Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«wrzesień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

przetarg nieograniczony

Aktualny okres składania ofert: od piątek 2020-01-24 do wtorek 2020-02-11 godz. 10:00 poniedziałek 2020-02-17 godz. 10:00
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Budowa filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobrzejewicach
data opublikowania zdarzenia: 2020-01-24
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2020-01-24
Data końca składania ofert: wtorek 2020-02-11 godz. 10:00
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie nr 505968-N-2020 z dnia 2020-01-24 r.

Zarząd Powiatu Toruńskiego: Budowa filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobrzejewicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Toruńskiego, krajowy numer identyfikacyjny 87112181000000, ul. Towarowa  4-6 , 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 662 88 88, e-mail przetargi@powiattorunski.pl, faks 56 662 88 89.
Adres strony internetowej (URL): https://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, na poniższy adres
Adres:
Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobrzejewicach
Numer referencyjny: OR.272.1.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Projektowany budynek jest filią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży, która jako publiczna placówka oświatowa zapewnia profesjonalną pomoc psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów i lekarza. W Poradni przeprowadzane są konsultacje w zakresie diagnozy, terapii, profilaktyki, poradnictwa dla rodziców, dzieci i młodzieży. Do zakresu robót wchodzą: - roboty ogólnobudowlane w zakresie budowy obiektów związanych ze szkolnictwem - roboty wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej - przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne - roboty elektryczne - przyłącze elektryczne - zagospodarowanie terenu wokół budynku, w tym wycięcie drzew. - wyposażenie pomieszczeń w urządzenia i meble zgodnie z projektem. Użyte nazwy własne stanowią pewien odpowiednik standardu lub doboru urządzeń, materiałów - można zastosować równoważne parametry. Jeżeli w dokumentacji projektowej, w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znajdują się nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe lub pochodzenie materiałów, produktów, urządzeń, to uznać należy, że świadczą one o jakości materiałów, produktów, urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów i urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne materiały/produkty/urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami/produktami/urządzeniami równoważnymi. Za materiały/produkty/urządzenia równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, technologiczne, jakościowe i funkcjonalne niż te, które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych materiałów/produktów/urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, nazwę oferowanego produktu oraz jego parametry potwierdzone załączonymi dokumentami np. aprobatę techniczną, kartę katalogową producenta zawierająca parametry techniczne ujęte w dokumentacji projektowej, certyfikaty, atesty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 8 SIWZ i dokumentacji projektowej.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45310000-3
45330000-9
45331100-7
45321000-3
45331210-1
45331000-6
45112100-6
45231300-8
45255600-5
45214200-2
39100000-3
39130000-2
39141000-2
37440000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2020-10-30

