Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«sierpień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

przetarg nieograniczony

Aktualny okres składania ofert: od poniedziałek 2020-02-03 godz. 14:05 do środa 2020-02-12 godz. 10:00 piątek 2020-02-14 godz. 10:00
Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu
data opublikowania zdarzenia: 2020-02-03 14:05
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2020-02-03
Data końca składania ofert: środa 2020-02-12 godz. 10:00
Szczegółowa informacja:

Z

Ogłoszenie nr 508525-N-2020 z dnia 2020-02-03 r.
 

Zarząd Powiatu Toruńskiego: Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie realizowane w ramach projektu „Zdrowie i kondycja – dobra inwestycja”, nr RPKP.08.06.01-04-0002/19. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Toruńskiego, krajowy numer identyfikacyjny 87112181000000, ul. Towarowa  4-6 , 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 662 88 88, e-mail przetargi@powiattorunski.pl, faks 56 662 88 89.
Adres strony internetowej (URL): https://www.powiattorunski.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, na poniższy adres
Adres:
Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu
Numer referencyjny: OR.272.1.3.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 118 pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu. Wykonawca powinien umożliwić spersonalizowany dostęp do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla każdego uczestnika –za okazaniem imiennej plastikowej karty. Wykonawca zapewni świadczenie usług z zakresu co najmniej takich aktywności o charakterze sportowo-rekreacyjnym, jak: aqua aerobik, grota solna, fitness, joga, nordic walking, pływanie (basen), sauna, siłowania, ścianka wspinaczkowa, sztuki walki, taniec, tenis ziemny. Zakres usług jest jedynie orientacyjnym wskazaniem usług i zamawiający zastrzega możliwość korzystania przez uczestników z innych nieodpłatnie oferowanych usług zapewnianych przez obiekty, z którymi wykonawca ma podpisaną umowę współpracy. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia umożliwi także korzystanie z nowo dostępnych usług świadczonych przez obiekty, z którymi nawiąże współpracę w trakcie realizacji zamówienia. Do wymienionych usług nie zalicza się takich usług, jak: masaże lecznicze, solaria, zabiegi kosmetyczne, usługi fryzjerskie, itp. Zamawiający wymaga, aby dostępność obiektów: • nie była ograniczona porą dnia, tzn. aby uprawniony pracownik miał prawo korzystania z obiektów w pełnym zakresie czasu jego otwarcia dla korzystających, chyba że grafik lub regulamin wewnętrzny obiektu sportowo-rekreacyjnego stanowią inaczej, albo też wymuszają to zasady bezpieczeństwa korzystania z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych. • miała charakter nielimitowany, tj. aby dawała możliwość kilkukrotnego wejścia do tego samego i różnych obiektów w ciągu tego samego dnia, bez konieczności deklaracji korzystania z określonej lokalizacji. • była nieograniczona czasowo, tj. umożliwiała dostęp do wybranej usługi nie króciej niż przez 45 minut. Skrócenie limitu czasu trwania usług do 30 minut dopuszczalne jest z przyczyn bezpieczeństwa i zdrowotnych (np. sauna). Dostęp do usług musi być zwolniony z dodatkowych dopłat, wynikających poza oferowany program – zamawiający dofinansuje dla pracownika w 100% taką usługę. Nie dotyczy to jednakże sytuacji, gdy takie dodatkowe opłaty są wprowadzone przez same obiekty sportowo-rekreacyjne, a wysokość jednostkowej dopłaty w obiekcie nie przekracza 25 zł – wówczas taka dopłata pobierana będzie bezpośrednio od uczestnika projektu i nie jest nią obciążony zamawiający. Dodatkowe opłaty mogą dotyczyć maksymalnie 10% wszystkich oferowanych przez Wykonawcę usług Ze względu na ewentualne zmiany kadrowe w urzędzie, których nie można przewidzieć, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany użytkownika usługi, co najprawdopodobniej wymagałoby wyrobienia nowej karty i dezaktywowania starej. Zmiana tego rodzaju może objąć maksymalnie 15% ilości pierwotnie zakupionych kart.

