Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 Euro na usługi pocztowe

AD.271.02.2016


Toruń, dnia: 07.12.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu”

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro.

1. Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu.
2) Zakres usług obejmuje przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich zwrot po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy i zwrot ZPO (zwrotnego potwierdzenia odbioru) pokwitowanego przez adresata. Do zakresu usług należy także odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego we wszystkie dni robocze.
3) Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się:
a) przesyłki listowe krajowe i zagraniczne o wadze do 2000g (Gabaryt A i B):
• zwykłe ekonomiczne i priorytetowe nierejestrowane,
• rejestrowane ekonomiczne i priorytetowe – przesyłki rejestrowane, przemieszczane i doręczane w sposób zabezpieczający
je przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
• rejestrowane ekonomiczne i priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłki rejestrowane, przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczana za pokwitowaniem odbioru,
- Wymiary przesyłek listowych:
- Gabaryt A – to przesyłka o wymiarach:
- Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,
- Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć wysokości (grubości) 20mm, długości 325 mm, szerokości 230 mm.
- Gabaryt B – to przesyłka o wymiarach:
- Minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość (grubość) 20mm lub długość 325mm lub szerokość 230mm,
- Maksimum – suma długości, szerokości i wysokości (grubości) 900mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600mm.
b) paczki pocztowe krajowe i zagraniczne o wadze do 10 kg (Gabaryt A i B):
• ekonomiczne – paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii,
• ekonomiczne ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – paczki rejestrowane,
• ekonomiczne pobraniowe – paczki rejestrowane, przemieszczane i dostarczane adresatowi; w momencie dostarczenia paczki pobierana jest należna kwota i niezwłocznie przekazywana na rachunek bankowy lub adres wskazany przez nadawcę.
- Wymiary paczek pocztowych:
- Gabaryt A – to paczka o wymiarach:
- Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140mm,
- Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: długość 600mm, szerokość 500mm, wysokość 300mm.
- Gabaryt B – to paczka o wymiarach:
- Minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600mm, szerokość 500mm, wysokość 300mm,
- Maksimum – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość – 3000mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500mm,
- Ustala się tolerancje wszystkich wymiarów +/- 2mm.
4) Przez zwroty rozumie się zwroty niedoręczonych przesyłek pocztowych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy, z podaniem przyczyny niedoręczenia.
5) Przez ZPO (zwrotne potwierdzenie odbioru – tzw. białe zwrotki) rozumie się zwrot pokwitowanego przez adresata potwierdzenia odbioru.

6) Usługa dostarczania przesyłek pocztowych świadczona będzie przez Wykonawcę do każdego wskazanego przez Zamawiającego adresu w Polsce i poza granicami Polski.
7) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania jeden raz dziennie przesyłek pocztowych oraz ZPO (zwrotne potwierdzenie odbioru) i zwroty do siedziby Zamawiającego codziennie, od poniedziałku do piątku w dni robocze,

9) Wykonawca zobowiązany jest do honorowania i obsługiwania zwrotnego potwierdzenia odbioru stanowiącego potwierdzenie doręczenia i odbioru przesyłki na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z póz. zm.).

10) Zamawiający będzie korzystał z druków zwrotnego potwierdzenia odbioru należących do Wykonawcy,

11) Zamawiający będzie korzystał z należących do Wykonawcy druków zwrotnego potwierdzenia odbioru dla przesyłek zagranicznych,

12) Zamawiający będzie nadawał przesyłki w stanie uporządkowanym. Przesyłki rejestrowane, w tym paczki nadawane będą na podstawie rejestrów pocztowych. Układ oraz zakres informacji rejestrów pocztowych zgodny jest ze wzorem pocztowych książek nadawczych,

13) Przesyłki nierejestrowane nadawane będą na podstawie zestawień ilościowo wartościowym przesyłek,

14) Rejestry pocztowe sporządzane będą w dwóch egzemplarzach, po jednym dla wykonawcy i zamawiającego.

16) W formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, Zamawiający podał szacunkowe ilości przesyłek danego rodzaju nadawanych najczęściej przez Zamawiającego. Dane te Zamawiający ustalił w oparciu o analizę dotychczas wysyłanej korespondencji.

17) Rodzaje i liczba przesyłek w ramach świadczonych usług mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę, tym samym Wykonawca wyraża zgodę, że nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian rodzajowych i ilościowych w trakcie realizacji zawartej umowy, zwłaszcza, że miesięczne rozliczenie będzie następować za przesyłki faktycznie nadane przez Zamawiającego lub zwrócone z powodu braku możliwości doręczenia.

18) Wykonawca dołączy do składanej oferty wzór umowy na świadczenie usług pocztowych,

19) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przesłanym przez Wykonawcę wzorze umowy,
 

2. Dodatkowe wymagania:
1) Wykonawca biorący udział w postępowaniu zobowiązany jest wykazać że jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529)

2) Usługi pocztowe będą świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z :
a) ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529 z późn. zm.) i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,
b) regulaminami świadczenia usług pocztowych wydanymi przez Wykonawcę,
c) Światową Konwencją Pocztową wraz z aktami wykonawczymi.
3) Znaczek opłaty pocztowej musi zostać zastąpiony pieczęcią wykonaną wg wzoru dostarczonego przez Wykonawcę lub innym uzgodnionym oznaczeniem.

3. Dane do zawarcia umowy i faktury:

Dane do umowy:

Umowa będzie zawarta przez: Powiat Toruński reprezentowany przez mgr Jolantę Zielińską Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu działającą na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Powiatu Toruńskiego

Dane do faktury:

Nabywca: Powiat Toruński NIP: 956-20-86-885

Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Towarowa 4 – 6, 87-100 Toruń

4. Warunki płatności:
1) Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 14 dni od daty  
    otrzymania faktury VAT od Wykonawcy,

2) Wymagany załącznik do faktury w formie specyfikacji z podziałem na przesyłki dla:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, 

- Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
 

4. Termin wykonania:
Usługi sukcesywne wykonywane w terminie 12 miesięcy od dnia 1 stycznia 2017 r. - 31 grudnia 2017 r.

5. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.
2) W sprawach dotyczących zapytania ofertowego informacji udziela:
- odnośnie strony technicznej – Ryszard Bukowski
- w kwestiach formalnych – Małgorzata Markowska
sekretariat@pcpr-torun.pl
Wyjaśnienia telefoniczne i przekazane drogą elektroniczną nie są wiążące bez zachowania formy pisemnej.
6. Propozycja ofertowa winna być złożona w sekretariacie Zamawiającego – 87-100 Toruń ul. Towarowa 4 – 6, parter, pokój nr 50 do dnia 13.12.2016 r. do godz. 10.00 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy (pieczątką firmową) oraz napisem: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu”.
7. Propozycja ofertowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną propozycję cenową przed upływem terminu jej składania.
8. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, w komórce merytorycznej – Dział Administracyjny parter nr 53.
9. W sprawach związanych z zapytaniem cenowym dopuszcza się porozumiewanie wyłącznie drogą: pisemną lub faksem – nr faksu Zamawiającego: 56 662 87 51.
Załączniki:
1. Wzór propozycji ofertowej,
2. Formularz ofertowy.

 

Metryka

 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2016-12-12 11:54
 • zmodyfikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-12 11:56

Załączniki

Metryka

 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2016-12-07 14:09
 • zmodyfikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-12 11:53

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Karolina Gorczyńska, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, tel. 056 662 87 61, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p. 57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 42651
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-11 09:42

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12468602
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-22 10:27

Stopka strony