II.9) Informacje dodatkowe: KLAUZULA INFORMACYJNA Niniejszym realizujemy obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż: Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystane Twoje dane osobowe jest, Starosta Toruński z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń (dalej „My”, „Zamawiający”). Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres podany wyżej, e-mailowo starostwo@powiattorunski.pl telefonicznie 56/ 662 88 88. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: iod@powiattorunski.pl adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń Skąd mamy Twoje dane? Otrzymaliśmy je od Ciebie, z treści kierowanych do nas pytań o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także z Twojej oferty. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Zamawiającego? Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej z Tobą, w tym do kontaktowania się z Tobą w celu realizacji umowy, jak również w celu archiwizacyjnym. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą: - nazwę (firmę) – imię i nazwisko w przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną, adres wykonawcy, adres email, imię i nazwisko osoby wyznaczonej przez Ciebie do kontaktu. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy. Jeśli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych danych np. względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jakie masz uprawnienia wobec Zamawiającego w zakresie przetwarzania danych? Gwarantujemy Tobie prawo dostępu do Twoich danych i ich sprostowania, wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Z uprawnień tych możesz skorzystać w odniesieniu do żądania sprostowania danych - zauważysz że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne, lub zostaniesz wezwany przez Zamawiającego do ich sprostowania. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Zamawiającego Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Komu udostępniamy Twoje dany osobowe? Twoje dane osobowe udostępniamy dostawcom: systemu elektronicznego obiegu dokumentów, poczty elektronicznej, usług IT oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniając usługi płatnicze. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym, każdemu kto skorzysta z prawa dostępu do informacji publicznej, a także na wystąpienie o udostępnienie protokołu wraz z załącznikami zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, archiwizacyjnych – maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. Czy przekazujemy Twoje dane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa? Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: – w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonawca wykonał roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), o wartości co najmniej 600 000 złotych - osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia muszą posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, określone przepisami prawa budowlanego, w specjalności: a) konstrukcyjno – budowlanej – kierownik robót budowlanych bez ograniczeń, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – kierownik robót, c)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – kierownik robót, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t. j. Dz. U. 2019, poz. 831) lub inne odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależeć do właściwej Izby samorządu zawodowego. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia poszczególnych funkcji, o ile osoby spełniają warunki określone dla każdej z tych funkcji. Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1186 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2018, poz. 2272 ze zm.); w przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład zespołu, które nie znają języka polskiego, wykonawca powinien zapewnić tłumacza. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - dokument potwierdzający, że wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu budynku w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, o wartości co najmniej 600 000 złotych (referencje).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności cenę oferty oraz wykaz dotyczący podwykonawstwa, oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załącznik nr 1A i 1B do SIWZ), w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w kancelarii pok. 100, I piętro, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019, poz. 310 ze zm.). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Kujawsko – Dobrzyński Bank Spółdzielczy Nr rachunku: 22 9550 0003 2024 0201 1255 0004 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w kancelarii pok. 100, I piętro, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy: 1) jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i w szczególności dotyczyć będzie: a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej, b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, c) możliwości powierzenia podwykonawcy wykonania części robót, których zakres nie został wskazany w ofercie przez wykonawcę jako przeznaczony do wykonania przez podwykonawców; d) innych niewymienionych zmian korzystnych dla Zamawiającego, 2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą: a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, o czas działania siły wyższej oraz potrzebny od usunięcia skutków tego działania, b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy - wydłużenie o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonanie zamówienia c) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, d) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, e) konieczności zmiany zakresu robót i finansowania, f) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, g) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową, h) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), i) wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów, j) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt 2 lit. c) do j) – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, lub o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań. 3) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy ze wskazanym podwykonawcą w trybie zapisów § 7, która w szczególności dotyczyć będzie uwarunkowania dokonania odbioru końcowego i podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego i zapłaceniem przez Wykonawcę (i udokumentowaniem powyższego na podstawie stosownego oświadczenia przekazanego zamawiającemu) całości wynagrodzenia należnego podwykonawcy, 4) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy, z przyczyn niezależnych od obu stron. 5) Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawi: - projekt zamienny zawierający opis proponowanej zmiany wraz z informacją o konieczności zmiany pozwolenia na budowę, - przedmiar i niezbędne rysunki. 5. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi: - opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania, - uzasadnienie zmiany, - obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia informacji: 2020-01-24
 • zdarzenie opublikował: Natalia Żochowska
  data dodania: 2020-01-24 13:15
Załączniki:
Wyjaśnienie treści SIWZ - odpowiedzi na pytania wykonawcy
data opublikowania zdarzenia: 2020-02-03 17:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Szczegółowa informacja:

Toruń, dnia 3.02.2020 r.

Zamawiający: Zarząd Powiatu Toruńskiego
z siedzibą: Starostwo Powiatowe w Toruniu
ul. Towarowa 4-6 87 - 100 Toruń
Znak: OR.272.1.2.2020

 

Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn.

Budowa filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobrzejewicach

 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zapytanie Wykonawcy:

Pytanie 1

Zamawiający stawia wymagania co do zdolności technicznej lub zawodowej:

… 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o  ile wynika to z odrębnych przepisów-zamawiający nie precyzuje warunku

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej–zamawiający nie precyzuje warunku,

c) zdolności technicznej lub zawodowej - zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

– w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest  krótszy – w   tym   okresie, wykonawca  wykonał roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub  remoncie budynku  w  rozumieniu  ustawy  Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), o wartości co najmniej 600 000 złotych…”

Wykonawca wykonał w okresie 5 lat inwestycję własną – budynek wielorodzinny z usługami o wartości 5 000 000 PLN brutto. Czy w tym przypadku Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia wymagania określone w SIWZ pkt. 4.2 c.