II.5) Główny kod CPV: 92600000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
92000000-1
92610000-0
92620000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 169625,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p. Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki na jakich zostaną udzielone te zamówienia: - przedmiot i warunki, na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p – tożsame z zamówieniem podstawowym. - wielkość – do 15% ilości kart wymienionych w zamówieniu podstawowym, tj. do 15% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2021-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 2. Lista obiektów na terenie Torunia i powiatu toruńskiego wraz z zakresem ich usług dostępnych w ramach kart i wskazaniem ewentualnych dopłat do danej formy aktywności. 3. Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu, stanowiący załącznik nr 1a do niniejszej specyfikacji. 4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący załącznik nr 1b do niniejszej specyfikacji. 5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale IV specyfikacji powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 4. 6. Pełnomocnictwa – jeżeli oferta nie jest podpisana przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
ilość obiektów akceptujących karty wykonawcy na terenie miasta Torunia i powiatu toruńskiego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wprowadzonych warunków ich wystąpienia, tj.: 1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymogami Zamawiającego; 2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego lub odstąpienie przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Natalia Żochowska
  data dodania: 2020-02-03 13:56
Załączniki:
Informacja o zmianie w treści SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2020-02-04 16:45
Typ zdarzenia: informacja
Szczegółowa informacja:

W SIWZ poprawiona została data składania ofert z 10.02.2020 r. na 12.02.2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
 • zdarzenie opublikował: Przemysław Chmielewski
  data dodania: 2020-02-04 16:40
Załączniki:
Wyjaśnienie do SIWZ - pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego
data opublikowania zdarzenia: 2020-02-10 16:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Szczegółowa informacja:

Toruń, dnia 10.02.2020 r.

Zamawiający: Zarząd Powiatu Toruńskiego
z siedzibą: Starostwo Powiatowe w Toruniu
ul. Towarowa 4-6 87 - 100 Toruń
Znak: OR.272.1.3.2020

 

 

Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn.

 Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu

 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Zapytania Wykonawcy:

1) Czy pracownicy Zamawiającego wyrażają zgodę na korzystanie z usług sportowo – rekreacyjnych, których realizacja odbywa się przy użyciu ich telefonów komórkowych, bądź też weryfikację danych biometrycznych (tj. odcisków palców uczestników czy też rozkład tzw. minucji itp.)?

Informacja dla Zamawiającego:

Jako, że beneficjentem przedmiotu zamówienia mają być pracownicy Zamawiającego prosimy o informację, czy wyrażają oni chęć na korzystanie z takich usług, jeśli obłożone są one koniecznością każdorazowego zabierania ze sobą do obiektu sportowo – rekreacyjnego telefonu komórkowego, na podstawie którego dokonywana jest obligatoryjna weryfikacja i rejestracja Użytkownika w obiekcie.

2) Czy Zamawiający dopuszcza konieczność posiadania przez Użytkowników telefonów komórkowych w celu wykonania przez Wykonawcę przedmiotu  zamówienia?

Informacja dla Zamawiającego:

Według firmy Benefit Systems SA, konieczność posiadania telefonów (szczególnie prywatnych) przez Użytkowników  może być utrudnieniem dla wybranych Użytkowników (tj. np. nieposiadających telefonów komórkowych lub osób starszych czy dzieci).

3) Czy jedynym, wystarczającym, dopuszczonym przez Zamawiającego sposobem weryfikacji i dostępu użytkowników do obiektów sportowo-rekreacyjnych jest imienna karta (magnetyczna, chipowa lub zbliżeniowa), po okazaniu której wraz z dowodem osobistym i podpisem na liście Użytkownik jest wpuszczany do tego obiektu?

4) Czy wyrażają Państwo zgodę na wykluczenie ze świadczenia przedmiotu zamówienia Pracowników i Ich Osób Towarzyszących nie posiadających komórkowych aparatów telefonicznych (np. osoby starsze, dzieci), bądź nie wyrażających zgody na przetwarzanie ich danych osobowych z puli danych sensytywnych takich jak np. minucje odcisków palca?

5) Czy Zamawiający zgadza się doprecyzować postanowienia Umowy w zakresie  terminów sporządzenia i dostarczenia przez Zamawiającego listy uczestników projektu?

