Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że dnia 14 lutego 2018 r. została wydana decyzja znak: ABA.6740.7.407.2017.BP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej jezioro Osiek – Osiek nad Wisłą, polegającej na budowie drogi rowerowej od km 0+007,30 do km 0+015,90; od km 0+511,00 do 1+040,80 oraz od km 1+248,00 do km 1+556,50, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że dnia 13 lutego 2018 r. została wydana decyzja znak: ABA.6740.7.406.2017.BP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej Obrowo-Sąsieczno, polegającej na budowie drogi rowerowej od km 0+982,50 do km 2+511,50 oraz od km 2+841,10 do km 3+968,20 w obrębie 0013 Sąsieczno i 0012 Osiek nad Wisłą, w jednostce ewidencyjnej 041507_2 Obrowo, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia o wszczęciu postępowania, na wniosek złożony przez Wójta Gminy Łubianka, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Toruńskiego znak: ABA.6740.5.126.2017.LK z dnia 14 listopada 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej – ul. Dożynkowa - nr 100429C na odcinku ok. 620 m w miejscowości Brąchnowo, w zakresie oznaczenia nieruchomości o nr ewid.: 43/5 i 43/4 powstałych z podziału działki o nr ewid. 43/3 w obrębie 0003 Brąchnowo, jednostka ewidencyjna: 041505_2, Łubianka.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że dnia 02 lutego 2018 r. została wydana decyzja znak: ABA.6740.3.78.2017.LK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek w miejscowości Czernikowo, polegającej na budowie drogi rowerowej od km 0+000 do km 0+526 w obrębie 0001 Czernikowo, gm. Czernikowo, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że dnia 01 lutego 2018 r. została wydana decyzja znak: ABA.6740.3.77.2017.LK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 101125C Zimny Zdrój- Czernikowo, polegającej na budowie drogi rowerowej od km 4+836 do km 5+634 oraz od km 6+662 do km 7+770, w obrębie 0001 Czernikowo i w obrębie 0017 Zimny Zdrój, gm. Czernikowo, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zawiadomienie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę znak: ABA.6740.9.214.2017.BM z dnia 25 września 2017r., obejmującej zmianę ostatecznej decyzji Starosty Toruńskiego znak: ABA.6740.9.159.2016.BM z dnia 07.11.2016 r. pozwolenia na rozbudowę zakładu o halę produkcyjno-montażową, halę magazynową ze spawalnią oraz o budynek socjalny wraz z niezbędną infrastrukturą i parkingiem – realizacja na dz. o nr geod. 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543 w m. Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C na odcinku ok. 400 m w miejscowości Brąchnowo”.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń w dniach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Informacji udziela Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu (ul. Towarowa 4-6; tel. 66 28 941).

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2017 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa dróg gminnych polegająca na budowie ścieżki rowerowej w ramach zadania pod nazwą: „Budowa ścieżki rowerowej Toruń-Górsk”.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń w dniach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Informacji udziela Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu (ul. Towarowa 4-6; tel. 66 28 939).

Otwarty konkurs ofert dla NGO 2018 - rozpoczęliśmy nabór wniosków !

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2018 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- edukacji ekologicznej,
- upowszechniania turystyki krajoznawstwa.
Oferty należy składać w Kancelarii (pokój 100) Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6 w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Konkurs” oraz nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego) – osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) w termie do dnia 26 stycznia 2018 r. do godz. 14.30.

Zawiadomienie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński podaje do publicznej wiadomości informację: o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę znak: ABA.6740.2.76.2017.MB z dnia 28 listopada 2017r., obejmującej budowę budynku przetwórni warzyw z częścią magazynową oraz administracyjną w ramach zadania pod nazwą „budowa budynku przemysłowego wraz z infrastrukturą techniczną – przetwórnia warzyw”

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu Toruńskiego wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2132 polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ramach zadania pod nazwą Czernikowo –Mazowsze”. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń w dniach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Informacji udziela Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu (ul. Towarowa 4-6; tel. 66 28 939).

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Obrowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej jezioro Osiek – Osiek nad Wisłą, polegającą na budowie drogi rowerowej” od km 0+007,30 do km 0+015,90 oraz od km 0+511,00 do km 1+040,80 oraz od km 1+248,00 do km 1+556,50. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń w dniach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Informacji udziela Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu (ul. Towarowa 4-6; tel. 66 28 939).

Nieodpłatna pomoc prawna na 2018 rok - otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty

INFORMACJA o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Toruńskim na rok 2018.
W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert, po dokonaniu oceny merytorycznej, wyłoniono dwie oferty złożone przez:
1. Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy, któremu powierza się prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Łysomicach;
2. Fundacja Honeste Vivere, ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa, której powierza się prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Czernikowie.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 101125C Zimny Zdrój – Czernikowo polegająca na budowie drogi rowerowej” od km 4+836 do km 5+634 oraz 6+662 do km 7+770. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń w dniach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Informacji udziela Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu (ul. Towarowa 4-6; tel. 66 28 941).