W tym przypadku jakie dokumenty Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu, aby uznał wymóg za spełniony.

Pytanie 2

Proszę o informację, jaka jest obowiązująca stawka VAT dla przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad 1.

Zamawiający nie uzna spełnienia wymaganego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej określonego jako „wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest  krótszy – w   tym   okresie, robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub  remoncie budynku  w  rozumieniu  ustawy  Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), o wartości co najmniej 600 000 złotych” w przypadku wykonania „inwestycji własnej” tj. wykonanej  własnymi siłami dla swoich potrzeb (na swoim majątku).

Zamawiający stoi na stanowisku, iż obowiązujące rozwiązania prawne nie pozwalają na to, aby wykonawca składający ofertę mógł przedstawić w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, roboty budowlane wykonane przez siebie na własną rzecz jako roboty potwierdzające nabycie doświadczenia niezbędnego do należytego wykonania zamówienia.

Zamawiający jako podmiot dysponujący środkami publicznymi ma prawo i zarazem obowiązek, w prowadzonym postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, w taki sposób ustalić warunki udziału, aby efektem procedury było wyłonienie wykonawcy, który będzie w stanie wykonać zamówienie publiczne w sposób należyty. Zgodnie z art. 22d ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) - dalej p.z.p., oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający może postawić minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

W konkretnym postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1a p.z.p., zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Środkami dowodowymi odnoszącymi się do warunku dotyczącego doświadczenia zawodowego wykonawcy są dokumenty określone w § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) - dalej r.w.s.r.d. Cytowany przepis stanowi, że w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności zawodowej zamawiający może żądać wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

Przedstawione powyżej rozwiązania prawne nie pozwalają na to, aby wykonawca mógł przedstawić roboty budowlane wykonane przez siebie na własną rzecz jako roboty potwierdzające nabycie doświadczenia niezbędnego do należytego wykonania zamówienia.

Ad 2

Obowiązująca stawka VAT dla przedmiotowej inwestycji wynosi 23%.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia informacji: 2020-02-03
 • zdarzenie opublikował: Natalia Żochowska
  data dodania: 2020-02-03 16:08
Wyjaśnienie treści SIWZ - odpowiedzi na pytania wykonawcy
data opublikowania zdarzenia: 2020-02-06 09:45
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Szczegółowa informacja:
Toruń, dnia 5.02.2020 r.

Zamawiający: Zarząd Powiatu Toruńskiego
z siedzibą: Starostwo Powiatowe w Toruniu
ul. Towarowa 4-6 87 - 100 Toruń
Znak: OR.272.1.2.2020
 
 
Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn.
 
Budowa filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobrzejewicach
 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia sporządzonej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 
 
Zapytanie Wykonawcy:
 
MEBLE I URZĄDZENIA
5.3.1 POMIESZCZENIE SOCJALNE
 • Szafa ubraniowa 60x58x210 - 1 szt. - Z jakiego materiału ma być wykonana?
 • Szafka kuchenna dolna stojąca 60x58x85, pod umywalkę, z drzwiami jednoskrzydłowymi,rozwieranymi - 1 szt.- Z jakiego materiału ma być wykonana?
 • Szafka kuchenna dolna stojąca 45x58x85, z 4 szufladami - 1 szt.- Z jakiego materiału ma być wykonana?
 • Szafka kuchenna dolna stojąca 80x58x85, pod zlewozmywak, z drzwiami dwuskrzydłowymi, rozwieranymi - 1 szt.- Z jakiego materiału ma być wykonana?
 • Szafka kuchenna górna wisząca 90x35x70, z drzwiami dwuskrzydłowymi, rozwieranymi, z jedną półką - 2 szt.- Z jakiego materiału ma być wykonana?
 • Stół 120x60 - 1 szt.- Z jakiego materiału ma być wykonany?
 • Krzesła - 4 szt.- Z jakiego materiału mają być wykonane?
 • Kuchenka mikrofalowa - 1 szt.- Jakie ma mieć parametry?
 