Obecne zapisy Umowy, w szczególności § 2 ust. 2 Umowy oraz § 3 ust. 3 Umowy wskazują na obowiązek Wykonawcy dostarczenia do Zamawiającego kart dostępu, przygotowanych na podstawie listy zawierającej imiona i nazwiska uczestników projektu. Lista ta powinna być sporządzona przez Zamawiającego i dostarczona do Wykonawcy. Niestety brak jest terminów na przekazanie tychże list do Wykonawcy. Pragniemy nadmienić, iż Wykonawca potrzebuje czasu na produkcję i dostarczenie kart dostępu do Zamawiającego. Aby spełnić obowiązek przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, taka lista powinna trafić do Wykonawcy co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego i termin ten, zdaniem Wykonawcy, powinien wynikać z Umowy. Stąd prośba Wykonawcy o dodanie odpowiednich regulacji do Umowy w tym zakresie, tym bardziej, iż od daty wpływu tej listy liczony jest termin zapłaty wynagrodzenia określony w § 3 ust. 3 Umowy.

6) Czy Zamawiający może doprecyzować o jakie wydruki obecności Uczestników chodzi w postanowieniu § 2 ust. 5 Umowy?

Zapis ten, w ocenie Wykonawcy, jest nieprecyzyjny. Nie określa wprost, jakie wydruki ma na myśli Zamawiający, czy powinny one zawierać imiona i nazwiska, czy być tylko informacjami statystycznymi. Co więcej, w ocenie Wykonawcy, przekazanie imiennych wydruków do Zamawiającego, stanowić może naruszenie przepisów o chronię danych osobowych oraz naruszenie prywatności uczestników. Wykonawca nie ma podstaw prawnych do udostępnienia takich informacji Zamawiającemu z uwagi na fakt, iż takie działanie z naszej strony byłoby złamaniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej „RODO”, a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Powołując się na przepisy RODO, należy pamiętać o zasadzie adekwatności przetwarzanych danych do zamierzonego celu. Pracodawca nie powinien uzyskiwać danych nadmiarowych w stosunku do zamierzonego celu przetwarzania (art. 5 ust 1 pkt b) i c) RODO). Wejście w posiadanie takich danych przez pracodawcę oznacza przetwarzanie danych nadmiarowych. Przetwarzanie nadmiarowych danych może również stanowić ingerencję w prawo do prywatności Pracownika.

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, ze zm.), dalej: „k.p. Pracodawca może żądać od pracownika danych osobowych w zakresie określonym w art. 22[1] § 1 oraz § 2 k.p. Podania innych danych pracodawca może żądać, jeśli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów (22[1] § 4 k.p.). W sytuacji dotyczącej udostępnienia informacji o sposobie korzystania z Karty przez Użytkownika nie można powołać się na inne niż wskazane powyżej przepisy, zatem uzyskując takie dane Pracodawca może naruszać prawa Pracownika do prywatności.

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, umowa, która przewidywałyby obowiązek ujawnienia danych wbrew zakazom prawnym, to obejmująca go część umowy pozostawałaby nieważna zgodnie z art. 58 Kodeksu cywilnego:

§ 1 Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.

§ 2 Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

§ 3 Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba, że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.

Dotyczyłoby to w szczególności sytuacji, w której przekazanie danych osobowych Pracowników miałoby następować bez podstawy prawnej lub godziło w prawo do prywatności Pracownika.

Uregulowanie kwestii udostępnienia danych w umowie, której stroną nie jest Pracownik i która nie jest zawierana na jego żądanie - nie może prowadzić do powstania podstawy prawnej dla udostępnienia danych osobowych Pracownika. W przeciwnym wypadku strony każdej umowy mogłyby w niekontrolowany sposób przekazywać sobie posiadane dane osobowe osób trzecich z pominięciem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

7) Czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie z Umowy § 5 ust. 1 pkt. 2) lub też ograniczenie tej przesłanki np. do minimalnej wartości zajęcia np. na poziomie 1.000.000 złotych?

Zajęcie choćby części majątku Wykonawcy jest, w ocenie Wykonawcy, zbyt daleko idącą przesłanką do odstąpienia od Umowy. Wykonawca, o ile wygra przetarg, jest spółką giełdową, publiczną o bardzo wysokiej kapitalizacji. Zajęcie majątku o wartości np. 1.000 złotych nie będzie miało żadnego wpływu na wykonanie umowy, a dla Zamawiającego stanowi jednak przesłankę do odstąpienia od Umowy, co w ocenie Wykonawcy jest zapisem sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

8) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 5 ust. 1 pkt 3) Umowy poprzez dopisanie w jego treści, iż wniosek o upadłość Wykonawcy złożony przez Wykonawcę będzie podstawą uprawnienia do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego?

