Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«wrzesień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

OR.272.1.9.2019 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Dostawa sprzętu wraz z montażem celem realizacji zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie nauki zawodu oraz dobudowa windy zewnętrznej
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-05 14:55
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2019-06-05
Data końca składania ofert: piątek 2019-06-14 godz. 10:00
Oznaczenie: OR.272.1.9.2019
Szczegółowa informacja:
Ogłoszenie nr 557142-N-2019 z dnia 2019-06-05 r.
 
Zarząd Powiatu Toruńskiego: Dostawa sprzętu wraz z montażem celem realizacji zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie nauki zawodu oraz dobudowa windy zewnętrznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014- 2020, Osi priorytetowej 6. Solidne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie

 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie

 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie

 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Toruńskiego, krajowy numer identyfikacyjny 87112181000000, ul. Towarowa  4-6 , 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 662 88 88, e-mail przetargi@powiattorunski.pl, faks 56 662 88 89.
Adres strony internetowej (URL): http://www.powiattorunski.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
ul. Towarowa 4-6, 87 - 100 Toruń, pokój nr 100, I piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu wraz z montażem celem realizacji zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie nauki zawodu oraz dobudowa windy zewnętrznej
Numer referencyjny: OR.272.1.9.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia - dostawa sprzętu wraz z montażem celem realizacji zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie nauki zawodu oraz dobudowa windy zewnętrznej. Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna) zawiera załącznik nr 5. Wszystkie wymienione w przedmiocie zamówienia sprzęty muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności z polskimi normami i atesty higieniczne. Zamówienie udzielane w 2 częściach: część I – Sprzęt komputerowy część II – Program komputerowy – program do prowadzenia salonów kosmetycznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części, na jedną bądź kilka części.

II.5) Główny kod CPV: 30213000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39162100-6
48900000-7
30230000-0
48931000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-07-10

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 2. Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu, stanowiący załącznik nr 1a do niniejszej specyfikacji. 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący załącznik nr 1b do niniejszej specyfikacji. 4. opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna), stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji 5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale IV specyfikacji powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 4. 6. Pełnomocnictwa – jeżeli oferta nie jest podpisana przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
termin płatności
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), w takim przypadku wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT). 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 3. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
Część nr:
1
Nazwa:
część I – Sprzęt komputerowy

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część I – Sprzęt komputerowy. Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna) zawiera załącznik nr 5. Wszystkie wymienione w przedmiocie zamówienia sprzęty muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności z polskimi normami i atesty higieniczne
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213000-5, 30230000-0, 39162100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
termin płatności
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr:
2
Nazwa:
część II – Program komputerowy – program do prowadzenia salonów kosmetycznych

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część II – Program komputerowy – program do prowadzenia salonów kosmetycznych. Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna) zawiera załącznik nr 5. Wszystkie wymienione w przedmiocie zamówienia sprzęty muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności z polskimi normami i atesty higieniczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48931000-3, 48900000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
termin płatności
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2019-06-05 14:54
Załączniki:
Wyjaśnienie treści specyfikacji
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-07 14:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: OR.272.1.9.2019
Szczegółowa informacja:
Wyjaśnienie treści SIWZ

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. Zm.) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Pytania:
1.     Załącznik nr 5 - Część I - Stacja robocza 13szt Czy Zamawiający zgodzi się w Lp. 8 Karta dźwiękowa na usunięcie zapisu "wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera" lub dopuści zewnętrzne głośniki (np. w systemie 2.0) zasilane np. przez port USB. Według naszej najlepszej wiedzy nie istnienie konfiguracja komputera, która by spełniała wymagania dot. obudowy oraz ww. głośnika wewnętrznego.
 
2.    Załącznik nr 5 - Część I - Stacja robocza 13szt Czy Zamawiający zgodzi się w Lp. 12 "Mysz" na zmianę parametru "mysz laserowa" na "mysz optyczna". Według naszej najlepszej wiedzy nie istnienie model myszy laserowej spełniającej wszystkie wymagane parametry. W razie braku Zgody na zmianę proszę podać przynajmniej 2 modele myszy spełniającej wszystkie wymagania (zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych).
 
3.    Zgodnie z treścią załącznika nr 5 do  SIWZ  Zamawiający nie wymaga zainstalowania w jednostkach centralnych systemu operacyjnego. W związku z powyższym prosimy o informację jaki system operacyjny będzie obsługiwał dostarczoną platformę sprzętową?
 
4.    Załącznik nr 5 - Część I - III Notebook Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga bądź nie wymaga systemu operacyjnego w laptopie?
 