5.3.3 SEKRETARIAT
 
 • Biurko z ladą o wym. 120x70x115 laminowanych - 1 szt.- Z jakiego materiału ma być wykonane?
 • Krzesło biurowe, obrotowe - 1 szt.- Jakie ma mieć obicie? (skóra ekologiczna, welur itd.)
 • Szafy na dokumentację 90x35x120, zamykane - 3 szt. Z jakiego materiału mają być wykonane?
5.3.4 GABINETY
 
 • Biurko o wym. 140x70x75 - 1 szt.- Z jakiego materiału ma być wykonane?
 • Krzesła - 2 szt.- Z jakiego materiału mają być wykonane? Jakie mają mieć obicie?
 • Stolik - 1 szt.- Z jakiego materiału ma być wykonany? Jakie wymiary ma mieć stolik?
 • Szafa na dokumentację 90x35x120, zamykana - 1 szt.- Z jakiego materiału ma być wykonana?
   
5.3.6 KOMUNIKACJA/POCZEKALNIA
 • Krzesła - 18 szt.- Krzesła mają być wolnostojące czy mocowane do ściany? Jeżeli wolnostojące to jaki standard wykończenia?
 • Stoliki - 3 szt.- Z jakiego materiału mają być wykonane? Jakie wymiary ma mieć stolik?
 • Regał na zabawki - 1 szt. Z jakiego materiału ma być wykonany? Jakie wymiary ma mieć regał?

 

Odpowiedzi Zamawiającego:

5.3.1 POMIESZCZENIE SOCJALNE

 • Szafa ubraniowa 60x58x210 - 1 szt. z płyty laminowanej ( kolor płyty w uzgodnieniu z użytkownikiem)
 • Szafka kuchenna dolna stojąca 60x58x85, pod umywalkę, z drzwiami jednoskrzydłowymi, rozwieranymi - 1 szt.. z płyty laminowanej (kolor płyty w uzgodnieniu z użytkownikiem)
 • Szafka kuchenna dolna stojąca 45x58x85, z 4 szufladami - 1 szt. . z płyty laminowanej (kolor płyty w uzgodnieniu z użytkownikiem)
 • Szafka kuchenna dolna stojąca 80x58x85, pod zlewozmywak, z drzwiami dwuskrzydłowymi, rozwieranymi - 1 szt. z płyty laminowanej (kolor płyty w uzgodnieniu z użytkownikiem)
 • Blat laminowany o grubości 3cm, szerokości 60cm i długości ok. 2,6m - 1 szt.
 • Szafka kuchenna górna wisząca 90x35x70, z drzwiami dwuskrzydłowymi, rozwieranymi, z jedną półką - 2 szt. z płyty laminowanej (kolor płyty w uzgodnieniu z użytkownikiem)
 • Stół 120x60 - 1 szt. .z płyty laminowanej (kolor płyty w uzgodnieniu z użytkownikiem)
 • Krzesła - 4 szt. obite materiałem (kolor w uzgodnieniu z użytkownikiem) szerokość siedziska łącznie z profilem nóżek 53 cz głębokość 42 cm ( model jak w załączniku)
 • Lodówka podblatowa 55x55x80 - 1 szt.
 • Kuchenka mikrofalowa - 1 szt. poj. 30 I ,sterowanie elektroniczne, Funkcje podstawowe: Podgrzewanie, Rozmrażanie, Gotowanie, Kombinowana 1, Gril, Moc min. 800 W