Wykonawca wnioskując o przedmiotową zmianę, kieruje się możliwością złożenia w pełni niezasadnego wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, przez skonfliktowanego z Wykonawcą kontrahenta, dostawcę lub inna osobę trzecią. Taki oczywiście bezzasadny wniosek będzie przez Sąd oddalony, ale już sam fakt jego złożenia naraża Wykonawcę na konsekwencje odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego oraz kary finansowe grożące z tego tytułu, pomimo, iż taki wniosek mógł zostać złożony w sposób złośliwy lub być oparty na nieprawdziwych przesłankach.

9) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 5 ust. 1 pkt 6) Umowy poprzez dopisanie w jego treści, iż opóźnienie w realizacji Umowy jest wynikiem działania lub zaniechania Wykonawcy?

Wykonawca nie może brać odpowiedzialności za działania lub zaniechania Zamawiającego lub innych osób trzecich. Jeżeli zamawiający nie dostarczy Wykonawcy Listy z uczestnikami programu, Wykonawca nie będzie mógł rozpocząć świadczenia usług, a dotychczasowa treść Umowy nie rozróżnia tego typu sytuacji i każe Wykonawcę nawet za opóźnienie będące wynikiem działań lub zaniechać Zamawiającego, co nie powinno mieć miejsca.

10) Czy Zamawiający zgadza się na zmianę zapisów Umowy dotyczących odstąpienia od Umowy określonego w § 5 ust. 1 oraz zapisów Umowy dotyczących uprawnienia do naliczania kar umownych pokreślonych w § 4 ust. 1 poprzez wskazanie, iż Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy lub naliczenia kary umownej, dopiero po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 14-dniowego terminu na naprawę lub zaniechanie naruszeń umowy i bezskutecznym upływie tego terminu?

W ocenie Wykonawcy, obowiązek Wykonawca powinien mieć możliwość i czas na reakcję w sytuacji, kiedy doszło do zaniedbań przy wykonywaniu Umowy. Powszechnie stosowanym prawem jest wyznaczanie Wykonawcom dodatkowego terminu na naprawę naruszenia i dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Zamawiający będzie mógł skorzystać z przysługujących mu uprawnień, które są bardzo dolegliwe dla Wykonawcy. Prawo odstąpienia od Umowy powinno być wykonywane jako ostateczność, a nie pierwsza reakcja strony na uchybienia partnera, stąd prośba Wykonawcy o zmianę wskazanego w pytaniu postanowienia.

11) Czy Zamawiający zgadza się na zmianę zapisów dotyczących ochrony danych osobowych, poprzez wskazanie, iż współpraca pomiędzy Stronami w zakresie ochrony danych osobowych będzie opierać się na relacji administrator – podmiot przetwarzający, gdzie Zamawiający jest uprawniony do przetwarzania danych użytkowników, w celu i zakresie niezbędnym do pomocy przy realizacji umowy o świadczenie usług dostępu do programu sportowego, na podstawie umowy powierzenia danych użytkowników przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego? Jednocześnie czy Zamawiający zgadza się na zastąpienie treści umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych dołączonej do wzoru umowy głównej, nową treścią umowy, wypracowaną przez Strony po rozstrzygnięciu przetargu?

Na gruncie umowy o świadczenie usług dostępu do Programu MultiSport, administratorem danych osobowych posiadaczy kart jest wyłącznie Wykonawca. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika - art. 6 pkt. 1 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej RODO. Wyrażając zgodę użytkownik zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wykonawcę w celu i zakresie niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie usług dostępu do programu sportowego. Zamawiający jest natomiast administratorem danych osobowych pracowników na gruncie stosunku pracy. Uprawnienie do przetwarzania danych osobowych na gruncie stosunku pracy nie jest właściwą podstawą do przetwarzania danych na gruncie umowy o świadczenie usług. Potwierdza to decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z 15 lipca 2015 r. DIS/DEC - 594/15/62961 utrzymana ostateczną decyzją GIODO z 11 września 2015 r. DIS/DEC - 749/15/83430: „Zauważyć należy, iż pracodawca przetwarza dane osobowe pracowników w zakresie i celu niezbędnym dla wykonania ciążących na nim obowiązków wynikających ze stosunku pracy. A zatem, jako administrator danych może jedynie w tym celu powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie tych danych. Umożliwienie natomiast pracownikowi uczestnictwa w zajęciach sportowych w ramach programu M. nie należy do takich obowiązków”.

