROGRESS Daniel Więcek
ul. Wrocławska 43, 62 – 300 Września
II
57,52
40
97,52
Usługowo – Handlowy ELKOT
Krzysztof Kotkowski
ul. 25 czerwca 71, 26 – 600 Radom
II
60
40
100
13 P Sp. z o. o.
ul. Międzyleska 2-4, 50 – 514 Wrocław
II
58,89
40
98,89
NitraMed Nitra Natalia
ul Św. Mikołaja 21-29 lok. 1a, 50 – 128 Wrocław
II
21,34
40
61,34
PHU „BMS” Sp. j. Z. Bielecki
ul. Staszica 22, 82 – 500 Kwidzyn
II
33,89
40
73,89
Hurtownia kosmetyczna Vanity Artur Urbaniec
ul. Powstańców Śląskich 125/100, 53 – 332 Wrocław
II
48,92
0
48,92
Usługowo – Handlowy ELKOT Krzysztof Kotkowski
ul. 25 czerwca 71, 26 – 600 Radom
III
44,75
40
84,75
13 P Sp. z o. o.
ul. Międzyleska 2-4, 50 – 514 Wrocław
III
47,90
40
87,90
NitraMed Nitra Natalia
ul Św. Mikołaja 21-29 lok. 1a, 50 – 128 Wrocław
III
40,89
40
80,89
PHU „BMS” Sp. j. Z. Bielecki
ul. Staszica 22, 82 – 500 Kwidzyn
III
35,46
40
75,46
Hurtownia kosmetyczna Vanity Artur Urbaniec
ul. Powstańców Śląskich 125/100, 53 – 332 Wrocław
III
60
0
60
 
TRONUS POLSKA Sp. z o. o.
ul Ordona 2a, 01 – 237 Warszawa
IV
19,10
40
59,10
PH PROGRESS Daniel Więcek
ul. Wrocławska 43, 62 – 300 Września
IV
51,57
40
91,57
Usługowo – Handlowy ELKOT Krzysztof Kotkowski
ul. 25 czerwca 71, 26 – 600 Radom
IV
49,41
40
89,41
13 P Sp. z o. o.
ul. Międzyleska 2-4, 50 – 514 Wrocław
IV
60
40
100
PHU „BMS” Sp. j. Z. Bielecki
ul. Staszica 22, 82 – 500 Kwidzyn
IV
28,37
40
68,37
NitraMed Nitra Natalia
ul Św. Mikołaja 21-29 lok. 1a, 50 – 128 Wrocław
IV
34,75
40
74,75
Hurtownia kosmetyczna Vanity Artur Urbaniec
ul. Powstańców Śląskich 125/100, 53 – 332 Wrocław
IV
51,23
0
51,23
PH PROGRESS Daniel Więcek
ul. Wrocławska 43, 62 – 300 Września
V
41,38
40
81,38
13 P Sp. z o. o.
ul. Międzyleska 2-4, 50 – 514 Wrocław
V
52,45
40
92,45
NitraMed Nitra Natalia
ul Św. Mikołaja 21-29 lok. 1a, 50 – 128 Wrocław
V
27,54
40
67,54
PHU „BMS” Sp. j. Z. Bielecki
ul. Staszica 22, 82 – 500 Kwidzyn
V
13,12
40
53,12
Hurtownia kosmetyczna Vanity Artur Urbaniec
ul. Powstańców Śląskich 125/100, 53 – 332 Wrocław
V
60
0
60
TRONUS POLSKA Sp. z o. o.
ul Ordona 2a, 01 – 237 Warszawa
VI
59,65
40
99,65
13 P Sp. z o. o.
ul. Międzyleska 2-4, 50 – 514 Wrocław
VI
51,44
40
91,44
PHU „BMS” Sp. j. Z. Bielecki
ul. Staszica 22, 82 – 500 Kwidzyn
VI
60
40
100
NitraMed Nitra Natalia
ul Św. Mikołaja 21-29 lok. 1a, 50 – 128 Wrocław
VI
30,50
40
70,50
TRONUS POLSKA Sp. z o. o.
ul Ordona 2a, 01 – 237 Warszawa
VII
44,55
40
84,55
PHU „BMS” Sp. j. Z. Bielecki
ul. Staszica 22, 82 – 500 Kwidzyn
VII
60
40
100
FHUP Meble „BOŻENKA” Bożena Insadowska
Brąchnówko 1, 87 – 140 Chełmża
VII
48,75
40
88,75
TRONUS POLSKA Sp. z o. o.
ul Ordona 2a, 01 – 237 Warszawa
VIII
36,67
40
76,67
PHU „BMS” Sp. j. Z. Bielecki
ul. Staszica 22, 82 – 500 Kwidzyn
VIII
60
40
100
 
 
Wykonawca (nazwa, siedziba)
Nr części
Punkty w kryterium Cena oferty
Punkty w kryterium Przedłużenie okresu gwarancji
Altbit Sp. z o. o.
ul. Cicha 17, 05 – 500 Nowa Iwiczna
IX
---
---
13 P Sp. z o. o.
ul. Międzyleska 2-4, 50 – 514 Wrocław
IX
---
---
DESICO Sp. z o. o.
ul. Krakowska 29c, 50 - 424 Wrocław
IX
---
---
PHU „BMS” Sp. j. Z. Bielecki
ul. Staszica 22, 82 – 500 Kwidzyn
IX
---
---
Infocomp Sp. z o. o.
ul. Szosa Chełmińska 191, 87 - 100 Toruń
IX
---
---
 
