Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiącwrzesień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Dostawa lekkiego oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-06 13:10
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2019-11-06
Data końca składania ofert: poniedziałek 2019-11-18 godz. 10:00
Szczegółowa informacja:
Zarząd Powiatu Toruńskiego: Dostawa lekkiego oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Toruńskiego, krajowy numer identyfikacyjny 87112181000000, ul. Towarowa  4-6 , 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 662 88 88, e-mail przetargi@powiattorunski.pl, faks 56 662 88 89.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
W niniejszym postępowaniu Zamawiający działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz powiatowych jednostek organizacyjnych (art. 16 ust. 1 ustawy): 1) Dom Pomocy Społecznej w Pigży 2) Dom Pomocy Społecznej w Browinie 3) Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach 4) Środowiskowy Dom Samopomocy Osiek n/Wisłą 5) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego w imieniu pozostałych podmiotów.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, na poniższy adres
Adres:
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, pokój nr 100, I piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa lekkiego oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego
Numer referencyjny: OR.272.1.13.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres rzeczowy obejmuje dostawy lekkiego oleju opałowego L-1 spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 do obiektów powiatowych jednostek organizacyjnych, bezpośrednio do zbiorników w kotłowniach: 1) Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87 – 162 Lubicz 2) Domu Pomocy Społecznej w Browinie, Browina, 87 – 140 Chełmża, 3) Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach, Dobrzejewice, 87 – 126 Obrowo, 4) Środowiskowy Dom Samopomocy Osiek n/Wisłą ul. Spacerowa 17, 87 – 125 Osiek n/Wisłą 5) Domu Pomocy Społecznej w Pigży, ul. Szkolna 8, Pigża, 87 – 152 Łubianka, realizacja dostaw oleju opałowego będzie się odbywała sukcesywnie do wskazanych powyżej obiektów po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania przez uprawnionych pracowników. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego w ilości do 153 500 litrów przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Przedstawiona ilość jest wielkością szacowaną na podstawie zużycia z lat ubiegłych. Ilość ta może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy, z tego tytułu wykonawcy nie przysługuje żadne prawo roszczeniowe. Ostateczna ilość będzie wynikała z faktycznych potrzeb zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.

II.5) Główny kod CPV: 09135100-5
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2021-01-05

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Kujawsko – Dobrzyński Bank Spółdzielczy Nr rachunku: 22 9550 0003 2024 0201 1255 0004 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w kancelarii pok. 100, I piętro, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia informacji: 2019-11-06
 • zdarzenie opublikował: Natalia Żochowska
  data dodania: 2019-11-06 13:07
 • zmodyfikował: Natalia Żochowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-27 13:31
Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-18 13:00
Typ zdarzenia: informacja
Szczegółowa informacja:

Numer sprawy OR.272.1.13.2018

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje się, że w dniu 18 11 2019 r., o godz. 10:15, po otwarciu ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa lekkiego oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego podano do wiadomości następujące informacje dotyczące otwartych ofert:

Nr oferty  Wykonawca (nazwa, siedziba)  Cena oferty Termin dostawy
1.

PETROPOL Sp. z o. o.

Podole 55b, 87 – 720 Ciechocinek

460.346,500 zł  1 dzień
2.

OLKOP Hurtownia Olejów i Paliw Gabriel Kropkowski

Frydrychowo 54, 87 – 410 Kowalewo Pomorskie

462.035,00 zł 1 dzień

Ponadto zamawiający przed otwarciem ofert poinformował obecnych na otwarciu ofert, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 498.445,200 zł

Termin wykonania zamówienia i warunki płatności zgodne z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przedstawione po otwarciu ofert informacje zostały odnotowane w protokole postępowania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia informacji: 2019-11-18
 • zdarzenie opublikował: Natalia Żochowska
  data dodania: 2019-11-18 12:25
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF)197.16kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
   data wytworzenia informacji: 2019-11-18
  • załącznik opublikował: Natalia Żochowska
   data dodania: 2019-11-18 12:29
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-25 13:10
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

Toruń, dnia 25.11.2019 r.

Zarząd Powiatu Toruńskiego
ul. Towarowa 4-6, Toruń
znak sprawy: OR.272.1.13.2019

 

Informacja o wyborze oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej w skrócie „p. z. p.”, zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego za najkorzystniejszą została uznana oferta wykonawcy:

PETROPOL Sp. z o. o.

Zestawienie ofert, punktacja:

Lp.