5.3.3 SEKRETARIAT

 • Biurko z ladą o wym. 140x70x 75 wys. z ladą 115 cm - 1 szt. z płyty laminowanej (kolor płyty w uzgodnieniu z użytkownikiem)
 • Krzesło biurowe, obrotowe - 1 szt. obicie siedziska i oparcia z materiału, kółka
 • Szafy na dokumentację 90x35x120, zamykane na klucze - 3 szt. z płyty laminowanej (kolor płyty w uzgodnieniu z użytkownikiem)
 • Krzesła - 1 szt. obite materiałem (kolor w uzgodnieniu z użytkownikiem) szerokość siedziska łącznie z profilem nóżek 53 cz głębokość 42 cm ( model jak w załączniku).
 • Stolik okrągły o średnicy 70 cm wys.75 cm na jednej nodze o talerzowej podstawie

5.3.4 GABINETY

 • Biurko o wym. 120x70x75 - 5 szt. z płyty laminowanej (kolor płyty w uzgodnieniu z użytkownikiem)
 • Krzesło biurowe, obrotowe - 5 szt.. obicie siedziska i oparcia z materiału, kółka
 • Krzesła - 5 szt. obite materiałem (kolor w uzgodnieniu z użytkownikiem) szerokość siedziska łącznie z profilem nóżek 53 cz głębokość 42 cm ( model jak w załączniku)
 • Stoliki kwadratowe - 4 szt. 60x60x75wys. cm z płyty laminowanej (kolor płyty w uzgodnieniu z użytkownikiem)
 • Stolik okrągły na jednej nodze o talerzowej podstawie, wys. 75cm i średnica 90 cm z płyty laminowanej (kolor płyty w uzgodnieniu z użytkownikiem)
 • Stolik prostokątny rozkładany - 1 szt. po rozłożeniu wymiary 200xl00x75cm z płyty laminowanej (kolor płyty w uzgodnieniu z użytkownikiem)
 • Szafa na dokumentację 120x35x120, zamykana na klucz - 5 szt. z płyty laminowanej (kolor płyty w uzgodnieniu z użytkownikiem)
 • Gabinety psychologiczne - 4 fotele +
 • 1 stolik okrągły na jednej nodze o talerzowej podstawie, wys. 60cm i średnica 60 cm z płyty laminowanej (kolor płyty w uzgodnieniu z użytkownikiem)
 • Półki dł 120 cm zamocowane na bolcach szt. 5 z płyty laminowanej (kolor płyty w uzgodnieniu z użytkownikiem) z płyty laminowanej (kolor płyty w uzgodnieniu z użytkownikiem)
 • Półki dł 80 cm zamocowane na bolcach szt. 5 z płyty laminowanej (kolor płyty w uzgodnieniu z użytkownikiem)

5.3.6 KOMUNIKACJA/POCZEKALNIA

 • Krzesła - 18 szt. obite materiałem (kolor w uzgodnieniu z użytkownikiem) szerokość siedziska łącznie z profilem nóżek 53 cz głębokość 42 cm ( model jak w załączniku, kolor w uzgodnieniu z użytkownikiem)
 • Stoliki - 3 szt. okrągłe na jednej nodze o talerzowej podstawie, wys. 60cm i średnica 60 cm
 • Wieszak stojący - 1 szt.
 • Regał na zabawki - 1 szt. bardzo stabilny o wysokości 1 m , szerokości 1 m i głębokości 35 cm , przymocowany do ściany

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Przemysław Chmielewski
  data dodania: 2020-02-06 09:44
Załączniki:
 • Pytania Wykonawcy324.39kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Przemysław Chmielewski
   data dodania: 2020-02-06 09:45
 • Odpowiedzi Zamawiającego241.04kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Przemysław Chmielewski
   data dodania: 2020-02-06 09:45
Pytanie do SIWZ i odpowiedź Zamawiajacego (zmiana treści SIWZ) do zamówienia publicznego pn. Budowa filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobrzejewicach
data opublikowania zdarzenia: 2020-02-06 16:00
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Szczegółowa informacja:

Toruń, dnia 6.02.2020 r.