Niezależnie od tego, z uwagi na fakt, że Wykonawca nie posiada bezpośredniego kontaktu z użytkownikami, szereg czynności tj. np. zbieranie zgód, zarządzanie czy dystrybucja kart musi odbywać się za pośrednictwem Zamawiającego. Zamawiający musi więc posiadać podstawę prawną do przetwarzania danych na gruncie umowy o świadczenie usług zgodnie z RODO. Zamawiający nie jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych użytkowników na gruncie umowy o świadczenie usług sportowych, a więc może przetwarzać dane w tym zakresie jedynie w konsekwencji powierzenia mu odpowiednich danych we wskazanym celu. Zgodnie z art. 28 pkt. 1 RODO: Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego i wiążą podmiot przetwarzający i administratora, określają przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora. Dlatego też niezbędne jest zawarcie spełniającej wymogi RODO umowy powierzenia Zamawiającemu danych do przetwarzania, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie usług dostępu do Programu.

Aktualne zapisy Umowy opierają się na modelu zgoła odmiennym, gdzie to zamawiający jest postawiony w roli Administratora, a Wykonawca jest Procesorem/podmiotem przetwarzającym, co w ocenie Wykonawcy, jest niewłaściwe i sprzeczne z prawem. Obecne zapisy umowy nie gwarantują zawarcia umowy powierzenia na rzecz Zamawiającego, dlatego, aby możliwe było złożenie oferty konieczne jest ich doprecyzowanie.

Poniżej propozycja zapisów umowy:

     Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych nie uregulowane w niniejszym paragrafie zostaną ustalone w drodze operacyjnej na piśmie pod rygorem nieważności, w szczególności Strony doprecyzują kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym zawrą umowę powierzenia Zamawiającemu przetwarzania danych osobowych użytkowników.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad 1) Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad 2) Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad 3) Tak.

Ad 4) Zamawiający nie wyraża zgody. Ponadto, Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami SIWZ, uczestnikami projektu będą tylko pracownicy urzędu. Osoby towarzyszące, które wymienia Wykonawca, nie będą uczestniczyły w projekcie.

Ad 5) Tak – na etapie podpisywania umowy.

Ad 6) Zamawiający precyzuje zapis. Zmodyfikowany wzór umowy w załączeniu.

Ad 7) Zamawiający skorzysta z prawa opisanego w § 5 ust. 1 pkt. 2) tylko, gdy sytuacja będzie realnie zagrażała wywiązywaniu się przez Wykonawcę z umowy. Zerwanie umowy w trakcie trwania projektu nie leży w interesie Zamawiającego.

Ad 8) Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad 9) Zamawiający wyraża zgodę. Zmodyfikowany wzór umowy w załączeniu

Ad 10) Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad 11) Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów dotyczących ochrony danych osobowych, poprzez wskazanie, iż współpraca pomiędzy Stronami w zakresie ochrony danych osobowych będzie opierać się na relacji administrator – podmiot przetwarzający, gdzie Zamawiający jest uprawniony do przetwarzania danych użytkowników, w celu i zakresie niezbędnym do pomocy przy realizacji umowy o świadczenie usług dostępu do programu sportowego, na podstawie umowy powierzenia danych użytkowników przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.

Zamawiający nie zgadza się na zastąpienie treści umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych dołączonej do wzoru umowy głównej, nową treścią umowy, wypracowaną przez Strony po rozstrzygnięciu przetargu.

Zamawiający, jako beneficjent projektu „Zdrowie i kondycja – dobra inwestycja”, nr RPKP.08.06.01-04-0002/19 jest Procesorem nr 1 danych osobowych uczestników projektu, tj. pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu. Administratorem danych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu reprezentowany  przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, mającego siedzibę w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, który powierza Staroście Toruńskiemu przetwarzanie danych jako podmiotowi pośredniczącemu. Starosta z kolei powierza Procesorowi nr 2 dane uczestników projektu z upoważnienia Marszałka.