5.    Załącznik nr 5 - Część I - III Notebook  Proszę o zmianę parametru "Pamięć RAM - możliwość rozbudowy do min 32 GB" na "możliwość rozbudowy do 16GB". Specyfikacja wskazuje na jeden model laptopa jednego producenta. W szczegółowej specyfikacji (https://psref.lenovo.com/Product/Lenovo_Laptops/Lenovo_Legion_Y530_15) producenta jest wskazana maksymalna pojemność pamięci 16GB. Zmiana parametru pozwoli przedstawić ofertę niepodlegającą odrzuceniu.
 
6.    Załącznik nr 5 - Część I - V Zestaw projektor, uchwyt do projektora, ekran projekcyjny – Projektor. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę parametru projektora: "żywotność lampy: min. 3500h (tryb normalny), 6000h (tryb ekonomiczny)" na "min. 3000h (tryb normalny), 5000h (tryb ekonomiczny) ORAZ usunięcie parametru "wejścia/wyjścia: USB 2.0 - 1szt". Wedle naszej wiedzy nie ma na rynku projektora spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego, dodatkowo różnice w specyfikacjach sklepów a producentów sprzętu wprowadzają w błąd Zamawiającego oraz Wykonawców, co nie pozwala dobrać odpowiedniego sprzętu. W przypadku braku zgody na zmiany proszę podać przynajmniej 2 modele projektora dostępnego w sprzedaży spełniającego specyfikację w całości (zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych).
 
7.    Załącznik nr 5 - Część I - V Zestaw projektor, uchwyt do projektora, ekran projekcyjny – uchwyt do projektora . Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie wymogu "możliwość obrotu: regulacja w płaszczyźnie poziomej 360 stopni" ORAZ na zmianę parametru "odległość od punktu mocowania: 80-127 cm" na "odległość od punktu mocowania: 70-100". Według naszego doświadczenia projektor mocowany do sufitu nie potrzebuje obrotu 360 stopni w płaszczyźnie poziomej (jest mocowany i ustawiany na stałe wg. przymocowanego ekranu projekcyjnego) a odległość od punktu mocowania do 100cm jest w zupełności wystarczająca. W przypadku braku zgody na zmiany proszę podać przynajmniej 2 modele uchwytu dostępnego w sprzedaży spełniającego specyfikację w całości (zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych).

Odpowiedzi:
1.    Zamawiający zgadza się na usunięcie zapisu „wewnętrzny głośnik 2w w obudowie komputera”
2.    Zamawiający zgadza się na zmianę parametru z „mysz laserowa na mysz optyczna”
3.    Jednostki centralne będą współpracowały z systemem operacyjnym Windows 10.
4.    Zamawiający nie wymaga systemów operacyjnych w laptopach.
5.    Zamawiający zgadza się na zmianę parametru Pamięć RAM - możliwość rozbudowy do min 32 GB" na "możliwość rozbudowy do 16GB"
6.    Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Produkty spełniające wymagania specyfikacji to np. BenQ MH733 oraz Optoma HD39Darbee.
7.    Zamawiający zgadza się na usunięcie zapisu "możliwość obrotu: regulacja w płaszczyźnie poziomej 360 stopni" ORAZ na zmianę parametru "odległość od punktu mocowania: 80-127 cm" na "odległość od punktu mocowania: 70-100".
 

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Przemysław Chmielewski
  data dodania: 2019-06-07 13:50
Załączniki:
Dostawa sprzętu wraz z montażem celem realizacji zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie nauki zawodu oraz dobudowa windy zewnętrznej
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-10 10:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: OR.272.1.9.2019
Szczegółowa informacja:
Wyjaśnienie treści SIWZ
            Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Pytania:
Część I
I. Stacja Robocza – 13 szt.
III. Notebook – 24 szt.
 1. Opisując nie zawarto opisu systemu operacyjnego Czy Zamawiający wymaga, aby Komputery i laptopy, dostarczone były bez systemu operacyjnego ?
 2. Zamawiający wskazał na dostawę wraz z montażem, czy Zamawiający wymaga zatem by na dostarczonych komputerach i laptopach bez systemu, zainstalować posiadane licencje na systemy operacyjne przez Zamawiającego ? Jeżeli tak, proszę o opisanie jakie to systemy operacyjne.
Odpowiedzi:
 1. Zamawiający nie wymaga w systemu operacyjnego zarówno dla jednostek centralnych, jak i laptopów.
 2. Zamawiający nie wymaga od wykonawcy instalacji systemów operacyjnych.

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2019-06-10 09:02
Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-14 11:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: OR.272.1.9.2019
Szczegółowa informacja:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
            Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.) informuje się, że w dniu 14 06 2019 r., o godz. 10:15, po otwarciu ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa sprzętu wraz z montażem celem realizacji zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie nauki zawodu oraz dobudowa windy zewnętrznej podano do wiadomości następujące informacje dotyczące otwartych ofert i kwot, które zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
 

Wykonawca (nazwa, siedziba)
 
Nr części
Cena oferty
Termin płatności
Kwota zamiaru
Web – Profit Maciej Kuźlik
ul. Spokojna 18
41 – 940 Piekary Śląskie  
I
158 178
30
165 163,98 zł
CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o. o.
ul. Wolność 8 lok. 4
26 – 600 Radom
I
127 808,94
30
TEST – SYSTEM S. c.
ul. Młyńska 11
66 – 400 Gorzów Wlkp.
I
147 232
30
Wilanka Sp. z o. o.
ul. Lindleya 16
02 – 0143 Warszawa
I
133 354,32
30
 
Przedstawione po otwarciu ofert informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania.