Zamawiający: Zarząd Powiatu Toruńskiego
z siedzibą: Starostwo Powiatowe w Toruniu
ul. Towarowa 4-6 87 - 100 Toruń
Znak: OR.272.1.2.2020

 

 

Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn.
Budowa filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobrzejewicach

 

 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Zapytanie Wykonawcy:

W związku z nieudostępnieniem przez Zamawiającego przedmiarów, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 18.02.2020 r. z uwagi na dłuższy proces przygotowania takiej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 17.02.2020 r. do godz. 10:00. Pytania od Wykonawców wiązały się z koniecznością doprecyzowania specyfikacji. Podanie nowych informacji dotyczących SIWZ, opublikowanych 6.02.2020 r. może wydłużać czas przygotowania oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia informacji: 2020-02-06
 • zdarzenie opublikował: Paweł Madajski
  data dodania: 2020-02-06 15:26
Załączniki:
 • SIWZ po przedłużeniu terminu składania ofert880.64kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
   data wytworzenia informacji: 2020-02-06
  • załącznik opublikował: Paweł Madajski
   data dodania: 2020-02-06 15:30
Przedłużenie terminu składania ofert
data opublikowania zdarzenia: 2020-02-06 17:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: poniedziałek 2020-02-17 godz. 10:00
Szczegółowa informacja:
Ogłoszenie nr 540022596-N-2020 z dnia 06-02-2020 r.
Toruń:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 505968-N-2020
Data: 24/01/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Powiatu Toruńskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 87112181000000, ul. Towarowa  4-6, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 662 88 88, e-mail przetargi@powiattorunski.pl, faks 56 662 88 89.
Adres strony internetowej (url): https://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-11, godzina: 10:00.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-17, godzina: 10:00.
 
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji:
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 17.02.2020 r. Pytania od Wykonawców wiązały się z koniecznością doprecyzowania specyfikacji. Podanie nowych informacji dotyczących SIWZ, opublikowanych 6.02.2020 r. może wydłużać czas przygotowania oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia informacji: 2020-02-06
 • zdarzenie opublikował: Paweł Madajski
  data dodania: 2020-02-06 15:34
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2020-02-17 12:30
Typ zdarzenia: informacja
Szczegółowa informacja:

Toruń, dnia 17 02 2020 r.

Numer sprawy OR.272.1.2.2020

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. 2019, poz. 1843) informuje się, że w dniu 17.02.2020 r., o godz. 10:15 w: siedzibie zamawiającego - pokój 105, I piętro, ul. Towarowa 4-6, Toruń, miało miejsce otwarcie ofert dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobrzejewicach.

 

1.         Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 250 000,00 zł brutto;

2.         W postępowaniu wpłynęły oferty:

Nr oferty

Wykonawca (nazwa, siedziba)

Cena oferty Okres gwarancji
1.

JAWOR SP. Z o.o. 
Toruń, Bolesława Chrobrego 121 
87-100 Toruń

1 673 000 zł 84 miesiące
2.

Budipol Magdalena Rojek 
Toruń ul. Strzałowa 23 
87-100 Toruń

1 734 958,39 zł 85 miesięcy
3.

P.U. ARBUD Justyna Popielewska
Młyniec Drugi ul. Żwirowa 17
87-162 Młyniec Drugi

1 230 000 zł 85 miesięcy
4.

Bud-Eko R.S. Szymańscy Sp. J. 
Toruń ul. Jana Dekerta 20 
87-100 Toruń

1 050 420 zł 61 miesięcy
5.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUD-POL Mariusz Sulecki
Mariusz Sulecki
Toruń ul. Michała Drzymały 14/10
87-100 Toruń

1 239 000 zł 84 miesiące

Przedstawione po otwarciu ofert informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia informacji: 2020-02-17
 • zdarzenie opublikował: Natalia Żochowska
  data dodania: 2020-02-17 11:29
 • zmodyfikował: Natalia Żochowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-17 11:30
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert211.04kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
   data wytworzenia informacji: 2020-02-17
  • załącznik opublikował: Natalia Żochowska
   data dodania: 2020-02-17 12:31
Informacja o wyborze oferty
data opublikowania zdarzenia: 2020-03-09 13:35
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

Toruń, dnia 9.03.2020 r.