Zamawiający realizuje więc dwa odrębne cele przetwarzania danych. Pierwszy, na gruncie prawa pracy. Drugi, w ramach realizacji projektu – umowa o dofinansowanie projektu „Zdrowie i kondycja – dobra inwestycja”, nr RPKP.08.06.01-04-0002/19. Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu na podstawie imiennych kart uczestnika jest tylko częścią działań w ramach realizowanego projektu.

Wykonawca ponosi zatem odpowiedzialność przed Zamawiającym nie tylko w zakresie realizacji umowy na świadczenie usług polegających na zapewnieniu dla 118 uczestników projektu „Zdrowie i kondycja – dobra inwestycja”, nr RPKP.08.06.01-04-0002/19, będących również pracownikami Starostwa Powiatowego w Toruniu, dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie całej Polski na podstawie imiennych kart uczestnika, w okresie: do 30.06.2021 r. Odpowiada także za prawidłowość procesu przetwarzania danych osobowych uczestników, zgodnie z rozporządzeniem 2016/679 oraz innymi przepisami prawa.

W związku z koniecznością zapewnienia właściwego monitorowania projektu, wbrew Państwa opinii Wykonawca, właśnie na podstawie umowy, będzie zobowiązany do informowania Zamawiającego o korzystaniu z usług przez uczestników projektu.

W załączeniu do wyjaśnień Zamawiający udostępnia poprawioną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 14.02.2020 r. do godz. 10:00.

Załączniki:

1. SIWZ ze zmodyfikowanym wzorem umowy.

2. Poprawiona umowa powierzenia przetwarzania danych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia informacji: 2020-02-10
 • zdarzenie opublikował: Natalia Żochowska
  data dodania: 2020-02-10 15:29
Załączniki:
 • SIWZ ze zmodyfikowanym wzorem umowy869.74kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
   data wytworzenia informacji: 2020-02-10
  • załącznik opublikował: Natalia Żochowska
   data dodania: 2020-02-10 15:34
 • Poprawiony wzór powierzenia danych osobowych325.65kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
   data wytworzenia informacji: 2020-02-10
  • załącznik opublikował: Natalia Żochowska
   data dodania: 2020-02-10 15:34
 • wzór upoważnienia218.86kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
   data wytworzenia informacji: 2020-02-10
  • załącznik opublikował: Natalia Żochowska
   data dodania: 2020-02-10 15:43
Zmiana treści ogłoszenia i przedłużenie terminu składania ofert
data opublikowania zdarzenia: 2020-02-10 17:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: piątek 2020-02-14 godz. 10:00
Szczegółowa informacja:
 
Z
 
Ogłoszenie nr 540024382-N-2020 z dnia 10-02-2020 r.
Toruń:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 508525-N-2020
Data: 03/02/2020
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Powiatu Toruńskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 87112181000000, ul. Towarowa  4-6, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 662 88 88, e-mail przetargi@powiattorunski.pl, faks 56 662 88 89.
Adres strony internetowej (url): https://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-12, godzina: 10:00.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-14, godzina: 10:00.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia informacji: 2020-02-10
 • zdarzenie opublikował: Natalia Żochowska
  data dodania: 2020-02-10 15:46
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
data opublikowania zdarzenia: 2020-02-14 11:00
Typ zdarzenia: unieważnienie
Szczegółowa informacja:

Toruń, dnia 14 02 2020  r.

Zamawiający: Zarząd Powiatu Toruńskiego
z siedzibą: Starostwo Powiatowe w Toruniu
ul. Towarowa 4-6 87 - 100 Toruń
Znak: OR.272.1.3.2020

dot. postępowania: Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 14 02 2020 r. godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia informacji: 2020-02-14
 • zdarzenie opublikował: Natalia Żochowska
  data dodania: 2020-02-14 10:36
Załączniki:
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania162.68kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
   data wytworzenia informacji: 2020-02-14
  • załącznik opublikował: Natalia Żochowska
   data dodania: 2020-02-14 10:42
[drukuj]