Wykonawca (nazwa, siedziba)
Nr części
Punkty w kryterium Cena oferty
Punkty w kryterium Termin płatności 
Punkty razem
Paweł Owczarzak EUPOL
  ul. Palinkiewicza 3, 63 – 000 Środa Wlk.
X
60
40
100
CORTLAND Sp. z o. o.
ul Zgoda 38, 60 - 122 Poznań
X
59,35
40
99,35
13 P Sp. z o. o.
ul. Międzyleska 2-4, 50 – 514 Wrocław
X
51,90
40
91,90
PHU „BMS” Sp. j. Z. Bielecki
ul. Staszica 22, 82 – 500 Kwidzyn
X
50,16
40
90,16
ZOLTAR Marcin Furmański
Silno, ul. Leśna 26, 87 – 125 Osiek n/Wisłą
X
54,50
40
94,50
BAWRO Barbara Wiśniewska
ul Maczka 2/9, 56 – 400 Oleśnica
XI
58,50
40
98,50
PHU „BMS” Sp. j. Z. Bielecki
ul. Staszica 22, 82 – 500 Kwidzyn
XI
60
40
100
Longint – firma informatyczna Paweł Pelc
ul. Wykładowa 17a, 51 – 520 Wrocław
XII
60
40
100
PHU „BMS” Sp. j. Z. Bielecki
ul. Staszica 22, 82 – 500 Kwidzyn
XII
40
40
80
13 P Sp. z o. o.
ul. Międzyleska 2-4, 50 – 514 Wrocław
XIII
54,65
40
94,65
PHU „BMS” Sp. j. Z. Bielecki
ul. Staszica 22, 82 – 500 Kwidzyn
XIII
50
40
90
MACIOSOFT Maciej Poskrop
ul. Grodziska 23, 96 – 321 Musuły
XIII
60
20
80
13 P Sp. z o. o.
ul. Międzyleska 2-4, 50 – 514 Wrocław
XIV
---
---
---
PHU „BMS” Sp. j. Z. Bielecki
ul. Staszica 22, 82 – 500 Kwidzyn
XIV
---
---
---
13 P Sp. z o. o.
ul. Międzyleska 2-4, 50 – 514 Wrocław
XV
60
40
100
PHU „BMS” Sp. j. Z. Bielecki
ul. Staszica 22, 82 – 500 Kwidzyn
XV
49,70
40
89,70
Paweł Owczarzak EUPOL
  ul. Palinkiewicza 3, 63 – 000 Środa Wlk.
XVI
60
40
100
Rynek 13 Dorota Krzysiek, Jacek Piasecki Sp. j.
ul Gen. J. Bema 2/9, 50 - 265 Wrocław
XVI
59,04
40
99,04
13 P Sp. z o. o.
ul. Międzyleska 2-4, 50 – 514 Wrocław
XVI
56,35
40
96,35
DESICO Sp. z o. o.
ul. Krakowska 29c, 50 -424 Wrocław
XVI
54,89
40
94,89
PHU „BMS” Sp. j. Z. Bielecki
ul. Staszica 22, 82 – 500 Kwidzyn
XVI
53,70
40
93,70
ZOLTAR Marcin Furmański
Silno, ul. Leśna 26, 87 – 125 Osiek n/Wisłą
XVI
58,58
40
98,58
 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert:
Zamawiający wybrał najkorzystniejsze oferty wykonawców wymienionych w tabeli nr 1, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – oferty spełniają w całości wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie zostały odrzucone i są najkorzystniejsze na podstawie zastosowanych kryteriów oceny ofert.
 
Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
 
Dziękujemy za złożenie oferty i udział w postępowaniu.

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2019-05-27 13:03
Załączniki:
Dostawa sprzętu wraz z montażem celem realizacji zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie nauki zawodu oraz dobudowa windy zewnętrznej.
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-27 15:00
Typ zdarzenia: unieważnienie
Oznaczenie: OR.272.1.8.2019
Szczegółowa informacja:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania –

części IX i XIV przedmiotu zamówienia.
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 i art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania – część IX i XIV, na zadanie pn.: Dostawa sprzętu wraz z montażem celem realizacji zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie nauki zawodu oraz dobudowa windy zewnętrznej.
 
Zamawiający unieważnił postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) p.z.p., a podstawą faktyczną unieważnienia było - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu dla części IX przedmiotu zamówienia. 
 
Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) p.z.p. – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający działając w ramach samokontroli, unieważnia postępowanie, gdyż dostrzegł błąd w zapisach formularza ofertowego – część 2 załącznika specyfikacji, zamawiający błędnie wskazał ilość 12, winno być 1. Zdaniem zamawiającego kalkulacja ceny oferty przez wykonawców opierała się na nieprawidłowej ilości, która była znacznie zawyżona przez błąd zamawiającego, w  związku z powyższym zamawiający unieważnia postepowanie dla części XIV przedmiotu zamówienia.
 
Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu zgodnie z art. 180 ust. 4 i 5 p.z.p. Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu zgodnie z art. 180 ust. 5 p.z.p.
 

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2019-05-27 13:05
Załączniki:
[drukuj]