Zarząd Powiatu Toruńskiego
ul. Towarowa 4-6, Toruń
znak sprawy: OR.272.1.2.2020

Informacja o wyborze oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej w skrócie „p. z. p.”, zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa filii Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Dobrzejewicach za najkorzystniejszą została uznana oferta wykonawcy:

Bud-Eko R.S. Szymańscy Sp. J., Toruń ul. Jana Dekerta 20, 87-100 Toruń

Zestawienie ofert, punktacja:

Lp.

Nazwa (firma)

albo imię i nazwisko wykonawcy
Siedziba, adres
lub miejsce zamieszkania

Punkty w kryterium

cena

Punkty w kryterium

Okres gwarancji

Punkty

razem

1.

Bud-Eko R.S. Szymańscy Sp. J.

Toruń, ul. Jana Dekerta 20, 87-100 Toruń

60 20 80
2.

Budipol Magdalena Rojek

Toruń, ul. Strzałowa 23 
87-100 Toruń

36,33 40 76,33
3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUD-POL Mariusz Sulecki

Toruń ul. Michała Drzymały 14/10, 87-100 Toruń

50,87 20 70,87
4. Jawor Sp. z o. o.

Toruń, ul. B. Chrobrego 121,
87 – 100 Toruń 

37,67 20 57,67
5.

P.U. ARBUD Justyna Popielewska

Młyniec Drugi, ul. Żwirowa 17,
87-162 Młyniec Drugi

- - -

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wykonawca  Bud-Eko R.S. Szymańscy Sp. J. , który złożył ofertę, nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca ten złożył ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a lub b oraz zgodnie z art. 91 ust. 1 p. z. p.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Dziękujemy za złożenie oferty i udział w postępowaniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia informacji: 2020-03-09
 • zdarzenie opublikował: Natalia Żochowska
  data dodania: 2020-03-09 13:15
 • zmodyfikował: Natalia Żochowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-11 13:06
Załączniki:
 • Informacja o wyborze ofery235.68kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
   data wytworzenia informacji: 2020-03-09
  • załącznik opublikował: Natalia Żochowska
   data dodania: 2020-03-09 13:20
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
data opublikowania zdarzenia: 2020-04-15 10:00
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (zawarcie umowy)
Szczegółowa informacja:
Ogłoszenie nr 510064417-N-2020 z dnia 15-04-2020 r.
Zarząd Powiatu Toruńskiego: Budowa filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobrzejewicach
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 505968-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540022596-N-2020
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Powiatu Toruńskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 87112181000000, ul. Towarowa  4-6, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 662 88 88, e-mail przetargi@powiattorunski.pl, faks 56 662 88 89.
Adres strony internetowej (url): https://www.powiattorunski.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobrzejewicach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OR.272.1.2.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Projektowany budynek jest filią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży, która jako publiczna placówka oświatowa zapewnia profesjonalną pomoc psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów i lekarza. W Poradni przeprowadzane są konsultacje w zakresie diagnozy, terapii, profilaktyki, poradnictwa dla rodziców, dzieci i młodzieży. Do zakresu robót wchodzą: - roboty ogólnobudowlane w zakresie budowy obiektów związanych ze szkolnictwem - roboty wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej - przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne - roboty elektryczne - przyłącze elektryczne - zagospodarowanie terenu wokół budynku, w tym wycięcie drzew. - wyposażenie pomieszczeń w urządzenia i meble zgodnie z projektem.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
 
Dodatkowe kody CPV: 45310000-3, 45330000-9, 45331100-7, 45321000-3, 45331210-1, 45331000-6, 45112100-6, 45231300-8, 45255600-5, 45214200-2, 39100000-3, 39130000-2, 39141000-2, 37440000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1136997.60
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: BUD-EKO R.S. Szymańscy SP. J.
Email wykonawcy: biuro@budeko.torun.pl
Adres pocztowy: ul. Dekerta 20
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1050420
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1050420
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1734958.39
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia informacji: 2020-04-15
 • zdarzenie opublikował: Natalia Żochowska
  data dodania: 2020-04-15 09:44
[drukuj]