Nazwa (firma)

albo imię i nazwisko wykonawcy
Siedziba, adres
lub miejsce zamieszkania

Punkty w kryterium

cena

Punkty w kryterium

Termin dostawy

Punkty

razem
1. PETROPOL Sp. z o. o. Podole 55b, 87 – 720 Ciechocinek

60

40 100
2. OLKOP Hurtownia Olejów i Paliw Gabriel Kropkowski

Frydrychowo 54, 87 – 410 Kowalewo Pomorskie

59,79 40 99,79

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wykonawca PETROPOL Sp. z o. o., który złożył ofertę, nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca ten złożył ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a lub b oraz zgodnie z art. 91 ust. 1 p. z. p.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Dziękujemy za złożenie oferty i udział w postępowaniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia informacji: 2019-11-25
 • zdarzenie opublikował: Natalia Żochowska
  data dodania: 2019-11-25 13:10
Załączniki:
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
data opublikowania zdarzenia: 2019-12-27 13:25
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (zawarcie umowy)
Szczegółowa informacja:
Zarząd Powiatu Toruńskiego: Dostawa lekkiego oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 619171-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Informacje dodatkowe:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający (Zarząd Powiatu Toruńskiego - informacje w sekcji I.1) działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz wyżej wymienionych powiatowych jednostek organizacyjnych (art. 16 ust. 1). - Dom Pomocy Społecznej w Pigży, Pigża, ul.Szkolna 8 87-152 Łubianka, Dyrektor Beata Szczupłowska, tel.: 56/6740800 e-mail: dps.pigza@powiattorunski.pl - Dom Pomocy Społecznej w Browinie, Browina 57, 87-140 Chełmża, Dyrektor Małgorzata Woźniak-Margol, tel. (+48 56) 6757111, e-mail: browina@home.pl - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach, Dobrzejewice 62 87-123 Dobrzejewice, Dyrektor Mieczysław Kasprowicz, Telefon: (056) 678-64-12 (056) 678-64-14, Dobrzejewice 62 87-123 Dobrzejewice Telefon: (056) 678-64-12, (056) 678-64-14Dobrzejewice 62 87-123 Dobrzejewice Telefon: (056) 678-64-12, Dobrzejewice 62 87-123 Dobrzejewice Telefon: (056) 678-64-12, dobrzejewice@powiattorunski.pl - Środowiskowy Dom Samopomocy Osiek n/Wisłą, Osiek 185C 98-405 Osiek, Dyrektor Mieczysław Kasprowicz, tel./fax. 062 78 43 222, sdsosiek@interia.pl - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128 87-162 Lubicz, Dyrektor Zbigniew Piotrowski, 56 678-41-18, szkola@zsgronowo.edu.pl
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Powiatu Toruńskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 87112181000000, ul. Towarowa  4-6, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 662 88 88, e-mail przetargi@powiattorunski.pl, faks 56 662 88 89.
Adres strony internetowej (url): https://www.powiattorunski.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa lekkiego oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OR.272.1.13.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres rzeczowy obejmuje dostawy lekkiego oleju opałowego L-1 spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 do obiektów powiatowych jednostek organizacyjnych, bezpośrednio do zbiorników w kotłowniach: 1) Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87 – 162 Lubicz 2) Domu Pomocy Społecznej w Browinie, Browina, 87 – 140 Chełmża, 3) Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach, Dobrzejewice, 87 – 126 Obrowo, 4) Środowiskowy Dom Samopomocy Osiek n/Wisłą ul. Spacerowa 17, 87 – 125 Osiek n/Wisłą 5) Domu Pomocy Społecznej w Pigży, ul. Szkolna 8, Pigża, 87 – 152 Łubianka, realizacja dostaw oleju opałowego będzie się odbywała sukcesywnie do wskazanych powyżej obiektów po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania przez uprawnionych pracowników. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego w ilości do 153 500 litrów przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Przedstawiona ilość jest wielkością szacowaną na podstawie zużycia z lat ubiegłych. Ilość ta może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy, z tego tytułu wykonawcy nie przysługuje żadne prawo roszczeniowe. Ostateczna ilość będzie wynikała z faktycznych potrzeb zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09135100-5
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 405240
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa Wykonawcy: Petropol Sp. z o.o.,
Adres pocztowy: Podole 55B,
Kod pocztowy: 87-720
Miejscowość: Ciechocinek,
Województwo: kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak.
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie.
Wykonawca pochodzi z innego państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej: nie.
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 460346.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 460346.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 462035
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia informacji: 2019-12-27
 • zdarzenie opublikował: Natalia Żochowska
  data dodania: 2019-12-27 13:10
[drukuj]