Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Karta informacyjna SP-020A

 1. Nazwa procedury:
  Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
  Starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydaje decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 2. Nazwa wydziału:
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Toruń, ul. Towarowa 4-6 (I piętro, pokój nr 122), tel./fax. +48 56 662 89 30
 3. Podstawa prawna:
 4. Wymagane dokumenty:
  Właściwy zarządca drogi składa wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej po uzyskaniu opinii właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
  Wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Do wniosku należy dołączyć:
  • mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu;
  • analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;
  • mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
  • określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone;
  • określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
  • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu;
  •  w przypadku transeuropejskiej sieci drogowej:
   • wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
   • uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
  • opinie:
   • ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
   • dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,
   • właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,
   • dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,
   • dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,
   • właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,
   • właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej,
   • innych organów wymaganych przepisami szczególnymi;
  • wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne.
  • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał, odpis, wypis lub kopia.
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej za pozwolenie i pełnomocnictwo.
   Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
   Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom formalnym zgodnie z art. 11d ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych organ wzywa do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni a po jego bezskutecznym upływie pozostawia podanie bez rozpatrzenia.
   Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ wzywa postanowieniem do usunięcia nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.
 5. Opłaty skarbowe:
  Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia:
  • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17 zł.
   Nie podlegają opłacie czynności urzędowe dokonane w sprawach:
  • - instytucji jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.
   Forma wnoszenia opłaty skarbowej:
   Opłaty skarbowej - bez prowizji - można dokonywać:
  • w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu – u l. Towarowa 4-6 - parter
  • w kasach organu podatkowego tj. w Urzędzie Miasta Torunia.
   Wpłaty bezgotówkowe winny być kierowane na rachunek Urzędu Miasta w Banku Millennium nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje się w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Toruń, ul. Towarowa 4-6 (I piętro, pokój nr 122), tel./fax. +48 56 662 89 30
 8. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, przy czym dla stron które zostały zawiadomione pisemnie o jej wydaniu lub jedynie w drodze obwieszczenia termin zaczyna bieg po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.
 9. Dodatkowe informacje:
  Wydział Architektury i Budownictwa przekazuje decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w dniu w którym stała się ona ostateczna, Wydziałowi Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w celu:
  • wprowadzenia do ewidencji gruntów i budynków zmian wynikających z w/w decyzji zgodnie z art. 12 ust. 3, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
  • zawiadomienia, na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Toruniu o zaistniałej, skutkiem wydanej decyzji, zmianie właścicieli nieruchomości znajdującej się w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi pod drogę publiczna zgodnie z art. 12 ust 3, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
  • wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 4a i 4b ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 10. Druki do pobrania:
  • Wniosek o pozwolenie na realizację inwestycji drogowej.
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
   - druki do pobrania poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2018-05-10
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-09-06 12:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2016-12-13
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2016-12-19 13:52

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3106
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-20 15:31

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12307177
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 14:13

Stopka strony