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Obrowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej Obrowo – Sąsieczno, polegająca na budowie drogi rowerowej” od km 0+982,50 do km 2+511,50 oraz od km 2+841,10 do km 3+968,20. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń w dniach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Informacji udziela Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu (ul. Towarowa 4-6; tel. 66 28 939).

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu Toruńskiego wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek w miejscowości Czernikowo, polegająca na budowie drogi rowerowej” od km 0+000 do km 0+526. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń w dniach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Informacji udziela Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu (ul. Towarowa 4-6; tel. 66 28 941).

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński publicznie ogłasza i zawiadamia strony o wydanej decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 07.11.2017r. znak OS.6341.65.2017.KK dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych - dla zadania „Rozbudowa skrzyżowania DK 15 i DW 552 w miejscowości Grębocin – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu Toruńskiego wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2029C Kamionki Małe-Turzno, polegająca na budowie drogi rowerowej”. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń w dniach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Informacji udziela Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu (ul. Towarowa 4-6; tel. 66 28 941).

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że dnia 14 listopada 2017 r. została wydana decyzja znak: ABA.6740.5.126.2017.LK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej – ul. Dożynkowa - nr 100429C na odcinku ok. 620 m w miejscowości Brąchnowo.  Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Toruniu, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Towarowa 4-6, (tel. 66 289 41) w godzinach pracy Urzędu.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Toruńskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.

Emisja obligacji komunalnych - Informacja o wyborze oferty

W dniu 13 listopada 2017 r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu Toruńskiego został wybrany Bank, który podejmie się organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji komunalnych dla Powiatu Toruńskiego w roku 2017 na kwotę 1.600.000 zł.
Oferty złożyły dwa banki: PKO BP S.A. oraz SGB Bank S.A. Lepszą ofertę cenową zaproponował PKO Bank Polski S.A.
Dziękujemy za złożone oferty i zapraszamy PKO BP S.A. do rozpoczęcia czynności zmierzających do podpisania umowy.

Zawiadomienie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę znak: ABA.6740.2.72.2017.EK z dnia 08 listopada 2017r., obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1716C Płużnica – Bocień – Dźwierzno w związku z wnioskiem z dnia 13 października 2017 roku, złożonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu oraz o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Zawiadomienie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę znak: ABA.6740.8.77.2017.LK z dnia 24 października 2017r., obejmującą budowę magistrali wodociągowej Ø 315 mm z Torunia do Ciechocinka na terenie powiatu Toruńskiego, w związku z wnioskiem złożonym przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-25, 87-100 Toruń.

Zawiadomienie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę znak: ABA.6740.3.67.2017.Bm z dnia 23 października 2017r., obejmującą budowę budynku inwentarskiego – obory, zbiornika na gnojowicę, wiaty na maszyny rolnicze, silosu na kiszonkę, 2 silosów na pasze, silosu do magazynowania zboża, zbiornika na ścieli bytowe, przydomowej oczyszczalni ścieków, przewidzianych do realizacji na działce o nr geod. 168 w zabudowie zagrodowej w miejscowości Szkleniec, gm. Czernikowo.

"Program współpracy (...)" - wynik konsultacji

17 października br. zakończył się proces konsultacyjny projektu Programu współpracy powiatu toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
Zapraszamy do zapoznania się z Protokołem z przebiegu i wyników konsultacji.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że dnia 16 października 2017 r. została wydana decyzja znak: ABA.6740.8.67.2017.LK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 100917C ul. Ogrodowej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego” w obrębie nr 0002 Cierpice, gm. Wielka Nieszawka, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Toruniu, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Towarowa 4-6, (tel. 66 289 41) w godzinach pracy Urzędu.

Zapraszamy do komisji konkursowej

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Toruńskiego otwartym konkursem ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej. Zadaniem członków komisji będzie ocena ofert konkursowych za pomocą kryteriów zawartych w ogłoszeniu konkursowym i uczestnictwo w posiedzeniu (lub posiedzeniach) komisji.

Konsultujemy Program współpracy (…) na rok 2018

Starosta Toruński w dniu 11 października 2017 r. ogłasza konsultacje nad projektem Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Na Państwa opinie, sugestie i uwagi czekamy do 17 października br.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński publicznie ogłasza i zawiadamia strony, że sprawa dotycząca wniosku Piotra Gwardeckiego JPL Project Sp. z o.o., ul. Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa działającego z pełnomocnictwa Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych - dla zadania „Rozbudowa skrzyżowania DK 15 i DW 552 w miejscowości Grębocin – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych” zostanie załatwiona w terminie późniejszym tj. do 30.10.2017r..

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łubianka z dnia 14 września 2017 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 100414C (ul. Parkowa) w miejscowości Pigża, gm. Łubianka”. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń w dniach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia. Informacji udziela Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu (ul. Towarowa 4-6; tel. 66 28 941).