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2019-06-14 10:41
Załączniki:
Dostawa sprzętu wraz z montażem celem realizacji zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie nauki zawodu oraz dobudowa windy zewnętrznej
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-18 13:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: OR.272.1.9.2019
Szczegółowa informacja:
Zawiadomienie o wyborze oferty
Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2018, poz. 1986 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ww. zadanie za najkorzystniejszą została uznana oferta wykonawców:
 
Web – Profit Maciej Kuźlik Z Piekar Śląskich
 
Zestawienie ofert, punktacja:
 

Wykonawca (nazwa, siedziba)
 
Nr części
Punkty w kryterium Cena oferty
Punkty w kryterium Termin płatności
Razem punktacja
Web – Profit Maciej Kuźlik
ul. Spokojna 18
41 – 940 Piekary Śląskie  
I
60
40
100
CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o. o.
ul. Wolność 8 lok. 4
26 – 600 Radom
I
---
---
---
TEST – SYSTEM S. c.
ul. Młyńska 11
66 – 400 Gorzów Wlkp.
I
---
---
---
Wilanka Sp. z o. o.
ul. Lindleya 16
02 – 0143 Warszawa
I
---
---
---
 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert:
Zamawiający wybrał najkorzystniejsza ofertę wykonawcy Web – Profit Maciej Kuźlik, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – oferta spełnia w całości wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie została odrzucona i jest najkorzystniejsza na podstawie zastosowanych kryteriów oceny ofert.
 
Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
 
Dziękujemy za złożenie oferty i udział w postępowaniu.

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2019-06-18 12:10
Załączniki:
Dostawa sprzętu wraz z montażem celem realizacji zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie nauki zawodu oraz dobudowa windy zewnętrznej.
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-18 14:00
Typ zdarzenia: unieważnienie częściowe
Oznaczenie: OR.272.1.9.2019
Szczegółowa informacja:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania –
części II przedmiotu zamówienia.
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 i art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania – część II, na zadanie pn.: Dostawa sprzętu wraz z montażem celem realizacji zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie nauki zawodu oraz dobudowa windy zewnętrznej.
 
Zamawiający unieważnił postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) p.z.p., a podstawą faktyczną unieważnienia było - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu dla części II przedmiotu zamówienia. 

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2019-06-18 12:12
Dostawa sprzętu wraz z montażem celem realizacji zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie nauki zawodu oraz dobudowa windy zewnętrznej
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-04 12:00
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (zawarcie umowy)
Oznaczenie: OR.272.1.9.2019
Szczegółowa informacja:
Ogłoszenie nr 510136216-N-2019 z dnia 04-07-2019 r.
Zarząd Powiatu Toruńskiego: Dostawa sprzętu wraz z montażem celem realizacji zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie nauki zawodu oraz dobudowa windy zewnętrznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014- 2020, Osi priorytetowej 6. Solidne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 557142-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Powiatu Toruńskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 87112181000000, ul. Towarowa  4-6, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 662 88 88, e-mail przetargi@powiattorunski.pl, faks 56 662 88 89.
Adres strony internetowej (url): http://www.powiattorunski.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://www.powiattorunski.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu wraz z montażem celem realizacji zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie nauki zawodu oraz dobudowa windy zewnętrznej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OR.272.1.9.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia - dostawa sprzętu wraz z montażem celem realizacji zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie nauki zawodu oraz dobudowa windy zewnętrznej. Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna) zawiera załącznik nr 5. Wszystkie wymienione w przedmiocie zamówienia sprzęty muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności z polskimi normami i atesty higieniczne. Zamówienie udzielane w 2 częściach: część I – Sprzęt komputerowy część II – Program komputerowy – program do prowadzenia salonów kosmetycznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części, na jedną bądź kilka części
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30213000-5
Dodatkowe kody CPV: 39162100-6, 48900000-7, 30230000-0, 48931000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Część nr 1
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 140628.78
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Maciej Kuźlik WEB - PROFIT
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Spokojna 18
Kod pocztowy: 41-940
Miejscowość: Piekary Śląskie
Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 141771
Oferta z najniższą ceną/kosztem 127808.94
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 147232
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Część nr 2
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) p.z.p., a podstawą faktyczną unieważnienia było - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu dla części II przedmiotu zamówienia.
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2019-07-04 11:46
[drukuj]