Nieodpłatna pomoc prawna na 2018 rok - otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Toruńskiego

ogłasza

otwarty konkurs ofert na powierzenie
organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego,
zwanej dalej „organizacją pozarządową”,
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Toruńskim na rok 2018

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Toruńskim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

Zawiadomienie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę znak: ABA.6740.6.156.2017.LK z dnia 28 września 2017r., obejmującą budowę wytwórni betonu towarowego, przewidzianą do realizacji na działce o nr geod. 293/14 w miejscowości Kamionki Duże. Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu w dniach pracy tut. urzędu w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zawiadomienie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę znak: ABA.6740.6.165.2017.EK z dnia 26 września 2017r., obejmującą budowę hali magazynowej jako magazynu produktów gotowych telewizorów LED wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ostaszewo, gmina Łysomice. Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu w dniach pracy tut. urzędu w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łubianka wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Dożynkowa – nr 100429C na odcinku ok. 620 m w miejscowości Brąchnowo”. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń w dniach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński publicznie ogłasza i zawiadamia strony że sprawa dotycząca wniosku Piotra Gwardeckiego JPL Project Sp. z o.o., ul. Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa działającego z pełnomocnictwa Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych - dla zadania „Rozbudowa skrzyżowania DK 15 i DW 552 w miejscowości Grębocin – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych” zostanie załatwiona w terminie późniejszym tj. do 30.09.2017r., ze względu na uzgodnienie inwestycji z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy w Wielkiej Nieszawce wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 100917C ul. Ogrodowej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego” (Obręb nr 0002 Cierpice, gm. Wielka Nieszawka).

Zawiadomienie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę znak: ABA.6740.5.108.2017.LK z dnia 23 sierpnia 2017 r., obejmującą przebudowę drogi gminnej Nr 100424C (ul. Migdałowa) w Pigży oraz o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński publicznie ogłasza i zawiadamia strony o wydanym dla ENERGUM Drwęca Sp. z o.o. ul. Młyńska 12, 87-162 Lubicz pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie ( budowa i odbudowa ) urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód: piętrzenie wody rzeki Drwęcy na Jazie Młyńskim w Lubiczu Dolnym oraz pobór wody powierzchniowej dla małej elektrowni wodnej, realizowanych w ramach inwestycji „Rewitalizacja i udrożnienie węzła wodnego, związane z istniejącym jazem piętrzącym na rzece Drwęcy (km 11+550) w Lubiczu Dolnym wraz z zagospodarowaniem potencjału energetycznego piętrzonej wody”.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruski zawiadamia, że dnia 10 sierpnia 2017 r. została wydana decyzja znak: ABA.6740.5.69.2017.LK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie dróg powiatowych nr 2016C, 2018C i 2019C w zakresie budowy drogi dla rowerów w ramach zadania pn.: „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2016C, 2018C i 2019C poprzez budowę drogi rowerowej Warszewice – Biskupice –Brąchnowo – Pigża – Leszcz”.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, o wszczęciu postępowania na wniosek Piotra Gwardeckiego JPL Project Sp. z o.o., ul. Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa działającego z pełnomocnictwa Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych  - dla zadania „Rozbudowa skrzyżowania DK 15 i DW 552 w miejscowości Grębocin – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”...

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że dnia 01 sierpnia 2017 r. została wydana decyzja znak: ABA.6740.5.68.2017.LK  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 100386C w zakresie budowy drogi dla rowerów w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 100386C poprzez budowę drogi dla rowerów Warszewice – Biskupice –Brąchnowo – Pigża – Leszcz” w obrębie 0006 Pigża, gm. Łubianka, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu Toruńskiego wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2016C, 2018C i 2019C poprzez budowę drogi rowerowej Warszewice – Biskupice –Brąchnowo – Pigża - Leszcz”. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń w dniach pracy Urzędu, tel. 66 28 941, w terminie 10 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łubianka z dnia 19 maja 2017 r. (data wpływu: 05.06.2017 r., l. dz. 13105) wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 100386C poprzez budowę drogi dla rowerów Warszewice – Biskupice –Brąchnowo – Pigża - Leszcz”. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, tel. 66 28 941 - w dniach pracy Urzędu, w terminie 10 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Protokół z przebiedu i wyników konsultacji - budżet obywatelski powiatu toruńskiego

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego, zwanego dalej „Uchwałą” zostały przeprowadzone w terminie od 14 czerwca 2017 r. do 20 czerwca 2017 r. Organizacje pozarządowe nie wniosły uwag do konsultowanej Uchwały.

Nieodpłatna pomoc prawna 2017 - wynik otwartego konkursu ofert dla NGO

Zarząd Powiatu Toruńskiego w dniu 13 października br. ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w roku 2017 przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu Toruńskiego. Przeznaczona na realizację zadania dotacja wynosi 121.451,76 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt sześć groszy). W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert wyłoniono dwie oferty złożone przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe oraz Fundację Honeste Vivere.

Informacja Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński informuje o przystąpieniu przez Ministra Środowiska do wykonania – w cyklu 5-letnim (lata 2015-2019) – opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019”.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 90797
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-02-15 10:04

Baner

Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8786510
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-16 12:27

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl